Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik Utbildningspolitik Understöd Statsunderstöd för organisationernas bildningsarbete

Statsunderstöd för organisationernas bildningsarbete

Typ av ansökan / ämnesområde
utbildning
Ytterligare information
Överinspektör Kirsi Lähde

Statsunderstöd kan beviljas organisationer av de anslag (29.30.53) som är reserverade för fritt bildningsarbete.

Stöd kan beviljas organisationer som upprätthåller utbildningscentraler för bildningsarbete och verksamhet som hänför sig till medborgarpåverkan, fritt bildningsarbete inom centralorganisationernas verksamhet och andra organisationers bildningsverksamhet. En del av anslagen är reserverade för samarbete mellan organisationerna som gäller det finska språket och den finska kulturen samt annat internationellt samarbete. Sammanslutningen Kvinnoorganisationernas Centralförbund och Kvinnoorganisationer i Samarbete sköter de understöd som är ämnade för kvinnoorganisationernas verksamhet.

Understöd kan beviljas verksamhet som riktar sig till vuxna och som hör till förvaltningsområdet för undervisningsministeriets avdelning för utbildnings- och forskningspolitik.

Blanketter

Ansökningsblankett:
blankett 1 (doc)
blankett 1 (pdf)
bokslut/budgetsammandrag (tal) (xls)
bokslut/budgetsammandrag (studiecentraler) (xls)

Utredningsblankett:
blankett 2 (doc)
blankett 2 (pdf)

Anvisningar 

Organisationer som upprätthåller utbildningscenter skall befordra sin ansökan till undervisningsministeriets registratorskontor senast den 30 november. Övriga organisationer senast den 31 december. Som ansökningsblankett används blankett 1. Till ansökningarna fogas de senaste bokslutshandlingarna, en godkänd budget och eventuella övriga bilagor i anslutning till ansökan. Därtill skickas ett budgetsammandrag och utredningar som hör till ansökan.

Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik Utbildningspolitik Understöd Statsunderstöd för organisationernas bildningsarbete