Läroanstalter som ordnar vuxenutbildning

Vuxna kan genomföra grundläggande utbildning (grundskola) eller gymnasiets lärokurs samt delta i studentskrivningar i första hand vid vuxengymnasier och gymnasiernas linjer för vuxna. Undervisningen ordnas till största delen kvällstid och i kursform. Många studerar enskilda ämnen, huvudsakligen språk, som så kallade ämnesstuderande. Det har gjorts upp särskilda läroplansgrunder för vuxenundervisningen. I dem har antalet obligatoriska kurser samt längden på kurser och lektioner fastställts med hänsyn till att studerandena är vuxna. Vid vuxengymnasierna ges utbildning även för utländska studerande.

Vuxengymnasier finns på ungefär 40 orter, huvudsakligen i städer, på två undantag är de kommunala läroanstalter.
Omkring 30 folkhögskolor har en grundskollinje och sex har en gymnasielinje. De följer också vuxengymnasiets läroplan, men på grund av skolornas karaktär av internat är studierna dagstudier. Majoriteten av studerandena är unga.

Grundläggande yrkesutbildning för vuxna

Vuxna kan studera för samma yrkesinriktade grundexamina som de unga. Yrkesutbildningen på andra stadiet har indelats i sju utbildningsområden och drygt 30 studieområden samt i examina under dem. Utbildningen tar 2–3 år i anspråk, men den håller stegvis på att förlängas så att den blir treårig, när utbildningen också skall omfatta en halvårsperiod med inlärning i arbetet. Utbildningen på institutnivå upphör stegvis och har huvudsakligen överförts till yrkeshögskolorna.
Vuxna kan studera tillsammans med ungdomar vid olika yrkesläroanstalter, de flesta kommunala med utbildning inom flera branscher. Undervisningen har dock ofta ordnats på linjer för vuxna eller som flerformsstudier.

Yrkesutbildningscentren för vuxna och de riksomfattande särskilda läroanstalterna är läroanstalter som specialiserat sig på vuxenutbildning. Vissa folkhögskolor, idrottsutbildningscenter och konservatorier ordnar också yrkesutbildning. I tillståndet att ordna utbildning har undervisningsministeriet angett utbildningsom­rådena och antalet studerande. Ministeriet har också kunnat uppställa andra villkor. Inom dessa gränser beslutar anordnarna hur de riktar utbildningen till unga och vuxna. Utbildningen kan ordnas vid läroanstalten eller som läroavtalsutbildning. Inom all vuxenutbildning poängteras att man för studerandena skall göra upp individuella planer för studierna. I planen beaktas studerandens tidigare kunnande.
Fristående prov (fristående examina), som är oberoende av utbildning, är ett sätt att avlägga yrkesinriktade examina. Sättet lämpar sig uttryckligen för vuxna. För fristående examina har man utformat examensgrunder där det definierade yrkeskunnandet är detsamma som inom den läroplansbaserade utbildningen. Fristående examina kan avläggas vid läroanstalter som i ett avtal om anordnande har beviljats tillstånd att anordna proven. Examenskommissionerna har tillsatts av Utbildningsstyrelsen. De arbetar på s.k. trepartsbasis (deltagarna är sakkunniga inom branschen och företräder arbetsgivare, arbetstagare och självständiga yrkesutövare samt myndigheter). Kommissionerna skall leda och styra anordnandet av fristående examina, fastställa examensprestationerna och utfärda betyg. För examen betalas en examensavgift. Även om deltagandet i fristående examina inte är beroende av hur yrkesskickligheten har förvärvats, deltar de flesta i utbildning som förbereder för fristående examina.

Yrkesinriktad tilläggsutbildning

Den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är frivillig utbildning som inte är beroende av arbetsgivaren. Målet är att höja yrkeskunnandet. Den är således vidareutbildning och fortbildning efter den grundläggande utbildningen och avsedd för vuxna. Utbildningen kan ordnas i form av längre avsnitt, som korta kurser eller som läroavtalsutbildning. Utbildningen kan också ordnas i samarbete med företag i sådana fall då det inte är fråga om ren personalutbildning utan om att höja nivån på kunnandet hos de anställda. Utbildningen kan ordnas av alla läroanstalter som står under offentlig tillsyn (universiteten och yrkeshögskolorna inbegripet). Läroanstalterna ordnar utbildningen men finansieringen baserar sig på de avtal om upphandling av utbildning som länsstyrelserna ingår med stöd av statliga anslag. Vid upphandlingen av utbildning beaktas såväl riktlinjerna på riksnivå som de regionala och lokala betoningarna.

Yrkes- och specialyrkesexamina utgör ett viktigt led i den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. De har utvecklats uttryckligen för vuxna och är examina som förutsätter större yrkesskicklighet. På samma sätt som för grundexamina fastställer Utbildningsstyrelsen examensgrunderna för yrkesexamina och specialyrkesexamina. Systemet för examina som ordnas i form av fristående examina är detsamma som för yrkesinriktade grundexamina. Examina och den utbildning som förbereder för examina finansieras genom upphandlingsverksamhet. Den förberedande utbildningen kan också ordnas som läroavtalsutbildning. Tilläggsutbildning ordnas mest av yrkesutbildningscentren för vuxna, som till största delen är kommunala vuxenläroanstalter. Eftersom de också säljer en stor mängd utbildning till arbetsförvaltningen som arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och annan avgiftsbelagd serviceverksamhet, är de i fråga om utbudet de klart största vuxenläroanstalterna. De riksomfattande särskilda läroanstalterna och övriga särskilda yrkesläroanstalter verkar närmast inom och ägs huvudsakligen av industrin, handeln och servicebranschen. De erbjuder huvudsakligen yrkesinriktad tilläggsutbildning.
 
Högskoleundervisning för vuxna  

Yrkeshögskolorna erbjuder rikligt med studiemöjligheter för den vuxna befolkningen i arbetsför ålder. Mer än en femtedel av undervisningsutbudet för en yh-examen riktar sig till vuxna En mindre del riktar sig till högre yh-examen. Största delen av studerandena har avlagt en examen på institutnivå eller någon annan yrkesexamen. Förutom examensinriktad utbildning ordnar yrkeshögskolorna också yrkesinriktade specialiseringsstudier på 30-60 studiekredit. Samtliga yrkeshögskolor anordnar också öppen yrkeshögskoleundervisning.

Alla de 20 universiteten i Finland erbjuder studiemöjligheter även för vuxna. Vuxna deltar via det normala urvalsförfarandet när de söker till utbildning som leder till universitetsexamina. Inom många branscher finns det magisterprogram som skräddarsytts för behoven i arbetslivet. Vid varje universitet finns en fortbildningscentral, som ordnar fortbildning i olika former och av olika längd, allt från kortkurser till specialiseringsstudier omfattande 30-60 studiekredit. Utbildningen är till största delen avgiftsbelagd.

Det öppna universitetet innebär en möjlighet för alla medborgare att, oavsett grundutbildning, bedriva universitetsstudier för ett vitsord.