Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen

Maahanmuuttajien eli Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden, pakolaisten, siirtolaisten, paluumuuttajien ja ulkomaan kansalaisten koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia tasavertaisesti suomalaisessa yhteiskunnassa sekä pitää yllä ja kehittää omaa kulttuuri-identiteettiä ja äidinkieltään. Tavoitteena on myös mahdollisimman toimiva kaksikielisyys: suomen tai ruotsin kielen hallitseminen.

Suomessa asuvalla oppivelvollisuusikäisellä maahanmuuttajalla on oikeus perusopetukseen ja tätä edeltävänä vuonna esiopetukseen. Oppivelvollisuusikäisiä nuoremmille on tarjottava varhaiskasvatusta. Aikuisten maahanmuuttajien työelämässä tarvittava koulutus, jatkokoulutus sekä ammattitaidon ylläpitäminen pyritään turvaamaan. Tavoitteena on se, että ulkomailla suoritetut tutkinnot ja opinnot sekä työkokemus luovat pohjan koulutuksen suunnittelulle ja täydentämiselle Suomessa.

Maahanmuuttajien perusopetus

Oppivelvollisuus ja oikeus saada esiopetusta koskee Suomessa asuvia lapsia.

Maahanmuuttajien opetusta järjestetään yleisopetuksessa, jossa oppilaat saavat tukea tarpeidensa mukaisesti tai perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmässä. Valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot perusopetukseen siirtymiselle sekä edistää oppilaan kotoutumista ja kehitystä. Perusopetukseen valmistavan opetuksen laajuus vastaa yhden vuoden oppimäärää.

Oman äidinkielen opetus vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja toiminnallista kaksikielisyyttä. Maahanmuuttajille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla, voidaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta opettaa suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärän mukaan.

Maahanmuuttajien lukiokoulutus

Lukiossa maahanmuuttaja voi opiskella suomen tai ruotsin kieltä suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärän mukaan ja omaa äidinkieltään.

Ylioppilastutkintoon kuuluva äidinkielen koe voi perustua suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärään, jos kokelaan oma äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Ylioppilastutkinto­lautakunta voi ottaa arvostelussa huomioon sen, että kokelaan äidinkieli on muu kuin se kieli, jolla hän suorittaa tutkinnon.

Koulutuksen järjestäjä voi järjestää maahanmuuttajille ja vieraskielisille lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta. Koulutus vastaa vuoden oppimäärää.

Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) on tutkintoon johtamaton koulutuskokonaisuus, jossa on tarkoitus ottaa huomioon opiskelijoiden erilaiset erityistarpeet. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti perusopetuksen päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien parantamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja ammatin valinnassa. Toisena tärkeänä kohderyhmänä ovat eri syistä koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja aikuiset, jotka eivät ole löytäneet paikkaansa koulutusjärjestelmässä, kuten maahanmuuttajat. Osallistuminen koulutukseen edellyttää jo hankittua riittävää opetuskielen taitoa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija voisi jatkaa välittömästi ammatilliseen koulutukseen.

Lisää tietoa Valmasta

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaan sovelletaan harkintaan perustuvaa valintaa, jossa voidaan ottaa huomioon opiskelijan henkilöön liittyviä syitä ja poiketa valintapistemäärästä. Tällaisia syitä voivat olla muun muassa koulutodistuksen puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet. Hakijan koulutustarve ja edellytykset suoriutua opinnoista (esimerkiksi riittävä kielitaito) tulee arvioida ja ottaa huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan.

Maahanmuuttajien korkeakoulutus

Maahanmuuttajien osuutta korkeakoulujen opiskelijoista pyritään lisäämään kehittämällä maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta, kielikoulutusta ja maahanmuuttajille suunnattua tiedotusta. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustarjonnassa on paljon vieraskielistä koulutusta, johon kielitaitoisten maahanmuuttajien on mahdollista hakeutua. Study in Finland -sivusto esittelee nämä koulutusmahdollisuudet: http://www.studyinfinland.fi/

Tutkintojen lisäksi myös tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista avoimena korkeakouluopetuksena tai erillisellä opinto-oikeudella. Tämän lisäksi korkeakoulut voivat tarjota maahanmuuttajille täydennyskoulutusta tai erikoistumiskoulutuksia.

Ammattikorkeakouluissa annetaan maksutonta maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta, jonka tarkoituksena on antaa maahanmuuttajille riittävät valmiudet hakeutua ammattikorkeakouluopintoihin ja menestyä niissä. Opinnoissa on painotettu erityisesti korkeakouluopintojen edellyttämän kielitaidon vahvistamista sekä itsenäisen ja tutkivan opiskelutavan omaksumista.

Yliopistoissa on maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille omia koulutusryhmiä mm. opettajakoulutuksessa. Korkeakoulujen laaja vieraskielisen opetuksen ja suomen/ruotsin kielen opetuksen tarjonta edesauttavat myös muiden kuin suomen- tai ruotsinkielentaitoisten opiskelumahdollisuuksia.

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen