Hemsidan Kultur Kulturpolitik Understöd Internationellt samarbete och interkulturell dialog, verksamhetsunderstöd för Finlands kulturinstitut

Internationellt samarbete och interkulturell dialog, verksamhetsunderstöd för Finlands kulturinstitut

Typ av ansökan / ämnesområde
kultur
Ansökningstiden går ut
24-11-2016 16.15
Ytterligare information
Kulturråd Annika Söderlund, tfn 0295 3 30382, e-post: fornamn.efternamn@minedu.fi

Understödet kan beviljas till att stöda verksamheten hos Finlands kulturinstitut i utlandet, Finlands kultur och vetenskapsinstitut rf samt Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland.

Ansökningstid och handläggning på ministeriet


Ansökningstiden börjar den 25 oktober 2016 och går ut den 24 november 2016 kl. 16.15. Avsikten är att understödsbesluten fattas i januari-februari 2017.


OBS! Den elektroniska ansökningsportalen uppdateras den 18–21.11. Portalen är icke i användning för ansökarna under denna period.

 

För vad och för vem är understödet avsett?


Understödet kan beviljas till att stöda verksamheten hos Finlands kulturinstitut i utlandet, Finlands kultur och vetenskapsinstitut rf samt Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland.

Den sökande ska ha rättskapacitet. Privatpersoner beviljas inte understöd.

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att anslaget främjar

 • kunskapen om Finland och den finländska konsten och kulturen utomlands
 • främjar internationalisering och interkulturell dialog
 • stöder medborgarnas deltagande i konst och kultur
 • skapar samarbete och nätverk nationellt och internationellt inom branschen
 • främjar internationell konkurrenskraft och kunnande

samt att anslaget stärker aktörernas förutsättningar

 • att aktivt delta i branschens internationella kultursamarbete med utgångspunkt i det civila samhället
 • utöva verksamhet som främjar interkulturell växelverkan och dialog
 • stärka den internationella kännedomen om och uppskattningen för finsk konst och kultur

Den sökande kan uppfylla målen bland annat genom evenemangsverksamhet, information, statistikföring, rådgivning, utbildning, publikationsverksamhet, publikarbete samt genom kultur-, bildnings- och fritidsverksamhet.

Ministeriet kan använda sammanlagt 5 559 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.  


På vilka grunder bedöms ansökningarna?


Understöden är beroende av prövning. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

Kriterier för att understöd ska beviljas

Verksamhetetens kulturpolitiska betydelse


Vid bedömningen av ansökningarna beaktas hur och på vilket sätt den sökandes verksamhet främjar ett eller flera effektmål i strategin för undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitik, eller på vilka andra sätt den sökandes verksamhet har kulturpolitisk betydelse. Dessutom fästs vikt vid verksamhetens målinriktning.   

Strategin för ministeriets kulturpolitik fram till år 2025 färdigställs i vid årsskiftet, då den publiceras på ministeriets webbplats. Utkastet till strategin finns att läsa på adressen. Ministeriets strategiska mål, som finns inkluderade i utkastets strategiska mål och i budgetpropositionen för 2017, bygger på samma effektmål enligt följande:


Kreativt arbete och produktion
- Förutsättningarna för konstnärligt arbete och annat kreativt arbete har förbättrats och produktions- och distributionsformerna diversifierats.

Delaktighet och deltagande i kulturen
- Deltagandet i kulturen har ökat och skillnaderna i deltagandet bland olika befolkningsgrupper har minskat.


Kulturgrunden och kontinuiteten i kulturen
- Kulturgrunden är stark och livskraftig.

Verksamheten på nationell och internationell nivå

Den sökandes verksamhet ska vara betydande på statlig eller nationell nivå. Ministeriet bedömer hur verksamheten genomförs inom landet eller internationellt, från ett hur stort geografiskt område medlemmar eller aktörer kommer från, om tjänsterna geografiskt täcker hela landet samt om verksamheten har nationell betydelse.

Verksamhetens innehåll

Verksamheten ska inbegripa medborgarverksamhet samt konst- och kulturverksamhet. Den sökande ska årligen arrangera öppna publikevenemang och informera om sin verksamhet i stor utsträckning (till medlemmar och allmänheten). Av ansökan ska framgå verksamhetsmål som ansökan gäller och åtgärder för att nå dem.

Den sökandes ekonomiska och funktionella resurser


Den sökandes ekonomi ska vara i balans. Den sökande är inte försatt i konkurs och har inte försummat sin skyldighet att betala skatt eller socialförsäkringsavgifter. Verksamhetens nyckelperson är inte sedan förr skyldig till brott i samband med tidigare ansökningar, och har inte meddelats näringsförbud.

