Studenthälsovård

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) är grundad med tanke på universitetsstuderande. I och med avlagd studentkårsavgift har den studerande rätt att i huvudsak avgiftsfritt utnyttja SHVS tjänster.

Övriga studerade hör till den kommunala hälsovården och bör anlita den studenthälsovård som erbjuds på den ort de studerar. Yrkeshögskolestuderandenas hälsovård prövas SHVS -modellen (pressmeddelande).

Rekommendationer angående studenthälsovården

En av social- och hälsovårdsministeriet tillsatt arbetsgrupp har under våren 2005 utrett studenthälsovården samt utarbetat rekommendationer och ett utkast till en studenthälsovårdsguide.

I rekommendationerna betonar man betydelsen av förebyggande hälsovård, och man behandlar bl.a. lokalernas placering, utrustning och personal.