Hemsidan Kultur Kulturpolitik Understöd Finländska kulturinstitut i utlandet

Finländska kulturinstitut i utlandet

Typ av ansökan / ämnesområde
kultur/stödnätverket för kulturexport/Finlands kulturinstitut och kulturcentret för Sverige och Finland på Hanaholmen
Ansökningstiden går ut
24-10-2014
Ytterligare information
Kulturråd Annika Söderlund, tfn 0295 3 30382, e-post: fornamn.efternamn@minedu.fi

Understöd är avsett för att främja det arbete som utförs av de finländska kulturinstituten i utlandet för att göra finsk kultur och vetenskap känd och för att bygga upp kontakter inom dessa fält.

Kulturinstitutens verksamhet syftar till att främja kultur- och vetenskapssamarbetet mellan Finland och stationeringslandet. Förutsättningarna att skapa kulturexport gynnas med beaktande av regeringsprogrammet och regeringens strategidokument, målen i undervisnings- och kulturministeriets strategier, verksamhetsprogram och årliga resultatplan samt de förändrade behoven i det internationella samarbetet. Aktivitet för att skaffa utomstående finansiering betraktas som en fördel när beslut om understöd fattas.

Finlands kulturinstitut i utlandet finns i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Berlin, London, Bryssel, Paris, Madrid, S:t Petersburg, Budapest, Tallinn-Tarto och New York.

 

Förutsättningar för beviljande av statsunderstöd:

 
När understöd beviljas och övervägs tillämpas statsunderstödslagen (L 688/2001). När ministeriet bedömer hur viktigt det behovsprövade understödet är respektive dess belopp betonas följande:

1.  Betydelsen av den verksamhet som understödet omfattar med avseende på undervisnings- och kulturministeriets strategiska mål och resultatmål
2.  Planenligheten i kulturinstitutets verksamhet för att förbättra den finländska kulturens exportförutsättningar, att skapa och upprätthålla utländska nätverk som gynnar kulturrelationerna samt att intensifiera samarbetet utomlands och med organisationer som är verksamma i Finland och som främjar finländsk kultur
3.  Aktiviteten i informationsverksamheten i hemlandet och utomlands
4.  Den sökande partens inarbetade verksamhet, målinriktning och förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett resultatinriktat sätt
5.  Den finansiella situationen hos det upprätthållande samfundet och den ekonomiska situationens stabilitet

Statens budgetanslag ligger som grund för statsunderstödet, vars storlek avvägs årligen.

 

Ministeriet har enligt 16 § i statsunderstödslagen (L 688/2001) rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstödet och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar gällande mottagarens ekonomi och verksamhet.

Ansökningsanvisningar:

 
Undervisnings- och kulturministeriets blankett nr. 1 används för ansökan om understöd.

Ansökan ska förses med:

 
•   en gällande målplan på lång sikt (3-5 år)
•   verksamhetsplan som omfattar ansökningsåret (målplanen och verksamhetsplanen kan vara samma dokument )
•   budget
•   resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse från den föregående redovisningsperioden
•   verksamhetsberättelse från den föregående redovisningsperioden
•   en utredning över namnteckningsrätten

Verksamhetsplanen omfattar styrelsens/direktionens sammansättning och information om personalen. I verksamhetsberättelsen ska framgå hur verksamhetsplanens mål har realiserats, inkl. verksamheten i samarbetsnätverk (samarbetet med representationen).

Mål- och verksamhetsplanen ska inte vara längre än 4 sidor. Ansökningsårets verksamhetsplan ska till sin struktur anpassas till institutets långsiktiga målplan.

Målplanen omfattar

 
1.   verksamhetens allmänna mål – verksamhetsidé och vision
2.   verksamhet och deltagande i samarbetsnätverken
3.   ekonomins och förvaltningens mål

De punkter som ska överensstämma i verksamhets- och målplanen:

1.   Verksamhetens allmänna mål och prioriteringar under ansökningsåret för att främja kulturförhållanden och –export. Institutets projektverksamhet under ansökningsåret presenteras som en del av målbeskrivningen i syfte att klarlägga hur projekten i sin helhet ansluter sig till verksamhetsplanens mål.
2.   Samarbetet med Finlands representation/representationer i utlandet och övriga aktörer i Team Finland, samarbete med inhemska samarbetsparter (särskilt med informationscentren inom konst), samarbete med lokala samarbetsparter och organisationer och institutets verksamhet som en del av den informationsverksamhet som institutet bedriver i samråd med stödnätverket inom kulturexporten
3.   Planer som ansluter sig till ekonomin (t.ex. samarbetsparternas ekonomiska deltagande i projekten, förändringar i den verksamhetsmiljö som ansluter sig till institutets ekonomi)  

Blanketter

Blanketter för utskrift:

Ansökningsblankett 1 (pdf)
Ansökningsblankett 1 (doc)

Utredningsblankett 2 (pdf)
Utredningsblankett 2 (doc)

Anvisningar

Understöd ska sökas under året före det år som stödet gäller. Poststämpelns datum gäller som bevis på att ansökningstiden har följts.

Ansökningarna sänds till adressen:

Undervisnings- och kulturministeriet 
PB 29
00023  STATSRÅDET

Beviljade statsunderstöd

2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009  I 2008 I 2007 I 2006 l 2005 I 2004 

 

Hemsidan Kultur Kulturpolitik Understöd Finländska kulturinstitut i utlandet