Den sökandes betydelse inom det egna fältet


Vid bedömningen av ansökningarna beaktas hurdant förhållande den sökande har till övriga aktörer inom branschen samt huruvida den sökande representerar sin bransch i internationella sammanhang. Ministeriet beaktar hur och på vilket sätt den sökande följer utvecklingen i verksamhetsmiljön och arbetar för att stärka branschen (till exempel genom att föra samman olika aktörer och utnyttja nya finansieringsmöjligheter).

 

Samarbete med andra aktörer


Vid bedömningen av ansökningarna beaktas även hur mycket den sökande samarbetar med aktörer inom den tredje sektorn, den offentliga sektorn och den privata sektorn, samt hurdant samarbete det handlar om.

 

Allmänna grunder

 

Vid beviljande av understöd beaktar undervisnings- och kulturministeriet även följande allmänna mål som grundar sig på de strategier och förbindelser som godkänts av ministeriet:

Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

 

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp. De allmänna förutsättningarna är följande:

 • Statsunderstödet söks för ett samhälleligt godtagbart ändamål.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Hinder för beviljande av understöd

 

En sökande som tidigare fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt åsidosatt sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.


Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.


Hurdana villkor gäller för användningen av understöden?


Understödet får användas endast för det ändamål det beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka 90 procent av de godtagbara utgifterna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Tillsammans med andra offentliga stöd får understödet inte heller överstiga beloppet på de godtagbara utgifterna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara utgifter räknas löner, lönekostnader och arvoden sammanlagt 80 000 euro/person per år.

Understödstagarens administration och förvaltningen ska ordnas på behörigt sätt.

Användningen av understödet ska redovisas senast den dag som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts redovisa för utgifterna på kostnadsplatsnivå om det är fråga om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.
Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra sådana nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all upphandling.

Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 procent av upphandlingens värde ska upphandlingslagen iakttas.
(Lagen om offentlig upphandling 348/2007).

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

Om den sökande tänker fördela anslaget vidare ska ansökan enligt statsunderstödslagen (688/2001) innehålla följande uppgifter för beslutsfattandet: det maximala beloppet av den summa som delas ut, vem (målgrupp) finansieringen är avsedd för och för vilket syfte. Tillstånd att fördela anslaget vidare kan inte antecknas i beslutet om dessa uppgifter saknas i ansökan.

 

Hur söker man understöd?

 

Understöd söks via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst.


För att använda tjänsten behöver man en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen. Den sökande fyller i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifogar de bilagor som nämns i tjänsten och lämnar in ansökan till ministeriet via ärendehanteringstjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten. Ifall den sökande behöver komplettera ansökan, begära omprövning av beslutet eller lämna redogörelser ska även dessa ärenden skötas via ärendehanteringstjänsten.

Länk till ministeriets ärendehanteringstjänst

Anvisningar
http://www.vero.fi/katso 

Användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten (pdf)
Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten (pdf)

 

Ansökan på pappersblankett

 

Understödet söks i första hand via den elektroniska ärendehanteringstjänsten. Understöd kan dock också sökas med pappersblankett. Det rekommenderas att ansökan inte sänds per e-post, eftersom bilagorna till ansökan kan försvinna.

En ansökan på pappersblankett ska undertecknas av den sökandes officiella namntecknare. Om flera personer tillsammans har namnteckningsrätt behövs underskrift av alla dessa. Till en ansökan på pappersblankett ska bifogas ett intyg över namnteckningsrätt, till exempel ett förenings- eller handelsregisterutdrag eller ett utdrag ur kommunens förvaltningsstadga.


Ansökan ska vara på undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (PB 29, 00023 STATSRÅDET) senast kl. 16.15 den dag ansökningstiden går ut. Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren.

 

För ansökan på papper blankett för allmänt understöd (doc). De i blanketten nämnda bilagorna samt verksamhetsberättelsen från den föregående perioden. 


Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors
Registratorskontorets öppettider: må–fre kl. 7.30–16.15
Postadress: PB 29, 00023 Statsrådet

 

Utredning om användningen av understödet

Understöd som ansökts om i den elektroniska ärendehanteringstjänsten och som beviljats för 2017 kan i fortsättningen redovisas i UKM:s ärendehanteringstjänst. När ansökan om understöd har gjorts på papper ska utredningen till ministeriet göras på en separat blankett.

Beviljade statsunderstöd

 

2016 I 20152014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010 

 

Hemsidan Kultur Kulturpolitik Understöd Internationellt samarbete och interkulturell dialog, verksamhetsunderstöd för Finlands kulturinstitut