Hemsidan Kultur

Publikationer - Kultur

Här hittar du de senaste kulturpublikationerna samt allmänna publikationer som berör kulturområdet.

Sök flera publikationer med hjälp av sökmaskinen för publikationer (ämnesområde och publicerningsdatum som sökkriterier) eller den preciserade sökningen (sökord).

De senaste publikationerna - Kultur

Finlands ordförandeskapsår i Nordiska ministerrådet i kultursektorn. Rapport om ordförandeskapsåret 2016 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2017:6
Vi värnar om vårt gemensamma arv; Verkställighetsplanen för den Nationella världsarvsstrategin fram till år 2025 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:43
Konst- och kulturfestivalerna – en växande kulturell resurs; Förslag till åtgärdsprogram för 2017-2025 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:42
Marknadseffekter i Finland vid en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för satellit- och kabeldirektivet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:29
Risken är liten – möjligheterna stora; Förslag till incitamentsystem för audiovisuella produktioner Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:18
Reformen av statsunderstödspolitiken för konst och kultur Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:17
Avtals- och ersättningspraxis som ansluter sig till konstutställningar Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:4
Regleringen kring kulturevenemang är ett delområde inom utvecklingen av konst- och kulturpolitiken Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2015:21
Indikatorer för verkningsfullheten inom kulturturismen. Slutraporten för kartläggande redogörelsen 2013–2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:20
Resultaten för KUULTO-projektet Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:21
Nationell världsarvsstrategi 2015–2025 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2015:14
Undervisnings- och kulturministeriets framtidsöversikt 2014. Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:18
Sänkta trösklar till kulturen; KUULTO-projektet på väg Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2014:11
Slutrapport av arbetsgruppen för konstens och kulturens tillgänglighet Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:15
Ett förslag till ett kulturpolitiskt program för barn Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:9
Finlands filmstiftelses stödverksamhet: förvaltningspraxis, mål och resultat Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:1
Utvärdering av åtgärder för minskning av olovlig fildelning: Utredningar till stöd för lagberedning Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2013:13
God Mediekunnighet; Nationella Riktlinjer 2013–2016 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer, Finland 2013:12
Utredning om mediefostran inom kommunernas småbarnsfostran Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2013:10
Museiverkets fastigheter och byggnader; Arbetsgruppens förslag till omorganisering av förvaltningen av fastighetsförmögenheten Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar