Hemsidan Kyrkliga ärenden Begravningsväsendet

Begravningsväsendet

Vid gravsättningen och kremeringen av stoftet efter en avliden samt vid hanteringen av askan skall den avlidnes åskådning och önskemål respekteras. Utgångspunkten är att religionsfriheten följs samt jämlik och värdig behandlig.

Begravningslagen säkrar begravningsförfarandet, dvs. hanteringen av den avlidnes stoft eller aska samt skötseln av begravningsplatsen enligt grundutgångspunkterna.

Rätt till jordfästning

Alla har rätt att få en gravplats på begravningsplatsen i sin hemkommun. Församlingen kan bevilja gravplats även år personer utanför kommunen.

Gravplats kan också tillhandahållas på ett avskilt konfessionslöst gravområde. Ett konfessionslöst gravområde är ett i religiös bemärkelse neutralt alternativ för personer som av religiösa skäl eller p.g.a. annat synsätt inte önskar begravas på en evangelisk-luthersk gravgård. På ett konfessionslöst gravområde fungerar församlingen endast som teknisk upprätthållare av området.

I fråga om praktiska arrangemang i anslutning till jordfästningen kan man ta kontakt med församlingen som upprätthåller gravgården i den kommun i vilken den avlidne befann sig vid sin död.

Avgifter inom begravningsverksamheten

Grunderna för begravningsavgifter skall vara desamma för alla som har rätt att bli gravsatta på församlingens begravningsplats. Undantagsvis kan frontveteraner och deras maka delvis eller helt befrias från begravningsavgifter.

Kyrkofullmäktige fastställer begravningsavgifterna. Priserna kan variera beroende på församling och begravningsplats.

Anläggande av begravningsplats

Förutom den evangelisk-lutherska kyrkan har staten, kommunen, en samkommun eller ortodoxa kyrkan rätt att anlägga en begravningsplats. Ett registrerat religionssamfund eller ett annat registrerat samfund eller stiftelse kan med länsstyrelsens tillstånd anlägga en begravningsplats. En privatperson har inte rätt att anlägga en begravningsplats.

Ett samfund eller en stiftelse som ansöker om underhållstillstånd för en begravningsplats bör ha behöriga förutsättningar för detta. Vid ansökan beaktar Regionförvaltningsverket i Östra Finland  bl.a. varaktigheten i den sökandes verksamhet samt möjligheterna att på långsikt förbinda sig att hålla begravningsplatsen och ta i beaktande pietetsaspekter. Dessutom kan den sökandes finansiella omständigheter samt ställning i arbetslivet uppmärksammas.

Enskild grav kräver tillstånd

Regionförvaltningsverket i Östra Finland kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att inrätta en enskild grav för gravsättning av en namngiven avliden på en plats som lämpar sig för gravsättning. En enskild gravs läge skall märkas ut tydligt.

Markområdet för en enskild grav kan tas i annat bruk tidigast 25 år efter gravsättningen.

Hantering av den avlidnes kropp eller aska

Vid gravsättningen och kremeringen av stoftet efter en avliden samt vid hanteringen av askan skall den avlidnes åskådning och önskemål respekteras.

Stoftet efter en avliden skall gravsättas eller kremeras utan onödigt dröjsmål. Stoftet och askan efter en avliden skall hanteras på ett värdigt sätt och så att den avlidnes minne hedras.

Askan skall inom ett år efter kremeringen gravsättas eller på något annat bestående sätt placeras på en plats. För askans placering behövs tillstånd av den som äger eller innehar platsen. Den som tar emot askan skall innan askan lämnas ut skriftligen meddela huvudmannen för krematoriet var askan kommer att placeras.

Begravningsplatser på överlåtna områden och värnandet av de stupades minne

Med begravningsplatser på överlåtna områden menas hjälte-, fält-, och civilbegravningsplatser som finns i Ryssland som följd av andra världskriget.

År 1992 har republiken Finlands regering ingått ett avtal med Ryska federationen om värnandet av de stupades minne. Avtalet gäller ett samarbete angående skyddande, klarläggande, katalogisering, skötsel och underhåll av gravar tillhörande finländska soldater som stupat i Ryssland under andra världskriget och ryska soldater som stupat i Finland.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry främjar och sköter begravningsväsendet på de överlåtna områdena samt värnar om de stupades minne.

Undervisningsministeriet finansierar och bevakar föreningens verksamhet.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland stöder också med statsandelar iståndsättande av civilbegravningsplatser på de överlåtna områdena.

Hemsidan Kyrkliga ärenden Begravningsväsendet