Ammatillista koulutusta koskevat lait ja säädökset

Sivulle on koottu lista keskeisistä ammatillista koulutusta säätelevistä laeista asetuksista ja päätöksistä. Säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi valtion säädöstietopankki Finlexistä. Ajan tasalle toimitettujen säädösten tietokanta sisältää päivitetyt säädöstekstit, joissa lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset on kirjoitettu säädöstekstin sisään.

Tietokannasta voi hakea myös säädöskäännöksiä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön antamia alemman tason säädöksiä eli määräyksiä ja ohjeita.

Ammatillista koulutusta koskevia lakeja, valtioneuvoston asetuksia ja valtioneuvoston päätöksiä

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukio koulutuksen yhteishausta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta (1047/2012) (pdf)

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (pdf) muistio (pdf

Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998)
Lain tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata sen osaaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)
Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön ammatillista osaamista, antaa opiskelijoille valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen, kehittää työelämää ja edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista

Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain kumoamisesta (638/1998)

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998)
Asetuksessa säädetään mm. opetuksesta, opiskelijan arvioinnista ja oikeusturvasta

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998)
Asetuksessa säädetään mm. tutkintojen perusteista, tutkintojärjestelmästä ja tutkintojen järjestämisestä

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmästä (1197/1998)

Valtioneuvoston päätös tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa (213/1999)
päätöksessä säädetään ammatillisen perustutkinnon opinnoista  

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset ja päätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa 20.12.2012 (4/2013)

Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista (216/2001)
Asetuksessa ja sen liitteissä säädetään ammatillisista perustutkinnoista, koulutusohjelmista ja tutkintonimikkeistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta (693/2013) 

Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa (772/2006)
Asetusta sovelletaan otettaessa opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen, joka on tarkoitettu perusopetuksen suorittaneille, taikka lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon tai vastaavan aikaisemman oppimäärän suorittaneille.
 
Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutukseen kuuluvista opintososiaalisista eduista tietopuolisten opintojen aikana (799/2007)
Asetuksessa säädetään oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan oikeuksista opintososiaalisin etuihin tietopuoleiseen opetukseen ja tutkinnon suorittamiseen osallistumisen ajalta