Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät avustukset

Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriin ja taiteeseen liittyvistä avustusmäärärahoista ja niiden hakemisesta.

Valtakunnalliset tanssitaidejärjestöt

Hakuaika päättyy: 15-10-2015
Valtionavustukset on tarkoitettu järjestöille, jotka edistävät suomalaista tanssin alan ammattitoimintaa, tutkimusta, koulutusta ja harrastamista.


Valtakunnalliset valokuva-alan järjestöt

Hakuaika päättyy: 15-10-2015
Valtionavustukset on tarkoitettu valokuvataiteen valtakunnallisten järjestöjen toimintaan.


Valtakunnalliset rakennustaiteen alan järjestöt

Hakuaika päättyy: 15-10-2015
Valtionavustukset on tarkoitettu rakennustaiteen valtakunnallisten järjestöjen toimintaan.


Valtakunnalliset kuvataidejärjestöt

Hakuaika päättyy: 15-10-2015
Valtionavustukset on tarkoitettu kuvataiteen valtakunnallisten järjestöjen toimintaan.


Valtakunnalliset kirjallisuuden alan järjestöt, instituutit ja kirjailijatalot

Hakuaika päättyy: 15-10-2015
Valtionavustukset on tarkoitettu kirjallisuuden alan valtakunnallisten järjestöjen ja instituuttien toimintaan sekä kirjailijatalojen toimintaan ja ylläpitoon.


Säveltaidetta tai sen harrastamista edistävät valtakunnalliset järjestöt ja musiikki-instituutit

Hakuaika päättyy: 15-10-2015
Valtionavustukset on tarkoitettu säveltaidetta tai sen harrastamista edistävien valtakunnallisten järjestöjen ja musiikki-instituuttien toimintaan.


Valtakunnalliset muotoilualan järjestöt

Hakuaika päättyy: 15-10-2015
Valtionavustukset on tarkoitettu muotoilun valtakunnallisten järjestöjen toimintaan. Muotoilujärjestöihin kuuluvat myös mm. graafisen suunnittelun järjestöt.


Valtakunnalliset näyttämötaidejärjestöt

Hakuaika päättyy: 15-10-2015
Valtionavustus on tarkoitettu kulttuuripoliittiseen toimintaan järjestöille, jotka edistävät suomalaista näyttämötaiteen ammattitoimintaa, tutkimusta, koulutusta ja harrastamista.


Kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmistelu

Hakuaika päättyy: 01-09-2015
Avustuksella kulttuuriviennin hankkeiden hankevalmisteluun toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta edistää kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista.


Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet

Hakuaika päättyy: 29-05-2015
Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalaissa tarkoitetun kulttuuritoimintaa varten tarvittavavan tilan, museolaissa tarkoitetun museon, teatteri- ja orkesterilaissa  tarkoitetun teatterin ja orkesterin sekä taiteilijatilojen peruskorjaushankkeisiin.


Avustus kulttuuriviennin hankkeisiin, painopisteenä Kiinan ja Aasian kulttuuriviennin edistäminen

Hakuaika päättyy: 27-03-2015
Avustuksella tuetaan kulttuuriviennin hankkeita. Haun painopisteenä ovat Kiinan ja Aasian kehittyville markkinoille suuntautuvat hankkeet.


Avustus kulttuurin ja taiteen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon* hyödyntämisen edistämiseen

Hakuaika päättyy: 13-03-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi enintään 300 000 euroa erityisavustuksina kulttuurin ja eri taiteenalojen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen vuonna 2015.


Mediakasvatuksen kehittäminen

Hakuaika päättyy: 13-03-2015
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi enintään 524 000 euroa valtakunnallisille mediakasvatushankkeille, joiden tavoitteena on medialukutaidon ja turvallisen median käytön edistäminen Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013-2016 - linjausten mukaisesti.


Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki

Hakuaika päättyy: 27-02-2015
Avustukset on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa


Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

Hakuaika päättyy: 30-01-2015
Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin.


Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpano

Hakuaika päättyy: 30-01-2015
Avustusta myönnetään Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelman toimeenpanoa varten.


Kulttuuriviennin edistäminen: Edinburgh Fringe, "From Start to Finnish" -hanke vuonna 2015

Hakuaika päättyy: 23-01-2015
Avustuksella tuetaan Edinburgh Fringe –festivaalille vuonna 2015 osallistuvia suomalaisia teatteri-, tanssi- tai sirkusteoksia.


Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa

Hakuaika päättyy: 19-01-2015
Suomalaiset toimijat voivat hakea avustusta Suomen ja Venäjän välistä suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin.


Kulttuuriviennin kärkihankkeet

Hakuaika päättyy: 16-01-2015
Avustuksella kulttuuriviennin kärkihankkeisiin toteutetaan hallitusohjelman tavoitetta edistää kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista.


Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla

Hakuaika päättyy: 16-01-2015

Avustuksella tuetaan taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaa sekä erityistehtäviä kunnissa ja alueilla.


Kulttuurinen ulkosuomalaistoiminta

Hakuaika päättyy: 28-11-2014
Avustus on tarkoitettu ulkosuomalaisjärjestöjen toiminnan tukemiseen.


Vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminta ja kulttuurin saavutettavuuden edistäminen

Hakuaika päättyy: 28-11-2014
Avustuksilla tuetaan vammaisjärjestöjen ja –yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaa sekä kulttuurin saavutettavuutta parantavia hankkeita. Saavutettavuutta parantavissa hankkeissa hakijoina voivat olla myös erilaiset kulttuurialan toimijat.


Rauhantyön edistäminen

Hakuaika päättyy: 28-11-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtionavustuksia rauhantyön edistämiseen Suomessa. Rauhantyön edistämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä ensisijaisesti tietoisuuden lisäämistä rauhan edistämisestä ja konfliktien väkivallattomasta ehkäisystä. Avustuksia myönnetään joko toiminnan yleisavustuksina tai erityisavustuksina hankkeille. Yleisavustuksia voidaan myöntää valtakunnallisille rauhantyön yleisjärjestöille, erityisaloilla kuten esimerkiksi ammattialakohtaisesti rauhantyötä tekeville yhdistyksille sekä alueellisille yleistä rauhantyötä tekeville yhdistyksille. Pienempi osa käytettävissä olevasta määrärahasta voidaan myöntää erityisavustuksina rauhantyön määräaikaisiin hankkeisiin.


Taiteenalojen tiedotuskeskusten toiminta ja ulkomaille suunnatut kulttuurilehdet

Hakuaika päättyy: 25-11-2014
Avustuksen tarkoituksena on tukea taiteen alojen tiedotuskeskusten toimintaa, kulttuuriviennin hankkeita ja ulkomaille suunnattuja kulttuurilehtiä sekä luoda edellytykset kulttuuriviennin tukiverkoston toiminnalle.


Suomen ulkomailla toimivien instituuttien kulttuurivienti- ja kehittämishankkeet

Hakuaika päättyy: 07-11-2014
Kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista edistetään. Opetus- ja kulttuuriministeriön ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien roolia kansalaisyhteiskunnan ja kulttuuriviennin toimijoina vahvistetaan.


Valtakunnalliset museo- ja kulttuuriperintöalan järjestöt

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Avustukset on tarkoitettu valtakunnallisille järjestöille, jotka edistävät museoiden ja kulttuuriperintöalan toimintaa ja pyrkivät toiminnallaan lisäämään kulttuuriperinnön arvostusta ja tuntemusta sekä sitä koskevan tiedon ja osaamisen saatavuutta.


Valtakunnalliset taide- ja kulttuuritapahtumat

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Avustuksen tarkoitus on turvata  taiteellisesti  ja kulttuuripoliittisesti  merkittävien tapahtumien järjestäminen kaikkialla Suomessa.


Valtakunnallisten erikoismuseoiden toiminta

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Avustus valtakunnallisten erikoismuseoiden erityistehtäviin


Lastenkulttuurikeskukset

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Avustusta voivat hakea lastenkulttuurikeskukset, joissa taiteen ja kulttuurin ammattilaiset tuottavat lastenkulttuuripalveluja ensisijaisesti lapsille. Lisäksi avustusta voidaan myöntää lastenkulttuurikeskusten verkoston koordinointiin. Avustuksen tarkoitus on edistää lasten tasavertaista osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin koko maassa, tukea lastenkulttuurikeskusten toimintaa ja niiden verkostoitumista.


Kulttuurilehdet

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Avustusta voidaan myöntää kulttuurilehdelle, joka ylläpitää kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskonnollisesta elämästä käytävää yhteiskunnallista keskustelua.


Avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Avustusta voivat hakea valtionosuutta saavat teatterit, orkesterit ja museot.  Avustuksen tarkoituksena on parantaa toimijoiden mahdollisuuksia työllistää alan henkilöstöä toimintaansa kehittämällä.


Eräät kulttuuriperintöalan toimijat

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisena toiminta-avustuksena kulttuuriperintöalan toimijoille, jotka osana toimintaansa harjoittavat merkittävää museotoimintaa. Hakijan tulee olla oikeustoimikelpoinen yhdistys tai säätiö.


