Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik Vuxenutbildning Förvaltning, styrning och finansiering

Vuxenutbildningens förvaltning, styrning och finansiering

Undervisnings- och kulturministeriet bär helhetsansvar för utbildningspolitiken och den frivilliga vuxenutbildning som baserar sig på den studerandes behov och egna initiativ. Ministeriet svarar i synnerhet för följande uppgifter:

  • ett täckande nätverk av anordnare av vuxenutbildning med stabila verksamhetsförutsättningar,
  • ett tillräckligt basutbud av utbildning som är öppen för alla och som är anpassad till den vuxna befolkningens behov,
  • en fungerande examensstruktur och kvalitetsgaranti samt
  • undervisningspersonalens behörighet och kompetens

 

Syftet med den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen är att främja en fungerande arbetsmarknad och att minska arbetslösheten. Arbets- och näringsministeriet svarar för den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen.

Personalutbildningen har företagsekonomiska syften och företagen och offentliga sammanslutningar står i huvudsak själva för genomförandet av utbildningen.

Vuxenutbildningsorganisationer ägs av staten, kommunerna, samkommunerna samt privata sammanslutningar, stiftelser och företag.

Statsrådet eller undervisnings- och kulturministeriet beviljar tillstånd för grundandet av nya läroanstalter och godkänner statsfinansieringen på basis av utbildningsbehovet när det gäller läroanstalter som står under offentlig tillsyn.

Vuxenutbildningens omfattning regleras med hjälp av finansiering

Undervisnings- och kulturministeriet fattar statsandelsbeslut i fråga om den utbildning som omfattas av statsandelssystemet och förhandlar om antalet prestationer med utbildningsanordnare när det gäller finansiering som baserar sig på resultatavtal. Ministeriet delar också ut statsunderstöd. Läroanstalternas övriga finansiering består av kommunernas finansieringsandelar, anordnarens egen finansiering samt studie- och kursavgifter.

Den frivilliga vuxenutbildningen finansieras i huvudsak genom statsandelssystemet. Den arbetskraftspolitiska vuxenutbildningen finansieras genom upphandling där arbetsförvaltningens regionala organisationer (TE-centralerna) köper utbildning direkt av utbildningsanordnarna. En avsevärd del av utbildningen som finansieras av arbetsförvaltningen på detta sätt är utbildning som förbereder för fristående examen.

Personalutbildningen står utanför den offentliga finansieringen och regleringen. Normalt står arbetsgivaren samt de organisationer och utbildningsföretag som ordnar utbildningen för kostnaderna.

Kommunerna betydande finansiärer - staten deltar med statsandelar

Kommunerna är enligt lag skyldiga att delta i finansieringen av gymnasier, grundläggande yrkesutbildning och yrkeshögskolor. Dessutom är kommunerna betydande finansiärer inom det fria bildningsarbetet.

Den yrkesinriktade tilläggsutbildningen (yrkes- och specialyrkesexamina) åtnjuter inte lagstadgad kommunandel. Statsandelen är 86,60 % och man kan uppbära rimliga studieavgifter i utbildningen. Statsandelen för den yrkesinriktade tilläggsutbildning som ordnas som personalutbildning är 47,23 %. Prisen per enhet baserar sig på den grundläggande utbildningens genomsnittliga pris per enhet. Prisen per enhet för den utbildning som ordnas som läroavtal och den yrkesinriktade tilläggsutbildning som inte leder till examen anges årligen separat i statsbudgeten.

Finansieringen för särskilda yrkesläroanstalter ges i form av statsandelar på basis av de undervisningstimmar som berättigar till finansiering.

Grundfinansieringen för yrkeshögskolorna omfattas av kommunernas statsandelssystem, vilket innebär bl.a. att kommunerna deltar i kostnaderna med en finansieringsandel som beräknas enligt invånarantalet. Dessutom får yrkeshögskolorna ett separat statsunderstöd för den öppna yrkeshögskolans verksamhet. Understödet får täcka högst 80 % av verksamhetens totala utgifter.

Det fria bildningsarbetet åtnjuter inte lagstadgad kommunandel. I finansieringen av medborgarinstitut, folkhögskolor och sommaruniversitet är statsandelen 57 % och i finansieringen av studiecentraler och idrottsutbildningscenter 65%.

I Finland är alla universitet antingen självständiga offentligrättsliga institutioner eller privaträttsliga stiftelser enligt lagen om stiftelser. Universitetens totala finansiering består av anslag som riktas till universiteten i statsbudgeten och kompletterande finansiering (avgiftsbelagd verksamhet, donationer, sponsorfinansiering). Statens direkta finansiering till universiteten står för ca 64 procent av den totala finansieringen. Statsfinansiering riktas också till öppna universitetets och öppna yrkeshögskolans verksamhet. Det finns också ett stort antal vuxenstuderande inom högskolornas examensutbildning.

Hemsidan Utbildning & småbarnspedagogik Vuxenutbildning Förvaltning, styrning och finansiering