Hemsidan Utbildning

Aktuellt inom utbildningspolitik

Utredningsman Norrback föreslår ändringar i den svenskspråkiga yrkesutbildningen

  norrback_liten

Utredningsman Ole Norrback har utrett den strukturella förändringen av den svenskspråkiga yrkesutbildningen och överräckte sitt förslag till ministeriet på fredagen. Utredningsarbetet är en del av den strukturella reformen inom andra stadiets utbildning, som pågår under 2014-2016.

Pressmeddelande 9.1.

Lagen om småbarnspedagogik till behandling i riksdagen

  IMG_0561

En bestämmelse om barns rätt till småbarnspedagogik införs. I daghemmet eller i familjedagvården bör barnet få en personlig plan för småbarnspedagogik. Lagen föreskriver också om gruppstorleken i daghemmet samt barns och föräldrars delaktighet och möjlighet att påverka. Också målen för småbarnspedagogiken förnyas.

Regeringen avlät en proposition om ärendet den 18 december. Lagändringen avses träda i kraft den 1 augusti 2015. Den nuvarande dagvårdslagen är över 40 år gammal. 

Pressmeddelande 18.12.

Strukturer och finansiering för att anordna utbildning förnyas

viittaus

Gymnasiets, den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningen samt det fria bildningsarbetets strukturer komprimeras och finansieringen förnyas under 2014-2016. Regeringspropositionerna avläts till riksdagen den 4 december.

Pressmeddelande 4.12.

Den nya timfördelningen i gymnasiet godkändes – gymnasieutbildningen får ett eget utvecklingsprogram

opiskelijoita2Omfattningen av lärokurserna i gymnasiet kommer fortsättningsvis att vara tre år och 75 kurser. Målet med reformen är att stärka allmänbildningen samt att utveckla kunskaperna på ett bredare område.

För att förnya gymnasiet kommer man att inleda ett omfattande utvecklingsprojekt. Pressmeddelande 13.11.

Den nya yrkeshögskolelagen träder i kraft fr.o.m. ingången av nästa år

opiskelijatRegeringen föreslår att den nya yrkeshögskolelagen, som behandlats i riksdagen, stadfästs. Den nya yrkeshögskolelagen ersätter lagen från 2003.

Yrkeshögskolorna är hädanefter juridiska personer i form av aktiebolag. Man frångår det nuvarande huvudmannasystemet. Staten svarar för den grundläggande finansieringen i sin helhet. Förslaget om det automatiska medlemskapet för yrkeshögskolornas studerande förverkligas inte. Pressmeddelande 13.11.

Systemet med fristående examen förnyas

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har berett ett antal förslag för att utveckla systemet med fristående examen. Målet är att i högre grad ska utgå från arbetslivet och att olika aktörers roller förtydligas. Förslaget är en mellanrapport och innehåller en regeringsproposition med förslag till ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning. Webbnyhet 14.10.

Strukturerna inom andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetet revideras

sv_banneri Gymnasieutbildningen, andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetets strukturer och finansiering revideras under 2014-2016. Reformen träder i kraft 2017.

 Ett utkast till regeringsproposition om revidering av gymnasiets samt den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningens finansieringssystem skickades ut på remiss 15.10.2014. Remissrundan tar slut 14.11.2014. Ett utkast till regeringsproposition om anordnarnätverk och tillstånd har skickats ut på remiss 16.10. Remissrundan tar slut 17.11.2014.

Webbnyhet 17.10.

Webbenkät om Framtidens grundskola

Som en del av projektet Framtidens grundskola vill man höra olika intressentgrupper, inklusive elever, vårdnadshavare, lärare, rektorer och andra sakkunniga inom utbildningsområdet. Svara på enkäten senast 26.10. och var med om att utveckla framtidens grundskola.

Webbnyhet 22.9.

Finland de långa studietidernas land i OECD-undersökning

eduglance

 OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation över utbildningssystemen Education at a Glance. Enligt indikatorerna är den uppskattade studietiden en femåring  i Finland  har framför sig före sin 40-årsdag 18 år, vilket är bland de längsta tiderna inom OECD-länderna.

Unga i Finland utexamineras sent jämfört med jämnåriga i andra länder och är äldre då de stiger in på arbetsmarknaden.

Pressmeddelande 9.9.

Arbetsgrupp föreslår register över rättstolkar

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att man grundar ett register över rättstolkar. Enligt arbetsgruppens förslag borde det i lag föreskrivas om saken. Enligt förslaget ska det i lagen föreskrivas om rättstolkarnas kompetensförutsättningar och tillförlitlighet, hur länge registreringen är i kraft, strykning av registreringen, och tillgången till information om registret. Webbnyhet 29.8.