Hemsidan Bibliotek Samarbete på internationell och EU-nivå

Samarbete på internationell och EU-nivå

Finland är internationellt känt som en föregångare i biblioteksbranschen

Undervisnings- och kulturministeriets roll inom det internationella samarbetet inom biblioteksbranschen är att påverka beslut som görs på statlig och EU-nivå redan i beredningsskedet samt fungera som aktiv samarbetspartner i förvaltnings- och utvecklingsuppgifter.

Undervisnings- och kulturministeriets finansiering av internationell verksamhet har bl.a. som mål att öka bibliotekens internationella verksamhet, föra fram det finländska biblioteksväsendet och ge bibliotekspersonalen en möjlighet att få impulser från andra länder.

Bibliotekens samarbete

Flerspråkiga biblioteket vid Helsingfors stadsbibliotek har till uppgift att stödja bibliotekstjänsterna för den population i Finland som har ett främmande språk som modersmål, knyta kontakter mellan inhemska och utländska samarbetsparter, sköta information och rådgivning samt skaffa material för gemensamt bruk på sådana språk som är sällsynta och används av ett fåtal i Finland. Stadsbiblioteket får särskilt statsunderstöd för uppgiften. Huvudansvaret för de allmänna bibliotekstjänsterna för utlänningar vilar, liksom andra bibliotekstjänster, på kommunerna.

Dessutom finansierar undervisnings- och kulturministeriet bl.a. bibliotekens gemensamma nättjänster som erbjuder information på finska, svenska och engelska.

Finland har två samnordiska biblioteksbussar i Lappland. Det ena är i samägo med Norge och Sverige (Enontekis, Muonio, Karesuando, Kautokeino) och det andra med Norge (Kaarasjoki, Porsanki, Utsjoki). Undervisnings- och kulturministeriets årliga finansiering riktar sig till de finländska andelarna.

Det nordiska samarbetet

Biblioteksmyndigheterna i de olika nordiska länderna samlas årligen för att behandla nationella aktualiteter och diskutera det nordiska utvecklingsarbetet och gemensamma projekt; till exempel den gemensamma tidningen Scandinavian Public Library Quaterly som utkommer fyra gånger om året.

Samarbetet inom Europa

De europeiska länderna grundade år 2002 samarbetsforumet NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe). Medlemmar är statliga biblioteksmyndigheter eller motsvarande från 27 europeiska länder. Forumet informerar om situationen i de allmänna biblioteken i Europa, främjar de nationella bibliotekstjänsternas utveckling, identifierar lämpliga samarbetsområden och forskningsbehov samt stöder den europeiska strategiska biblioteksutvecklingen. Undervisnings- och kulturministeriet deltar aktivt i verksamheten.

FN-verksamhet

Olika representanter för FN-organisationer och stater samt representanter för den privata sektorn och medborgarorganisationerna strävar under konferensen World Summit on the Information Society (WSIS) efter att hitta sätt att globalt kunna utnyttja informationssamhällsutvecklingen. Biblioteks- och webbtjänsternas betydelse och möjligheter tas även upp vid uppbyggandet av informationssamhället.

Undervisnings- och kulturministeriet följer och kommer vid behov med utlåtanden i fråga om tillgången till information och medieläskunnighet bl.a. i samband med Unescos program Information for All samt FN:s och ITU:s gemensamma informationssamhällsprojekt (WSIS)

Hemsidan Bibliotek Samarbete på internationell och EU-nivå