Hemsidan Bibliotek Arbetsgrupper och utredningar

Arbetsgrupper och utredningar

Kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken

Undervisnings- och kulturministeriet påbörjade förnyandet av de allmänna bibliotekens kvalitetsrekommendationer våren 2009 genom att tillsätta en arbetsgrupp för förnyande av rekommendationerna. Arbetsgruppens förslag till kvalitetsrekommendation blev färdigt inom utsatt tid 31.5.2010.  Skriftliga utlåtanden angående förslaget inbegärs separat från centrala referensgrupper och olika typer av bibliotek. I den slutliga versionen av arbetet har gruppen vägt in kommentarerna.

Kvalitetsbeskrivningarna (5) består av kvaliteten på biblioteksservice sett ur huvudmannes synvinkel, biblioteksservicen och hur den anlitas, personal och kompetens, bestånd och lokaler. 

Kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken (pdf)

Kvalitetsbeskrivning för ett bra landskapsbibliotek

År 2010 fokuserade utvärderingen av bibliotekens basservice på   landskapsbibliotekens  verksamhet som en del av biblioteksverksamhetens utveckling. Ett av utvärderingens åtgärdsförslag var precisering av direktiven för utveckling av verksamheten. I stället för direktiv blev resultatet att en landskapsbibliotekens kvalitetsbeskrivning för ett bra landskapsbibliotek utformades i enlighet med kvalitetsbeskrivningen för de allmänna biblioteken.   Kvalitetsbeskrivningen blev färdig under hösten 2011 och utlåtanden begärdes in från landskapsbiblioteken, utvalda övriga allmänna bibliotek och referensgrupper. Utlåtandena togs i beaktande i den slutgiltiga beskrivningen. Målet med kvalitetsbeskrivningen för landskapsbiblioteken är att stöda utvecklingen av landskapsbiblioteksverksamheten så att den svarar mot den förändrade verksamhetsmiljön och mot kommande utmaningar på biblioteks- och kommunfältet och säkrar en jämlik tillgång till landskapsbibliotekstjänsterna för områdets kommuner.

Kvalitetsbeskrivning för ett bra landskapsbibliotek  (pdf)

 
Hemsidan Bibliotek Arbetsgrupper och utredningar