Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik Universitetsutbildning

Universitetsutbildningen och hur den utvecklas

Universitetens grundläggande uppgift är att bedriva vetenskaplig forskning och meddela på forskning grundad högsta undervisning. Universiteten ska fullgöra sina uppgifter i samverkan med samhället och främja forskningsresultatens genomslag i samhället.

Högskolesystemet, som består av universiteten och yrkeshögskolorna, utvecklas till en internationellt konkurrenskraftig helhet som samtidigt smidigt tillgodoser regionala behov. Utvecklingsmålen baserar sig på regeringsprogrammet och regeringens verksamhetsplan samt övriga strategiska mål som riksdagen och statsrådet ställer upp för högskolorna.

I enlighet med universitetslagen är universiteten självständiga offentligrättsliga inrättningar eller privaträttsliga stiftelser i enlighet med lagen om stiftelser. De nya universiteten inledde sin verksamhet 1.1.2010.

Universitetsutbildningens tyngdpunkter under de närmaste åren är bl.a. att:

  • främja kvaliteten, verkningsfullheten och den internationella konkurrenskraften i universitetens verksamhet samt därtill hörande reformer av verksamhetssätt och strukturer
  • förtydliga den inbördes profileringen och arbetsfördelningen mellan högskolorna och högskolornas forskningsinstitutioner samt att öka samarbetet
  • främja den öppna vetenskapen och forskningen
  • möjliggöra studier året om
  • utveckla antagningen av studerande och förfarandet med urvalsprov
  • förbättra identifierandet och erkännandet av kunnande som förvärvats tidigare
  • utveckla högskolornas utbud av webbundervisning och det digitala utbildningssamarbetet
  • stärka forskningsresultatens genomslag och kommersialisering
  • främja samhällelig verkningsfullhet.

Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik Universitetsutbildning