Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Työnjohtokoulutuskokeilu

Työnjohtokoulutuskokeilu käynnistyi alkuvuodesta 2009

Työnjohtajien tarpeeseen vastaamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti työnjohtokoulutuskokeilun ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2009. Koulutuskokeilun tarkoituksena on etsiä uusia koulutusväyliä työnjohto-osaamisen hankkimiseksi ja kehittämiseksi. Kokeilu tukee ja täydentää olemassa olevia ammattikorkeakoulututkintoihin sekä erikoisammattitutkintoihin perustuvia työnjohto-osaamisen kehittämisväyliä. Kokeilua ohjaa ja seuraa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama laajapohjainen ohjausryhmä.

Työnjohtokoulutuskokeilun toteutus ja aikataulu

Työelämässä on monin paikoin tarve työelämää tuntevista osaavista työnjohtajista, ja työnjohdollisiin tehtäviin rekrytoitavan työvoiman tarve tulee lähivuosina entisestään lisääntymään eläkepoistuman myötä.Työnjohtokoulutuskokeilu on suunnattu työelämän tarpeen kannalta keskeisille toimialoille (kone- ja metallialalle, kuljetusalalle, autoalalle sekä kaupan alalle) ja alueille (pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa).

Koulutuskokeilulla halutaan antaa omalta alaltaan ammattitaidon tai ammatillisen tutkinnon sekä riittävän työkokemuksen hankkineille henkilöille sellaisia tietoja ja taitoja, että he saavuttavat työnjohtotehtävissä tarvittavan pätevyyden. Koulutuskokeilut toteutetaan työelämälähtöisesti yhteistyössä työelämän edustajien kanssa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan enimmäisopiskelijamäärän puitteissa tai oppisopimuskoulutuksena. Kokeiluun on valittu 12 koulutuksen järjestäjää (ks. tarkemmin Aiheeseen liittyvää) siten, että kokeilukoulutuksiin osallistuu vuosittain arviolta 200 - 300 opiskelijaa.

Kokeilut toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän työnjohtokoulutuskokeilun kokeiluohjelman ja sen kokeilua varten laadittujen alakohtaisten perusteiden pohjalta. Kokeiluohjelma on laadittu Opetushallituksen asettamassa projektiryhmässä, jossa ovat edustettuina kokeilukoulutuksen järjestäjien sekä työelämän ja muiden sidosryhmien edustajat. Kokeilukoulutuksen laajuus mitoitetaan voimassa olevien säädösten puitteissa siten, että siinä edellytettävän osaamisen hankkiminen on opiskelijan aikaisemman osaamisen ja kokemuksen mukaan esimerkiksi puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät hyödyntävät ammattikorkeakoulujen asiantuntemusta kokeilukoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kokeiluun otetaan opiskelijoita vuosina 2009 - 2013 siten, että kokeilukoulutukset käynnistyvät joustavasti vuoden 2009 alkupuolella ja päättyvät viimeistään 31.12.2014.

Kokeilun yhteydessä selvitetään kokeilun vakinaistaminen joko erillisenä tutkintona tai ammatillisissa tutkinnoissa hyödynnettävänä tai niitä syventävänä tutkinnon osana tai osina. Kokeilun vakinaistaminen on tarkoitus kytkeä pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetettuun ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistamiseen ja tutkintojärjestelmän kehittämiseen. Työnjohtokoulutus on tarkoitus vakiinnuttaa tutkintojärjestelmän kehittämisen yhteydessä työelämän kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisen edellyttämät muutokset ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeviin säädöksiin ja määräyksiin on tarkoitus valmistella niin, että uudistetut säädökset ja määräykset tulisivat voimaan viimeistään vuonna 2014.

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
- johtaja Mika Tammilehto, puh. 0295 3 30308, sähköposti etunimi.sukunimi@minedu.fi 
- opetusneuvos Seija Rasku, puh. 0295 3 30270, sähköposti etunimi.sukunimi@minedu.fi 

Opetushallitus:
- yksikön päällikkö, opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki, puh. 0295 3 31115, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi
- yli-insinööri Seppo Valio (kone- ja metalliala), puh. 0295 3 31216, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi
- yli-insinööri Timo Repo (auto- ja kuljetusala), puh. 0295 3 31183, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi
- opetusneuvos Minna Bálint (kaupan ala), puh. 0295 3 31045, sähköposti etunimi.sukunimi@oph.fi

 

Etusivu Koulutus & varhaiskasvatus Työnjohtokoulutuskokeilu