Suomen ulkomailla toimivat kulttuuri-instituutit

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kulttuuri/kulttuuriviennin tukiverkosto/Suomen kulttuuri-instituutit ja Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Hakuaika päättyy
24-10-2014
Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Annika Söderlund, puh. 0295 3 30382, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä harkinnanvarainen valtionavustus on tarkoitettu Suomen ulkomaisten kulttuuri-instituuttien, Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toiminnan tukemiseen.

Kulttuuri-instituuttien toiminnalla edistetään Suomen kulttuurin ja tieteen alojen yhteistyötä Suomen ja asemamaan välillä ja luodaan edellytyksiä kulttuuriviennille ottaen huomioon hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan linjaukset, opetus- ja kulttuuriministeriön strategioissaan, toimintaohjelmissaan ja vuotuisessa tulossuunnitelmassaan määrittelemät tavoitteet sekä kansainvälisen yhteistyön muuttuvat tarpeet. Aktiivisuus ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa katsotaan eduksi avustuspäätöksissä.

Suomen kulttuuri-instituutit ulkomailla ovat Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Berliinissä, Lontoossa, Brysselissä, Pariisissa, Madridissa, Pietarissa, Budapestissa, Tallinnassa-Tartossa ja New Yorkissa.

Valtionavustuksen myöntämisen edellytykset:

Avustusten myöntämisessä ja määrää harkittaessa sovelletaan valtionavustuslakia (L 688/2001). Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa seuraavia seikkoja arvioidessaan harkinnanvaraisen valtionavustuksen myöntämisen tärkeyttä ja avustuksen määrää:

1. Avustuksen kohteena olevan toiminnan tärkeys opetus- ja kulttuuriministeriön strategisten tavoitteiden ja tulostavoitteiden toteuttamisessa.
2. Kulttuuri-instituuttien toiminnan suunnitelmallisuus suomalaisen kulttuurin vientiedellytysten parantamiseksi, kulttuurisuhteita edistävien ulkomaisten verkostojen luomiseksi ja ylläpitämiseksi sekä yhteistyön tiivistämiseksi ulkomailla ja Suomessa toimivien suomalaista kulttuuria edistävien organisaatioiden kanssa.
3. Sekä koti- että kohdemaassa tapahtuvan tiedotustoiminnan aktiivisuus
4. Hakijan toiminnan vakiintuneisuus, tavoitteellisuus ja edellytykset toiminnan harjoittamiseen tuloksellisella tavalla.
5. Hakijan ylläpitäjäyhteisöjen rahoitusasema ja taloudellisen tilanteen vakaus

Valtionavustus myönnetään vuosittain talousarviossa osoitetusta määrärahasta ja sen suuruus harkitaan vuosittain.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain (L 688/2001) 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Hakuohjeet:

Avustuksia haetaan kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella n:o 1.

Hakemukseen tulee liittää:

 • voimassa oleva pitkän tähtäimen (3-5 vuotta) tavoitesuunnitelma
 • hakemusvuotta koskeva toimintasuunnitelma (tavoitesuunnitelma ja toimintasuunnitelma voivat olla samassa asiakirjassa)
 • talousarvio 
 • tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 • toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta
 • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta

Toimintakertomuksessa ilmoitetaan hallituksen/johtokunnan toimielinten kokoonpano ja henkilöstöä koskevat tiedot. Toimintakertomuksesta on käytävä ilmi toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen, ml. toiminta yhteistyöverkostoissa (yhteistyö edustuston kanssa).

Tavoite- ja toimintasuunnitelmien laajuus on yhteensä max. 4 liuskaa. Hakemusvuotta koskevan toimintasuunnitelman rakenteen tulee olla yhteen sovitettu instituutin pitkän tähtäimen tavoitesuunnitelman kanssa.

Tavoitesuunnitelmasta selviää

 1. toiminnan yleiset tavoitteet  - toiminta-ajatus ja visio
 2. toiminta ja osallisuus yhteistyöverkostoissa
 3. talouteen ja hallintoon liittyvät tavoitteet

Toimintasuunnitelman tavoitesuunnitelmaa vastaavat kohdat käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:

 1. Hakemusvuotta koskevat toiminnan yleiset tavoitteet ja painopisteet kulttuurisuhteiden ja -viennin edistämiseksi. Instituutin hakemusvuoden projektitoiminta esitetään osana tavoitekuvausta osoittaen, miten projektit kokonaisuudessaan toteuttavat toimintasuunnitelman tavoitteita.
 2. Yhteistyö Suomen ulkomaanedustuston/edustustojen ja muiden Team Finland -toimijoiden kanssa, yhteistyö kotimaisten yhteistyökumppanien (erityisesti taiteen tiedotuskeskusten) kanssa, yhteistyö paikallisten yhteistyökumppanien ja organisaatioiden kanssa ja instituutin toiminta kulttuuriviennin tukiverkoston tiedotustoiminnassa.
 3. Talouteen liittyvät suunnitelmat (esim. yhteistyökumppanien taloudellinen osallistuminen projekteihin, instituutin talouteen liittyvät toimintaympäristön muutokset ym.).

Lomakkeet

Tulostettavat lomakkeet:

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc)

Avustusta haetaan avustettavaa vuotta edeltävänä vuonna. Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys.

Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Myönnetyt avustukset (pdf) 

2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009  I 2008 I 2007 I 2006 l 2005 I 2004