Hemsidan Utbildning

Aktuellt inom utbildningspolitik

Arbetsgrupp föreslår register över rättstolkar

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att man grundar ett register över rättstolkar. Enligt arbetsgruppens förslag borde det i lag föreskrivas om saken. Enligt förslaget ska det i lagen föreskrivas om rättstolkarnas kompetensförutsättningar och tillförlitlighet, hur länge registreringen är i kraft, strykning av registreringen, och tillgången till information om registret. Läs mer

Nationella centret för utbildningsutvärdering fick ett utvärderingsråd

Statsrådet tillsatte på onsdagen ett utvärderingsråd för Nationella centret för utbildningsutvärdering. Utvärderingscentret deltar i utvärderingscentrets strategiska planering samt följer upp och utvecklar utvärderingscentrets verksamhet. Utvärderingsrådet kommer också med ett förslag till utvärderingsplan, som undervisnings- och kulturministeriet godkänner.

Läs mer

Strukturerna inom andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetet revideras

sv_banneriGymnasieutbildningen, andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetets strukturer och finansiering revideras under 2014-2016.

 Styrgruppen som bereder reformen behandlade ett utkast till riktlinjer för en strukturell utveckling under sitt möte 13.6. Reformen grundar sig på regeringens strukturpolitiska program och på rambeslutet 2014.

Pressmeddelande 13.6.

Högskolorna får 3000 nya nybörjarplatser

opiskelua(16.5.) För att åtgärda det stora antalet sökande till högskolorna ökas antalet nybörjarplatser under 2014-2015. Universiteten får totalt 1 507 ochyrkeshögskolorna 1 493 nya nybörjarplatser.

Nybörjarplatserna riktas särskilt till områden som är centrala i fråga om behovet av arbetskraft samt i fråga om tillväxt och konkurrenskraft. Minister Kiuru fattade besluten om hur nybörjarplatserna placeras på basis av högskolornas ansökningar.

Pressmeddelande 16.5.

Förslag om ändringar i lagstiftningen om småbarnspedagogik

En arbetsgrupp som dryftat lagstiftningen kring småbarnspedagogoken överräckte sitt förslag till undervisningsminister Krista Kiuru på fredagen. Utgångspunkterna för förslaget är att betona barnets bästa samt barns och deras vårdnadshavares rättigheter, delaktighet och möjlighet att påverka. Arbetsgruppen föreslår relationstalen mellan personal och barn inte ändras. 

 

Pressmeddelande 21.3.

Examensstrukturen inom yrkesutbildningen förnyas

En regeringsproposition om utvecklandet avyrkesutbildningens examensstruktur avläts idag vid statsrådets allmänna sammanträde. De föreslagna ändringarna ska bidra till examensstruktur som är tydligare och som på ett bättre sätt motsvarar kraven inom arbetslivet. Webbnyhet 20.3.

Kiuru: 60 miljoner euros satsning för att minska undervisningsgrupperna

Undervisningsminister Krista Kiuru har delat ut 60 miljoner euro i statsunderstöd till att minska gruppstorlekarna inom den grundläggande utbildningen. Totalt 230 anordnare av utbildning fick understöd. Det är frågan om en betydande insats för att stärka jämlikhet inom utbildning samt för att förbättra möjligheterna inom inlärning och undervisning. Understödet är dubbelt så stort som under förra regeringsperioden. Pressmeddelande 20.2.

Önskemål om utveckling av småbarnspedagogiken kartlades genom enkät

paivakodissaFöräldrar är i huvudsak mycket nöjda med småbarnspedagogiken. Man önskar dock mera information om barnets dag och verksamhet. Föräldrarna skulle också gärna delta mera i planeringen och utevecklandet av verksamheten. Man önksar även tätare samarbete med personalen.

Det här framgår av en webbenkät där man samlade in material för utvecklandet av lagen om småbarnspedagogik. Man utredde även barnens syn på daghemmens vardag. 

Pressmeddelande 4.2.