Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Suomen kulttuuri-instituuttien toiminta-avustukset

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kulttuuri
Hakuaika päättyy
24-11-2016 16.15
Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Annika Söderlund, puh. 0295 3 30382, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustusta voidaan myöntää Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien, Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n sekä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toiminnan tukemiseen

Hakuaika ja käsittely ministeriössä


Hakuaika alkaa 25.10.2016 ja päättyy 24.11.2016 klo 16.15. Avustuspäätökset pyritään tekemään tammi-helmikuun 2017 aikana.

HUOM! Sähköistä hakupalvelua päivitetään 18.11- 21.11. välisenä aikana, jolloin se ei ole hakijoiden käytössä.

 
Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?


Avustusta voidaan myöntää Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien, Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n sekä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toiminnan tukemiseen.

Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on, että avustus edistää

 •  Suomen ja suomalaisen taiteen ja kulttuurin tunnettavuutta kohdemaassa
 •  kansainvälistymistä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua
 •  kansalaisten osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin
 •  toimialan kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista 
 •  kansainvälistä kilpailukykyä ja osaamista

sekä vahvistaa toimijoiden edellytyksiä

 • osallistua aktiivisesti alansa kansalaisyhteiskuntalähtöiseen kansainväliseen kulttuuriyhteistyöhön
 • harjoittaa monipuolisesti kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja vuoropuhelua edistävää toimintaa
 • vahvistaa suomalaisen taiteen ja kulttuurin kansainvälistä tunnettuutta ja arvostusta

Hakija voi toteuttaa tavoitteita muun muassa tapahtumatoiminnan, tiedotuksen, tilastoinnin, neuvonnan, koulutuksen, julkaisutoiminnan, yleisötyön sekä kulttuuri-, sivistys- ja harrastustoiminnan keinoin.

Ministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä 5 559 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

Hakukohtaiset perusteet

Toiminnan kulttuuripoliittinen merkittävyys

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon, miten ja millä keinoin hakijan toiminta edistää opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian yhtä tai useampaa vaikuttavuustavoitetta tai millä muulla tavalla hakijan toiminta on kulttuuripoliittisesti merkityksellistä. Lisäksi kiinnitetään huomiota toiminnan tavoitteellisuuteen.

Ministeriön kulttuuripolitiikan strategia vuoteen 2025 valmistuu loppuvuodesta 2016, jolloin se julkaistaan ministeriön www-sivuilla. Strategialuonnos on luettavissa lausuntopalvelussa. Luonnoksen strategiset tavoitteet sekä valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisällytetyt ministeriön strategiset tavoitteet rakentuvat samojen vaikuttavuustavoitteiden mukaisesti:

Luova työ ja tuotanto
- Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet.

Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin
- Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet.

Kulttuurin perusta ja jatkuvuus
- Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.

Toiminnan valtakunnallisuus ja kansainvälisyys

Hakijan toiminnan tulee olla valtakunnallista tai muutoin kansallisesti merkittävää. Ministeriö arvioi, miten laajasti Suomessa tai kansainvälisesti toimintaa toteutetaan, kuinka laajalta alueelta jäseniä tai toimijoita on, kattavatko palvelut alueellisesti koko maan sekä onko toiminta kansallisesti merkittävää.

Toiminnan sisältö

Toimintaan tulee sisältyä sekä kansalaistoimintaa että taide- ja kulttuuritoimintaa. Hakijan tulee vuosittain järjestää avoimia yleisötapahtumia sekä tiedottaa toiminnastaan laajasti (jäsenet ja suuri yleisö). Hakemuksesta tulee ilmetä hakuvuotta koskevat toiminnan tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi.

Hakijan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset

Hakijan talouden tulee olla tasapainoinen. Hakija ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä toiminnan avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai häntä ei ole asetettu liiketoimintakieltoon.

Hakijan merkitys oman toimialansa kentässä

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, mikä hakijan suhde on toimialan muuhun toimijakenttään ja edustaako hakija toimialaansa kansainvälisissä yhteyksissä. Ministeriö ottaa huomioon miten ja millä keinoin hakija seuraa toimintaympäristöä ja edistää toimialansa vahvistamista (esim. eri toimijoiden yhdistyminen ja uusien rahoitusmuotojen hyödyntäminen).

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa


Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, kuinka paljon ja millaista yhteistyötä hakija tekee kolmannen sektorin toimijoiden, julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Yleiset perusteet


Opetus- ja kulttuuriministeriö ottaa avustuksia myöntäessään huomioon myös seuraavat yleiset tavoitteet, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin ja sitoumuksiin:

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Ministeriö voi myöntää avustuksen vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa. Yleiset edellytykset ovat seuraavat:

 • Valtionavustusta haetaan yhteiskunnallisesti hyväksyttävään tarkoitukseen.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen aiheuttaa enintään vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy?

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti 90 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä menoista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi menoiksi luetaan palkoista, palkkioista ja niiden sivukuluista vuodessa enintään 80 000 euroa vuodessa henkilöä kohti.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.
Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.

Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tällöin noudatettava hankintalakia.
(Laki julkisista hankinnoista 348/2007)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

Mikäli hakijan on perustellusti tarkoitus jakaa määrärahaa edelleen, niin valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti päätöksentekoa varten tarvitaan seuraavat tiedot, jotka tulee ilmetä hakemuksesta: jaettavan summan enimmäismäärä, keille (kohderyhmä) rahoitusta on tarkoitus jakaa ja mihin tarkoitukseen. Mikäli tiedot puuttuvat hakemuksesta, ei päätökseen voida kirjata lupaa jakaa määrärahaa edelleen.

Miten avustusta haetaan?

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso-tunniste.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan lomakkeen, liittää siihen palvelussa mainitut liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun. Jos hakemukseen tarvitaan täydennyksiä, päätöksen muutospyyntöjä tai selvityksiä, hakija tekee myös ne asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://vero.fi/katso

Linkki ministeriön asiointipalveluun

Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa (pdf)
Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)

Paperilomakkeilla hakeminen

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustusta on kuitenkin mahdollista hakea myös paperilomakkeella. Hakemuksen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, sillä hakemuksen liitteet voivat hävitä.

Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset. Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen liitteenä tulee toimittaa olla selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, esimerkiksi yhdistys- tai kaupparekisteriote tai ote kunnan hallintosäännöstä.

Lomakkeet ja liitteet:

Paperista hakua varten yleisavustuslomake (doc). Lomakkeessa mainitut liitteet sekä lisäksi edellisen kauden toimintakertomus.

Hakemuksen tulee olla opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa (PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO) viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Selvitykset avustuksen käytöstä

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista, vuodelle 2017 myönnetyistä avustuksista selvitykset voi jatkossa tehdä OKM asiointipalvelussa.  Jos avustusta on haettu paperilomakkeella, selvitys sen käytöstä tehdään ministeriölle erillisellä lomakkeella.


Myönnetyt avustukset

201620152014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010