Hemsidan Utbildning

Aktuellt inom utbildningspolitik

Förslag om ändringar i lagstiftningen om småbarnspedagogik

kiuru_pirhonen
Minister Krista Kiuru och arbetsgruppens ordförande Eeva-Riitta Pirhonen

En arbetsgrupp som dryftat lagstiftningen kring småbarnspedagogoken överräckte sitt förslag till undervisningsminister Krista Kiuru på fredagen. Utgångspunkterna för förslaget är att betona barnets bästa samt barns och deras vårdnadshavares rättigheter, delaktighet och möjlighet att påverka. Arbetsgruppen föreslår relationstalen mellan personal och barn inte ändras. 

 

Pressmeddelande 21.3.

Examensstrukturen inom yrkesutbildningen förnyas

En regeringsproposition om utvecklandet avyrkesutbildningens examensstruktur avläts idag vid statsrådets allmänna sammanträde. De föreslagna ändringarna ska bidra till examensstruktur som är tydligare och som på ett bättre sätt motsvarar kraven inom arbetslivet. Webbnyhet 20.3.

Kiuru: 60 miljoner euros satsning för att minska undervisningsgrupperna

Undervisningsminister Krista Kiuru har delat ut 60 miljoner euro i statsunderstöd till att minska gruppstorlekarna inom den grundläggande utbildningen. Totalt 230 anordnare av utbildning fick understöd. Det är frågan om en betydande insats för att stärka jämlikhet inom utbildning samt för att förbättra möjligheterna inom inlärning och undervisning. Understödet är dubbelt så stort som under förra regeringsperioden. Pressmeddelande 20.2.

Önskemål om utveckling av småbarnspedagogiken kartlades genom enkät

paivakodissaFöräldrar är i huvudsak mycket nöjda med småbarnspedagogiken. Man önskar dock mera information om barnets dag och verksamhet. Föräldrarna skulle också gärna delta mera i planeringen och utevecklandet av verksamheten. Man önksar även tätare samarbete med personalen.

Det här framgår av en webbenkät där man samlade in material för utvecklandet av lagen om småbarnspedagogik. Man utredde även barnens syn på daghemmens vardag. 

Pressmeddelande 4.2.

Ministeriet utredde undervisningsgruppernas samt inlärningens och skolgångens nuläge

reppuUndervisnings- och kulturministeriet har för riksdagens kulturutskott låtit göra utredningar om undervisningsgruppernas nuläge inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Ministeriet föreslår bl.a. att finansierningen för att minska undervisningsgrupperna fortgår och att det så kallade stödet i tre steg skall följas upp genom en riksomfattande utvärdering.

Pressmeddelande 3.2.

Finland och Estland kom överens om tätt samarbete vid utvecklandet av molntjänster för utbildning

koulutuspilvi_tiedotustilaisuusFinland och Estland utvecklar i samarbete en molntjänst för undervisningsmaterial och läroapplikationer. Man kommer också att öka det utbildningsmässiga och teknologiska samarbetet betydligt.

Undervisningsminister Krista Kiuru och Estlands utbildnings- och forskningsminister Jaak Aaviksoo avtalade om saken i Tallinn den 29 januari.

Pressmeddelande 29.1. (på finska och engelska)

Timfördelningen i gymnasiet - reformen betonar allmänbildning och förmågan att hantera helheter

kiuru_pirhonenEn arbetsgrupp som granskat hur tiden skall fördelas i gymnasieundervisningen föreslåratt man inför tematiska studier för alla för att göra undervisningen enhetlig. Arbetsgruppen föreslår tre alternativ. Lärokursernas omfattning är i alla tre förslag fortsättningsvis tre år och 75 kurser.

Arbetsgruppen överräckte sitt förslag till undervisningsminister Krista Kiuru på tisdagen den 17 december. På basis av remissrundan läggs sista handen vid statsrådets förordning om timfördelningen i gymnasiet. Meningen är att den avlåts under våren 2014. Pressmeddelande 17.12.

Tillstånd för 24 yrkeshögskolor

yhStatsrådet har beviljat nya tillstånd till huvudmän för yrkeshögskolor. Verksamheten enligt de nya tillstånden inleds den 1 januari 2014. 

Som ny yrkeshögskola inleder Lapplands yrkeshögskola sin verksamhet. Yrkeshögskolan bildades genom en fusion mellan yrkeshögskolorna i Kemi-Torneå och Rovaniemi.  Förnyandet av tillstånden är en del av  yrkeshögskolereformen.

Pressmeddelande 12.12.

Pisa 2012: Finländska ungas kunskapsnivå har sjunkit

pisabanner_pieniFinländska ungas matematiska färdigheter har blivit betydligt svagare sedan Pisa- utvärderingen 2003. Även läskunnigheten och de naturvetenskapliga färdigheterna har blivit sämre. I den nyaste Pisa-undersökningen kom Finland på 12 plats i matematik, på 6 plats i läskunnighet och på 5 i naturvetenskaper.

Trots att resultaten är klart svagare än förut hör finländska ungas färdigheter alltjämt till de bästa i OECD.  Av de europeiska länderna i OECD var Finland fortfarande bäst i läskunnighet och naturvetenskaper.

Läs mer

Utredare föreslår ett program med sju punkter för att främja utbildningsexporten

En utredningsgrupp föreslår ett åtgärdsprogram med sju punkter för att främja utbildningsexporten. Meningen med åtgärdsprogrammet är att skapa en lönande affärsverksamhet genom utbildningsexporten.

Målet är att det 2025 i de finländska universiteten och yrkeshögskolorna skall finnas minst 60 000 utländska studerande som avlägger examen.

Åtgärdsprogrammet för utbildningsexport överräcktes till undervisningsminister krista Kiuru 4.11. Läs mer