Opiskelu ja tutkinnot ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakouluissa järjestetään

 • ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta
 • ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa opetusta
 • ammatillisia erikoistumisopintoja ja muuta aikuiskoulutusta
 • avointa ammattikorkeakouluopetusta
 • ammatillista opettajankoulutusta

Tutkinto-opiskelu ammattikorkeakoulussa johtaa korkeakoulututkintoon ja käytännön ammattitaitoon. Tutkintoon johtava koulutus on opiskelijalle maksutonta ja siihen voi saada opintotukea.

Ammattikorkeakouluopintoja järjestetään kahdeksalla koulutusalalla:

 • humanistinen ja kasvatusala
 • kulttuuriala
 • yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
 • luonnontieteiden ala
 • tekniikan ja liikenteen ala
 • luonnonvara- ja ympäristöala
 • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 • matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Ammattikorkeakoulututkintojen laajuus perustutkinnoissa on 210 - 270 opintopistettä (aiemmin 140 - 180 opintoviikkoa). Tämä tarkoittaa noin kolmen - neljän vuoden opintoja. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen laajuus on 60 - 90 pistettä (aiemmin 40 - 60 opintoviikkoa) ja kokopäiväisesti opiskellen opinnot kestävät vuodesta puoleentoista vuoteen.

Ammattikorkeakouluihin haetaan pääasiassa yhteishaun kautta

Ammattikorkeakouluihin haetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa.

Ammattikorkeakoulut päättävät opiskelijavalinnan perusteista, valintakokeen järjestämisestä sekä opiskelijavalinnasta.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai näitä vastaavat ulkomaiset opinnot.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tarkempia tietoja pääsyvaatimuksista ja valintaperusteista saa opintopolusta tai ammattikorkeakoulujen omista hakijan oppaista.

Hakija voi ottaa vastaan yhden yhteishaussa olevan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukuvuonna alkavasta koulutuksesta.

Ammattikorkeakoulututkinnot ovat perustutkintoja

Ammattikorkeakoulututkinnot ovat ammattikorkea­koulun perustutkintoja. Ammattikorkeakoulututkinnot ovat laajuudeltaan vähintään kolmen ja enintään neljän vuoden mittaisia, poikkeustapauksissa pitempiäkin. Ammattikorkeakoulututkintoon liitetään tutkintonimike ja lyhenne AMK.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina. Koulutusohjelmat ovat ammattikorkeakoulun suunnittelemia ja järjestämiä opintokokonaisuuksia, jotka suuntautuvat johonkin työelämän tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen. Opintoihin kuuluu perus- ja ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja, ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä opinnäytetyö.

Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

 • laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet alan asiantuntijatehtäviin
 • edellytykset asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen
 • valmiudet jatkuvaan koulutukseen
 • riittävä viestintä- ja kielitaito
 • alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot syventävät osaamista

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat työelämässä hankitun kokemuksen jälkeen syventää ammatillista osaamistaan jatkamalla opintoja ja suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja.

Ylempien tutkintojen koulutusohjelmat ovat vähintään lukuvuoden ja enintään puolentoista lukuvuoden päätoimisten opintojen mittaisia. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liitetään tutkintonimike ja lyhenne ylempi AMK.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

 • työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten
 • syvällinen kuva alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn
 • valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
 • työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Pääsyvaatimuksena ylempään ammattikorkeakoulu­tutkintoon johtaviin opintoihin on perustutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemus.

Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat

Ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat siten, että päätöksestä käy ilmi koulutusohjelman nimi, tarvittaessa suuntautumisvaihtoehdot, tutkinto ja tutkintonimike, koulutusohjelman sekä harjoittelun laajuus opintopisteinä.

Ammattikorkeakoulut päättävät itse koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta.

Ammatilliset erikoistumisopinnot täydentävät opintoja

Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia laajoja täydennyskoulutusohjelmia. Erikoistumisopintojen laajuus on 30 - 60 opintopistettä (20 - 40 opintoviikkoa).

Ammatillinen opettajankoulutus järjestetään ammattikorkeakouluissa

Ammatillinen opettajankoulutus on ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville suunnattua koulutusta, joka tuottaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Pääsyvaatimuksena ammatilliseen opettajankoulutukseen on on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppilaitoksen opettajan virkaan.

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin kuuluu kasvatustieteellisiä perusopintoja, ammattipedagogisia opintoja, opetusharjoittelua sekä muita opintoja. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Ammatillista opettajankoulutusta järjestetään:

 • HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa
 • Hämeen ammattikorkeakoulussa
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulussa
 • Oulun ammattikorkeakoulussa
 • Tampereen ammattikorkeakoulussa
 • Ruotsinkielinen ammatillinen opettajankoulutus annetaan Åbo Akademissa.

Avoin ammattikorkeakoulu sopii kaikille

Kaikki ammattikorkeakoulut järjestävät avointa ammattikorkeakouluopetusta ja sitä tarjotaan kaikilla koulutusaloilla. Opinnot ovat avoimia kaikille ammattikorkeakouluopinnoista kiinnostuneille iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta.