Etusivu Kirkollisasiat Uskonnonvapaus

Uskonnonvapaus on lailla turvattu perusoikeus

Suomen perustuslaki takaa oikeuden uskonnon ja omantunnon vapauteen. Uskonnonvapauden käyttämistä turvataan uskonnonvapauslailla. Laissa säädetään mm. rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista, yhdyskunnan jäsenyydestä, liittymis- ja eroamismenettelyistä sekä valaa ja vakuutusta koskevista käytännöistä.

Laki liittyy myös perusopetuksen ja lukion uskonnon- ja elämänkatsomustiedon opetusta koskeviin säännöksiin. Evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkoista säädetään lisäksi niitä koskevissa erityislaeissa.

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluminen

Uskonnollisella yhdyskunnalla tarkoitetaan evankelis-luterilaista kirkkoa ja ortodoksista kirkkokuntaa sekä rekisteröitynyttä uskonnollista yhdyskuntaa. Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisesta ja tarkoituksesta säädetään uskonnonvapauslaissa.

Jokainen voi liittyä uskonnollisen katsomuksensa mukaisesti sellaiseen uskonnolliseen yhdyskuntaan, joka hyväksyy hänet jäsenekseen. Uskonnolliset yhdyskunnat päättävät itse, voivatko niiden jäsenet kuulua myös muihin yhdyskuntiin.

Uskonnollisesta yhdyskunnasta erotaan ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti joko kyseiselle yhdyskunnalle tai mille tahansa maistraatille. Maistraatti lähettää yhdyskunnasta eronneelle vahvistuksen eroamisesta.

Lasten ja nuorten uskonnollinen asema

Lapsi ei automaattisesti kuulu samaan uskontokuntaan kuin vanhempansa. Lapsen uskonnollinen asema, liittyminen uskonnolliseen yhdyskuntaan tai siitä eroaminen perustuu huoltajien erilliseen tahdonilmaisuun.

Alle 12-vuotiaan uskonnollisesta asemasta päättävät huoltajat yhdessä. Jos huoltajat eivät kuitenkaan syntymän jälkeen sovi lapsen uskonnollisesta asemasta, äiti voi vuoden kuluessa syntymästä päättää yksinkin lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan.

12-17-vuotiaan uskonnollisen aseman muutos edellyttää lapsen tai nuoren ja hänen huoltajiensa yhteistä päätöstä. Kaksitoista vuotta täyttänyt voidaan liittää uskonnolliseen yhdyskuntaan tai ilmoittaa eronneeksi siitä vain omalla kirjallisella suostumuksellaan. Viisitoista vuotta täyttänyt voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse liittyä uskonnolliseen yhdyskuntaan tai erota siitä. Uskonnolliset yhdyskunnat voivat asettaa omia ehtojaan jäsenyydelle.

18 vuotta täyttänyt on täysi-ikäinen ja voi itse päättää uskonnollisesta asemastaan.

Vala ja vakuutus

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisesta riippumatta jokainen voi valintansa mukaan joko vannoa valan tai antaa vakuutuksen tilanteessa, jossa on velvoitettu vannomaan valan tai antamaan vakuutuksen kuten esim. oikeudessa todistaessaan. Vakuutus kuitenkin annetaan aina, jos se on säädetty velvoittautumisen ainoaksi muodoksi.

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Katsomusaineita eli uskontoja ja elämänkatsomustietoa opetetaan peruskouluissa ja lukiossa, mutta ei esim. ammattikouluissa.

Perusopetuksen oppilaalla ja lukion opiskelijalla on oikeus saada uskonnon opetusta ja velvollisuus osallistua siihen. Samat oikeudet ja velvollisuudet koskevat uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia, joille annetaan elämänkatsomustiedon opetusta.

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista opetusta sen mukaan mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan oppilaiden enemmistö kuuluu.

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvat oppilaat osallistuvat oman uskontonsa opetukseen. Myös yhdyskuntaan kuulumattomat oppilaat voivat osallistua opetukseen perusopetuksessa huoltajan ja lukiossa opiskelijan ilmoitettua asiasta opetuksen järjestäjälle.

Vähemmistöuskontojen ja elämänkatsomustiedon opetusta järjestetään, jos vähintään kolme opetukseen oikeutettua asuu saman kunnan alueella.

Enemmistön uskonnon mukaiseen opetukseen osallistumattomille evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluville oppilaille järjestetään oman uskonnon opetusta, jos opetukseen oikeutettuja on vähintään kolme. Oman uskonnon opetusta järjestetään pyynnöstä myös vähintään kolmelle muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluvalle oppilaalle.

Elämänkatsomustiedon opetusta järjestetään, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään kolme. Elämänkatsomustiedon opetukseen saavat uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien lisäksi osallistua myös uskonnollisten yhdyskuntien jäsenet, ellei heille järjestetä oman uskonnon mukaista opetusta.

Uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumaton oppilas voi huoltajansa ja lukiossa opiskelijan pyynnöstä osallistua sellaiseen uskonnon opetukseen, joka oppilaan saaman kasvatuksen ja kulttuuritaustan perusteella ilmeisesti vastaa hänen uskonnollista kasvatustaan.

Etusivu Kirkollisasiat Uskonnonvapaus