Hemsidan Kyrkliga ärenden

Kyrkliga ärenden

Inom statsförvaltningen är det undervisnings- och kulturministeriet som svarar för kyrkliga ärenden. Strävan är att trygga religionsfriheten och främja möjligheterna att bekänna och utöva en religion.

Undervisnings- och kulturministeriet bereder lagstiftning om bl.a. kyrkliga ärenden, religionsfrihet och begravningsväsendet. På så sätt tryggas förutsättningarna för religionssamfundens verksamhet.

Religiösa samfund är evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet, som båda har offentligrättslig särställning, samt registrerade religiösa samfund som kan grundas på enligt premisserna i lagen om religionsfrihet.

73 procent av befolkningen hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och 1,1 procent hör till den ortodoxa kyrkan.  1,5 procent av befolkningen hör till övriga religiösa samfund.

Religions- och samvetsfriheten är en grundläggande rättighet som är inskriven i grundlagen. Var och en har rätt att bekänna och utöva en religion, rätt att uttrycka övertygelse och rätt att höra eller inte höra till ett religiöst samfund. Ingen är förpliktigad att mot sitt samvete delta i utövandet av en religion.

Finansieringen av kyrkans samhälleliga uppgifter förnyas

Regeringen föreslår att finansieringen för den evangelisk-lutherska kyrkans samhälleliga uppgifter förnyas från och med ingången av 2016.

Den nya lagstadgade finansieringen som tas ur statsbudgeten är tänkt att ersätta församlingarnas andel av samfundsskatteintäkterna. De lagstadgade samhällsuppgifter som står som grund för statsfinansieringen är begravningsväsendet, folkbokföringsuppgifter och bevarandet av kulturhistoriskt betydande byggnader och lösöre.

Läs mer

Ändringar i bestämmelserna om skydd av kyrkliga byggnader

kirkko3Regeringen föreslår ändringar i bestämmelserna om skydd av kyrkliga byggnader.

Målet är att få skyddet att omfatta en tillräckligt stor del av de värdefulla kyrkliga byggnaderna och säkerställa att Museiverkets sakkunskap utnyttjas redan i det inledande skedet av ett renoverings- och ändringsprojekt.

Ändringen i kyrkolagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

Läs mer

Begravningsväsendet blir avgiftsbelagt

Ändringen i kyrkolagen  innebär att upplåtelse av gravplats och för tjänster i samband med gravsättningen blir avgiftsbelagda, också i de församlingar som hittills erbjudit tjänsterna gratis. När avgifterna bestäms ska församlingens kostnader för tillhandahållandet av tjänsterna beaktas. Med ändringen vill man jämna ut skillnader mellan församlingarna i fråga om avgifter för tjänster i samband med gravsättning.

Läs mer

Verksamhetsunderstöd för registrerade religionssamfund delas ut

Religionssamfund skall få statsunderstöd för sin verksamhet ur budgetmedel. Understöd beviljas registrerade religionssamfund på kalkylmässiga grunder utgående från medlemsantalet. En av förutsättningarna för beviljat understöd är att samfundet har minst 200 medlemmar.

Läs mer

Nämnd skall utvärdera religiösa samfund

Undervisningsministeriet har tillsatt en sakkunnignämnd som skall utvärdera de religiösa samfund som ansöker om registrering hos Patent- och registerstyrelsen. Nämnen förser Patent- och registersstyrelsen med utlåtanden om huruvida samfundets verksamhetsformer och syfte motsvarar kraven i religionsfrihetslagen.

Sekreterare för och föredragande i nämnden är äldre regeringssekreterare Joni Hiitola från undervisnings- och kulturministeriet.

Förfrågningar om kyrkliga ärenden: Att gifta sig utomlands

sormukset. Kuva: www.photobankers.fiVarje land har egna bestämmelser om äktenskapet. Enligt Finlands lag kan man ingå äktenskap i de andra nordiska länderna samt i vissa andra länder. Utanför de nordiska länderna är det enligt finländsk lag endast möjligt att ingå äktenskap genom kyrklig vigsel. Ett fåtal präster har särskilt beviljats rätt att viga utomlands. Läs mer

Arbetsuppgifter och personal

Utvecklingsenheten vid ministeriets kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen har hand om uppgifter som hänför sig till kyrkoärenden. Kontaktuppgifter finns i registret för personal och uppgifter.