Hemsidan Kultur Museer och kulturarvet

Museer och kulturarvet

Musei- och kulturarvsärenden inom statsförvaltningen

Kultur- och konstpolitiska avdelningen vid undervisnings- och kulturministeriet svarar för ärenden inom statsförvaltningen som gäller museiväsendet och kulturarvet. Ärenden som gäller kulturmiljöer sköts av miljöministeriet. För skyddet av och forskningen kring kulturmiljöer samt för den allmänna ledningen och utvecklingen av musieväsendet svarar Museiverket, som lyder under undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom sammanställer Museiverket årligen en museistatistik och svarar i samråd med det övriga museiväsendet för utvecklingen av museibranschen.

Museibrasnchens sammansättning

Det finns över 1000 museer i Finland; knappt 200 av dem sköts yrkesmässigt.

Vi har tre riksomfattande centralmuseer. Finlands nationalmuseum, som är en del av museiverket, är kulturhistoriskt centralmuseum. Centralmuseum inom sitt område är Naturhistoriska centralmuseet vid Helsingfors universitet och centralmuseum för konstmuseerna är Nationalgalleri.

Vidare har vi 20 landskapsmuseer och 16 regionala konstmuseer. Deras uppgift är att främja och styra museiverksamheten i området. Det finns 16 riksomfattande specialmuseer. Med sådana avses museer som inom sitt specialområde bedriver nationellt betydande dokumenterings-, forsknings- och utställningsverksamhet.

Finansiering av museiverksamheten

Både kommunerna och staten finansierar vardera ca 40 % av utgifterna för museiverksamheten. Resten finansieras med museernas egna intäkter och sponsorstöd.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar utöver den lagstadgade statsandelen museerna understöd enligt prövning för grundläggande reparationer av museibyggnader, museernas IT-samhällsprojekt och för digitalisering av museisamlingar. Många museiprojekt har understötts också via EU:s strukturfonder.

Museer som står utanför statsandelslagen beviljas av Museiverket understöd enligt prövning. Museiverket beviljar också understöd för museernas innovativa projekt. Museiverket stöder dessutom renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Musei- och kulturarvsärenden inom statsförvaltningen

Undervisnings- och kulturministeriet - konst- och kultursarvsenheten vid kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen - svarar inom statsförvaltningen för ärenden som gäller museiväsendet och kulturarvet. Frågor som gäller byggnadsarvet hör däremot till miljöministeriet.

För fornminnesförvaltningen, därtill anknuten forskning och för den allmänna ledningen av och tillsynen över museiverksamheten svarar Museiverket, som hör till undervisningministeriets förvaltningsområde. Museiverket svarar också för den årliga museistatistiken och för utvecklingen av museibranschen i samarbete med andra museiinstitutioner.

 

Hemsidan Kultur Museer och kulturarvet