Utbildningspolitiken

Rätten till utbildning är en grundläggande rättighet, som tryggas genom den rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning som definieras i lagstiftningen samt genom den allmänna läroplikten.

Till de kulturella rättigheterna hör också att det allmänna, dvs. staten och kommunerna, skall säkerställa lika möjligheter för var och en som bor i Finland att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan utbildning samt utveckla sig själv.

Om principerna för utbildningspolitiken och -lagstiftningen beslutar riksdagen. Statsrådet, och undervisnings- och kulturministeriet som en del av det, svarar för planeringen och genomförandet av utbildningspolitiken. Undervisnings- och kulturministeriets uppgift är bl.a. att bereda utbildningslagstiftningen och de budgetpropositioner och statsrådsbeslut som gäller den.

Utbildningspolitikens mål uppfylls bl.a. genom olika åtgärdsprogram och utvecklingsprojekt. Verkningarna av dessa åtgärder utvärderas.

På de sidor som behandlar utbildningspolitiken beskrivs de utbildningspolitiska riktlinjerna och styrmetoderna närmare. Riktlinjerna presenteras närmare i respektive delområde inom utbildningssystemet.