Etusivu Koulutus Aikuiskoulutus Aikuiskoulutusjärjestelmä

Aikuiskoulutusjärjestelmä

Aikuiskoulutusta järjestetään sadoissa oppilaitoksissa, joista osa on erikoistunut aikuiskoulutukseen.

Aikuiskoulutusta järjestetään:

  • perusopetuksessa ja aikuislukioissa
  • ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa
  • valtakunnallisissa ja ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa
  • ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa:

  • kansalais- ja työväenopistoissa
  • kansanopistoissa
  • kesäyliopistoissa
  • opintokeskuksissa
  • liikunnan koulutuskeskuksissa

Aikuiskoulutusta järjestetään myös työpaikkojen henkilöstökoulutuksena tai työnantajien muulla tavoin organisoimana valmennuksena.

Aikuiskoulutuksella on erilaisia tavoitteita

Yleissivistävä aikuiskoulutus palvelee aikuisten sivistystarpeita ja tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

Kielitutkinnoilla voidaan osoittaa eri tavoin hankittu kielen osaaminen yhdeksässä kielessä

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on tarjolla kansalaistaitoihin valmentavia ja yhteiskunnallisia opintoja sekä harrastuksellista, omaan mielenkiintoon perustuvaa tietojen ja taitojen kartuttamista. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Mm. neuvontajärjestöt tarjoavat mahdollisuuksia harrastamiseen ja osaamisen kehittämiseen.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisten ammatillista osaamista ja edistää työllisyyttä. Aikuisille järjestetään tutkintoon johtavaa koulutusta ja avointa, tutkinnon osista koostuvaa koulutusta (esim. avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu) sekä näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta. Tärkeä osa ammatillista aikuiskoulutusta on myös ammattitaitoa uudistava, laajentava tai syventävä lisä- ja täydennyskoulutus.

Työvoimakoulutus on työhallinnon rahoittamaa koulutusta ensisijaisesti työttömille ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille.

Etusivu Koulutus Aikuiskoulutus Aikuiskoulutusjärjestelmä