Valtioneuvoston, opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten koulutukseen liittyvät tehtävät

Valtioneuvosto päättää mm.

 • perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta;
 • lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta;
 • ammatillisen koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä yhteisistä opinnoista ja niiden laajuudesta;
 • koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta;
 • opetustoimen valtionosuuksien perusteina käytettävien yksikköhintojen keskimääräisistä euromääristä;
 • perustamishankkeena pidettävän hankkeen vähimmäiskustannusten määrästä;
 • perusopetuksen järjestämisluvan myöntämisestä yksityiselle opetuksen järjestäjälle ja luvan peruuttamisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää

 • ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnoista ja niiden laajuudesta;
 • opiskelijaksiottamisen perusteista lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa;
 • oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä ylioppilastutkinnossa;
 • valtion oppilaitoksen johtokunnan asettamisessa noudatettavasta menettelystä ja johtokunnan kokoonpanon perusteista;
 • luvan myöntämisestä lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen, lupaan tehtävistä muutoksista ja luvan peruuttamisesta;
 • perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä valtion oppilaitoksessa;
 • esiopetusluvan myöntämisestä ja esiopetuksen kestosta perusopetuslaissa tarkoitetussa vieraskielisessä opetuksessa;
 • muutoksesta perusopetuksen järjestämislupaan;
 • luvan myöntämisestä ammatillisen koulutuksen järjestäjille erityisopetukseen erityisenä koulutustehtävänä sekä valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen muuna kuin erityisenä koulutustehtävänä;
 • ammatillisen koulutuksen järjestäjän erityisestä koulutustehtävästä huolehtia maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavasta koulutuksesta;
 • tutkinnoista, jotka voidaan suorittaa näyttötutkintoina;
 • oppisopimusten enimmäismäärästä ammatillista lisäkoulutusta varten;
 • luvan myöntämisestä yhteisen opetussuunnitelman laatimiseen perusopetusta ja lukiokoulutusta varten;
 • luvan myöntämisestä työpäivien säädettyä suuremmalle määrälle perusopetuksessa;
 • kokeilun järjestämisestä perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa, jos kokeilu edellyttää poikkeamista opetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä;
 • opetustoimen yksikköhinnoista ja yksikköhintojen korottamisesta erityisen koulutustehtävän perusteella tai erityisestä syystä;
 • ulkomailla järjestettävän perusopetuksen yksikköhinnan porrastamisesta;
 • valtionosuuksien myöntämisestä;
 • koulutuksen arviointisuunnitelmasta;
 • ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstölle säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista;
 • perustamishankkeiden valtakunnallisesta rahoitussuunnittelusta;
 • perustamishankkeisiin myöntämiensä valtionosuuksien palauttamisesta valtiolle;
 • valtion lahjoittamien oppilaitoskiinteistöjen käyvän arvon palauttamisesta valtiolle.


Opetushallitus päättää mm. 

 • perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman valtakunnallisista perusteista;
 • ammattitaidon hankkimistavasta riippumatarkemmista määräyksistä ja todistuksiin merkittävistä tiedoista perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa;
 • opettajan kelpoisuuden tuottavista riittäviksi katsottavista opinnoista vieraskielisessä opetuksessa, ulkomailla järjestettävässä opetuksessa ja steinerpedagogiikkaan perustuvassa opetuksessa;
 • perusopetuksessa ja esiopetuksessa tarvittaessa siitä, miten vieraskielisessä opetuksessa opettajan riittävä opetuskielen hallinta osoitetaan;
 • kokeilun järjestämisestä perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa, jos kokeilu ei edellytä opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä, mutta edellyttää poikkeamista opetushallituksen antamista määräyksistä, yleensä opetussuunnitelmien tai tutkintojen perusteista;
 • tutkintotoimikuntien toimialoista ja alueista, asettamisesta sekä tarkempien määräysten antamisesta tutkintotoimikunnille;
 • ammattikirjasta;
 • kelpoisuustodistuksen antamisesta muussa Pohjoismaassa suoritetun opettajankoulutuksen perusteella eräille perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opettajille.

Aluehallintovirasto

 • toimii muutoksenhakuviranomaisena eräissä oppilaan ja opiskelijan oikeuksia koskevissa valitus- ja oikaisuasioissa;
 • käsittelee koulutuksen järjestäjien toiminnan laillisuutta koskevia kanteluja;
 • arvioi peruspalvelujen alueellista saatavuutta;
 • käsittelee yleissivistävän koulutuksen kelpoisuusvaatimuksia koskevat erivapausasiat (Etelä-Suomen aluehallintovirasto);
 • myöntää saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettäviä valtionavustuksia (Lapin aluehallintovirasto) ja
 • Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ruotsinkielinen opetustoimen palveluyksikkö hoitaa aluehallintovirastojen toimialaan kuuluvat ruotsinkielisen opetustoimen tehtävät ja toimii asiantuntijana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialaan kuuluvissa ruotsinkielistä väestöä koskevissa koulutukseen, osaamiseen ja kirjastotoimeen liittyvissä asioissa.

Elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskus

 • seuraa alueensa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa ja vastaa lyhyen aikavälin työvoima- ja koulutustarpeen ennakoinnista sekä osallistuu maakuntien liittojen vetovastuulla olevaan alueelliseen keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakointiin;
 • jakaa ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjille suunnatut työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset;
 • hoitaa oppilaitosten perustamishankkeisiin liittyvät valtionapuviranomaisen tehtävät toimialueellaan ja laatii maakunnallisten liittojen laatimien kiireellisyysjärjestysten pohjalta luettelon perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaa varten (Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus) ja
 • vastaa hallinnonalalla valtakunnallisten ESR-kehittämisohjelmien ja ESR-alueosioiden toimeenpanosta.