Suomen ulkomailla toimivat kulttuuri-instituutit

Hakemuksen tyyppi/aihealue
Kulttuuri/kulttuuriviennin tukiverkosto/Suomen kulttuuri-instituutit ja Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Hakuaika päättyy
23-10-2015
Lisätietoja
Kulttuuriasiainneuvos Annika Söderlund, puh. 0295 3 30382, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä harkinnanvarainen valtionavustus on tarkoitettu Suomen ulkomaisten kulttuuri-instituuttien, Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toiminnan tukemiseen.

Ministeriö on uudistamassa valtionavustushakuja. Kaikki hakuilmoitukset päivitetään syksyllä 2016.

Kohderyhmät ja kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä harkinnanvarainen valtionavustus on tarkoitettu Suomen ulkomaisten kulttuuri-instituuttien, Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toiminnan tukemiseen.
Kulttuuri-instituuttien toiminnalla edistetään Suomen kulttuurin ja tieteen alojen yhteistyötä Suomen ja asemamaan välillä sekä luodaan edellytyksiä kulttuuriviennille. Suomen kulttuuri-instituutit ulkomailla ovat Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Berliinissä, Lontoossa, Brysselissä, Pariisissa, Madridissa, Pietarissa, Budapestissa, Tallinnassa-Tartossa ja New Yorkissa.

Myöntöperusteet

Myöntöperusteissa otetaan huomioon hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan linjaukset, opetus- ja kulttuuriministeriön strategioissaan, toimintaohjelmissaan ja vuotuisessa tulossuunnitelmassaan määrittelemät tavoitteet sekä kansainvälisen yhteistyön muuttuvat tarpeet. Aktiivisuus ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa katsotaan eduksi avustuspäätöksissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa seuraavia seikkoja arvioidessaan harkinnanvaraisen valtionavustuksen myöntämisen tärkeyttä ja avustuksen määrää:

 • Avustuksen kohteena olevan toiminnan tärkeys opetus- ja kulttuuriministeriön strategisten tavoitteiden ja tulostavoitteiden toteuttamisessa.
 • Kulttuuri-instituuttien toiminnan suunnitelmallisuus suomalaisen kulttuurin vientiedellytysten parantamiseksi, kulttuurisuhteita edistävien ulkomaisten verkostojen luomiseksi ja ylläpitämiseksi sekä yhteistyön tiivistämiseksi ulkomailla ja Suomessa toimivien suomalaista kulttuuria edistävien organisaatioiden kanssa. 
 • Sekä koti- että kohdemaassa tapahtuvan tiedotustoiminnan aktiivisuus
 • Hakijan toiminnan vakiintuneisuus, tavoitteellisuus ja edellytykset toiminnan harjoittamiseen tuloksellisella tavalla. 
 • Hakijan ylläpitäjäyhteisöjen rahoitusasema ja taloudellisen tilanteen vakaus

Avustuksiin sovellettavat säädökset

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustusta ei myönnetä, mikäli hakemus ei saavu opetus- ja kulttuuriministeriöön asetettuun määräaikaan mennessä.

Avustusta ei myönnetä, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt  valtionavustuslain (688/2001) 14 §:ssä tarkoitettua tiedonantovelvollisuutta aiemmin saamiensa avustusten käytöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on valtionavustuslain 16 §:n mukainen oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Ohjeet

Kyseessä on yleisavustus. Avustusta haetaan avustettavaa vuotta edeltävänä vuonna kirjallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella n:o 1.

Hakemukseen tulee liittää:

 • voimassa oleva pitkän tähtäimen (3-5 vuotta) tavoitesuunnitelma
 • hakemusvuotta koskeva toimintasuunnitelma (tavoitesuunnitelma ja toimintasuunnitelma voivat olla samassa asiakirjassa)
 • talousarvio 
 • tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
 • toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta
 • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta

Toimintakertomuksessa ilmoitetaan hallituksen/johtokunnan toimielinten kokoonpano ja henkilöstöä koskevat tiedot. Toimintakertomuksesta on käytävä ilmi toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutuminen, ml. toiminta yhteistyöverkostoissa (yhteistyö edustuston kanssa).

Tavoite- ja toimintasuunnitelmien laajuus on yhteensä max. 4 liuskaa. Hakemusvuotta koskevan toimintasuunnitelman rakenteen tulee olla yhteen sovitettu instituutin pitkän tähtäimen tavoitesuunnitelman kanssa.

Tavoitesuunnitelmasta selviää

 1. toiminnan yleiset tavoitteet  - toiminta-ajatus ja visio
 2. toiminta ja osallisuus yhteistyöverkostoissa
 3. talouteen ja hallintoon liittyvät tavoitteet

Toimintasuunnitelman tavoitesuunnitelmaa vastaavat kohdat käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia:

 1. Hakemusvuotta koskevat toiminnan yleiset tavoitteet ja painopisteet kulttuurisuhteiden ja -viennin edistämiseksi. Instituutin hakemusvuoden projektitoiminta esitetään osana tavoitekuvausta osoittaen, miten projektit kokonaisuudessaan toteuttavat toimintasuunnitelman tavoitteita.
 2. Yhteistyö Suomen ulkomaanedustuston/edustustojen ja muiden Team Finland -toimijoiden kanssa, yhteistyö kotimaisten yhteistyökumppanien (erityisesti taiteen tiedotuskeskusten) kanssa, yhteistyö paikallisten yhteistyökumppanien ja organisaatioiden kanssa sekä instituutin toiminta kulttuuriviennin tukiverkoston tiedotustoiminnassa.
 3. Talouteen liittyvät suunnitelmat (esim. yhteistyökumppanien taloudellinen osallistuminen projekteihin, instituutin talouteen liittyvät toimintaympäristön muutokset ym.).

Lomakkeet

Tulostettavat lomakkeet:

Hakulomake 1 (pdf)
Hakulomake 1 (doc)

Selvityslomake 2 (pdf)
Selvityslomake 2 (doc) 

Hakemukset toimitetaan osoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

Hakemus toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön paperihakemuksena ja instituutin nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden allekirjoittamana. Avustusta ei myönnetä, jos hakemus ei saavu ministeriöön määräaikaan mennessä. Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Myönnetyt avustukset

201620152014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010 I 2009  I 2008 I 2007 I 2006 l 2005 I 2004