Ystävyysseurat

Hakuaika päättyy: 27-10-2014
Avustuksen tarkoituksena on tukea ystävyysseurojen kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Määrärahalla tuetaan aktiivista kansalaistoimintaa, jolla on laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta.  


Suomen ulkomailla toimivat kulttuuri-instituutit

Hakuaika päättyy: 24-10-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä harkinnanvarainen valtionavustus on tarkoitettu Suomen ulkomaisten kulttuuri-instituuttien, Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toiminnan tukemiseen.


Valtakunnallisille elokuva- ja audiovisuaalisen kulttuurin järjestöille

Hakuaika päättyy: 15-10-2014
Valtionavustukset on tarkoitettu elokuva-alan valtakunnallisille järjestöille, joiden ensisijaisena tavoitteena on edistää elokuva- ja audiovisuaalisen alan kulttuuritoimintaa Suomessa.


Mediataiteenalan valtakunnalliset järjestöt

Hakuaika päättyy: 15-10-2014
Valtionavustukset on tarkoitettu mediataiteenalan valtakunnallisille järjestöille, joiden ensisijaisena tavoitteena on edistää mediataiteenalan kulttuuritoimintaa Suomessa.


Valtakunnalliset sarjakuva-alan järjestöt

Hakuaika päättyy: 15-10-2014
Valtionavustukset on tarkoitettu sarjakuvataiteen valtakunnallisten järjestöjen toimintaan


Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke

Hakuaika päättyy: 30-09-2014
Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta luovana tai esittävänä taiteilijana taiteilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa.


EU:n Kulttuuri-ohjelmassa ja Luova Eurooppa -ohjelmassa menestyneille suomalaistoimijoille

Hakuaika päättyy: 12-09-2014
Opetus- ja kulttuuriministeriö kannustaa maamme kulttuuritoimijoita osallistumaan EU:n kulttuuriyhteistyöhön. Ministeriö myöntää vuosittain avustuksia toimijoille, joiden hankkeet ovat saaneet tukea EU:n Kulttuuri-ohjelmasta tai vuodesta 2014 alkaen EU:n Luova Eurooppa –ohjelman kulttuurin alaohjelmasta. Vuonna 2014 on käytössä poikkeuksellisesti kaksi hakuaikaa 15.5. ja 12.9.


Valtionosuuden piirissä olevat valtakunnalliset tai alueellisesti merkittävät teatterit tai orkesterit ja teattereiden tai orkestereiden kehittämishankkeet

Hakuaika päättyy: 31-08-2014
Valtionosuuden piirissä olevien teattereiden ja orkestereiden teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6a § mukaisiin harkinnanvaraisiin avustuksiin teatterin tai orkesterin kehittämishankkeisiin tai valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille.


Avustukset nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia ja verkkosaatavuutta edistäviin hankkeisiin

Hakuaika päättyy: 31-12-2013
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi avustukset nuoria työllistäviin kulttuuriaineistojen digitointia ja verkkosaatavuutta edistäviin hankkeisiin.


Taiteen ja kulttuurin yleiset projektit

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville taide- ja kulttuurihankkeille, joihin ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustuksia.


Tanssin aluekeskukset

Kyseessä oli kehittämishanke vuosille 2010-2014, päätös jatkosta tehdään viimeistään syksyllä 2014.


Taiteilijaeläkkeeseen liittyvät perhe-eläkkeet

Valtion ylimääräiseen taiteilijaeläkkeeseen liittyvän perhe-eläkkeen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö hakemuksesta.


Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät

Määräraha on yhdistetty hakuun ”Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla”. Määrärahan haku päättyy 16.1.2015.


Luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeet

Valtionavustukset luovan talouden ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin. Määräraha on siirretty Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen (AVEK) jaettaviksi mm. CreaDemo-ohjelman kautta.  


Maailmanperintökohteiden tutkimus- ja valistustoiminta

Avustusta voidaan myöntää maailmanperintökohteiden yhteistyöhankkeille, koulutushankkeille ja maailmanperintötietämystä edistäviin hankkeisiin.


Monikulttuurisuuden tukeminen ja rasismin vastainen työ

Avustukset monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön siirtyvät opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskukselta haettaviksi. Hakuaika: 01.01.2015 - 02.02.2015


Museoiden valtionosuudet

Museo voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin hakemuksen perusteella. Valtionosuuden saamisen edellytyksistä on säädetty museolaissa (729/1992) ja valtioneuvoston asetuksessa museoista (1192/2005).


Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet

Valtionosuuteen oikeutettuja ovat teatterit ja orkesterit, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt lain piiriin.