Hemsidan Bibliotek Riktlinjer och projekt

Bibliotekspolitiska riktlinjer och projekt

Biblioteken erbjuder alla likvärdig tillgång till information och kultur. Undervisnings- och kulturministeriet arbetar för att biblioteks- och informationsservice erbjuds på lokal nivå och för att servicen är heltäckande och mångsidig. Materialet på biblioteken erbjuds både i tryckt och elektronisk form.

Syftet med lag om allmänna bibliotek är att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgången till och användningen av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, mögligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen, och ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Verksamheten för att uppnå syftet ska bygga på gemenskap, pluralism och kulturell mångfald.

I program och publikationer, som statsrådet samt undervisnings- och kulturministeriet har gett ut, finns riktlinjer och mål för biblioteken. De vägleder bibliotekens verksamhet till den del som författningarna inte ger entydiga besked om den.

Lösningar för Finland. Regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering.  
Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020 (på finska)
Kulttuuripolitiikan strategia 2020 (på finska)
Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013-2016 (på finska)
Handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet

Hemsidan Bibliotek Riktlinjer och projekt