Hemsidan Kultur Kulturpolitik Understöd Finländska kulturinstitut i utlandet

Finländska kulturinstitut i utlandet

Typ av ansökan / ämnesområde
kultur/stödnätverket för kulturexport/Finlands kulturinstitut och kulturcentret för Sverige och Finland på Hanaholmen
Ansökningstiden går ut
23-10-2015
Ytterligare information
Kulturråd Annika Söderlund, tfn 0295 3 30382, e-post: fornamn.efternamn@minedu.fi

Det behovsprövade understödet som undervisnings- och kulturministeriet beviljar är avsett att stödja verksamheten vid de finländska kulturinstituten utomlands, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut r.f. och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Ministeriet förnyar ansökningarna för statsunderstöd. Alla utlysningar uppdateras under hösten 2016.

 

Målgrupper och beskrivning

 

Kulturinstitutens verksamhet syftar till att främja kultur- och vetenskapssamarbetet mellan Finland och stationeringslandet. Förutsättningarna att skapa kulturexport gynnas med beaktande av regeringsprogrammet och regeringens strategidokument, målen i undervisnings- och kulturministeriets strategier, verksamhetsprogram och årliga resultatplan samt de förändrade behoven i det internationella samarbetet. Aktivitet för att skaffa utomstående finansiering betraktas som en fördel när beslut om understöd fattas.

Finlands kulturinstitut i utlandet finns i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Berlin, London, Bryssel, Paris, Madrid, S:t Petersburg, Budapest, Tallinn-Tarto och New York.

 

Beviljningskriterier

 

Beviljningskriterierna omfattar linjedragningarna i regeringsprogrammet och regeringens strategidokument, de mål som undervisnings- och kulturministeriet har definierat i sina strategier, verksamhetsprogram och sin årliga resultatplan. De föränderliga behoven inom det internationella samarbetet beaktas också. När beslut om understöd fattas är det meriterande om den ansökande parten aktivt har försökt få utomstående finansiering.   

 • Betydelsen av den verksamhet som understödet omfattar med avseende på undervisnings- och kulturministeriets strategiska mål och resultatmål
 • Planenligheten i kulturinstitutens verksamhet för att förbättra den finländska kulturens exportförutsättningar, att skapa och upprätthålla utländska nätverk som gynnar kulturrelationerna samt att intensifiera samarbetet utomlands och med organisationer som är verksamma i Finland och som främjar finländsk kultur
 • Aktiviteten i informationsverksamheten i hemlandet och utomlands
 • Den sökande partens inarbetade verksamhet, målinriktning och förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett resultatinriktat sätt
 • Den finansiella situationen hos det upprätthållande samfundet och den ekonomiska situationens stabilitet

Bestämmelser som tillämpas på understöden

Statunderstödslagen (688/2001) tillämpas på understödet.

Understöd beviljas inte om ansökan inte har inkommit till undervisnings- och kulturministeriet inom utsatt tid.

Bidrag beviljas inte i fall den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att enligt § 14 i statsunderstödslagen (688/2001) lämna uppgifter om användningen av tidigare beviljade understöd.

Enligt 16 § statsunderstödslagen (688/2001) har undervisnings- och kulturministeriet rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av deras användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödsmottagarens ekonomi och verksamhet.
 

Anvisningar

Det handlar om ett allmänt understöd. Den ansökande parten ska använda undervisnings- och kulturministeriets blankett nr. 1 och i skriftlig form lämna in den till undervisnings- och kulturministeriet det år som föregår understödsåret.

Ansökan ska förses med:

 • en gällande målplan på lång sikt (3-5 år)
 • verksamhetsplan som omfattar ansökningsåret (målplanen och verksamhetsplanen kan vara samma dokument)
 • budget
 • resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse från den föregående redovisningsperioden
 • verksamhetsberättelse från den föregående redovisningsperioden
 • en utredning över namnteckningsrätten 

Verksamhetsplanen omfattar styrelsens/direktionens sammansättning och information om personalen. I verksamhetsberättelsen ska framgå hur verksamhetsplanens mål har realiserats, inkl. verksamheten i samarbetsnätverk (samarbetet med representationen).

Mål- och verksamhetsplanen ska inte vara längre än 4 sidor. Ansökningsårets verksamhetsplan ska till sin struktur anpassas till institutets långsiktiga målplan.

Målplanen omfattar    

1.   verksamhetens allmänna mål – verksamhetsidé och vision
2.   verksamhet och deltagande i samarbetsnätverken
3.   ekonomins och förvaltningens mål

De punkter som ska överensstämma i verksamhets- och målplanen:

1.   Verksamhetens allmänna mål och prioriteringar under ansökningsåret för att främja kulturförhållanden och –export. Institutets projektverksamhet under ansökningsåret presenteras som en del av målbeskrivningen i syfte att klarlägga hur projekten i sin helhet ansluter sig till verksamhetsplanens mål.
2.   Samarbetet med Finlands representation/representationer i utlandet och övriga aktörer i Team Finland, samarbete med inhemska samarbetsparter (särskilt med informationscentren inom konst), samarbete med lokala samarbetsparter och organisationer och institutets verksamhet som en del av den informationsverksamhet som institutet bedriver i samråd med stödnätverket inom kulturexporten
3.   Planer som ansluter sig till ekonomin (t.ex. samarbetsparternas ekonomiska deltagande i projekten, förändringar i den verksamhetsmiljö som ansluter sig till institutets ekonomi)

 

Blanketter

 

Ansökningsblankett 1 (pdf)
Ansökningsblankett 1 (doc)

Utredningsblankett 2 (pdf)
Utredningsblankett 2 (doc)

 

Ansökningarna sänds till adressen:

 

Undervisnings- och kulturministeriet 
PB 29
00023  STATSRÅDET

 

Ansökan lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet i pappersform. Den undertecknas av de personer som för det medelansökande samfundets del har namnteckningsrätt. Understöd beviljas inte om ansökan inte har inkommit till undervisnings- och kulturministeriet inom utsatt tid. Brev som är poststämplade den sista inlämningsdagen anses ha kommit fram inom utsatt tid. Avsändaren ansvarar för att ansökan når mottagaren.

 

Beviljade statsunderstöd

 

2016 I 20152014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009  I 2008 I 2007 I 2006 l 2005 I 2004 

 

Hemsidan Kultur Kulturpolitik Understöd Finländska kulturinstitut i utlandet