Hemsidan Bibliotek Förvaltning

Biblioteken och statsförvaltningen

Undervisnings- och kulturministeriet drar upp de nationella bibliotekspolitiska riktlinjerna samt bereder statens budgetförslag och lagstiftning för riksdagen. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar understöd bl.a. för byggande av allmänna bibliotek och för utveckling av deras verksamhet. Vid undervisnings- och kulturministeriet koordineras biblioteksärendena av gruppen för biblioteksförvaltning.

Inom staten är undervisnings- och kulturministeriet högsta förvaltningsmyndighet för de allmänna biblioteken, där biblioteksteamet ansvarar för biblioteksärendena inom ansvarsområdet för kultur.

Kommunerna ansvarar för tillhandahållandet av bibliotekstjänsterna. I egenskap av statliga regionförvaltningsmyndigheter verkar sedan 1.1.2014 inom Regionförvaltningsverket i Södra Finland, RFV i Östra Finland, RFV i Syd-Västra Finland, RFV i Västra och Inre Finland, RFV i Norra Finland och RFV i Lappland, som i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet bl.a. följer och främjar de biblioteks- och informationstjänster som befolkningen behöver och utvärderar deras tillgänglighet och kvalitet.

Om förvaltningen och finansieringen av universitets- och yrkeshögskolebiblioteken beslutar respektive organisation.

Om specialbibliotekens verksamhet beslutar den organisation som respektive bibliotek tillhör.

Biblioteket för synskadade och Depåbiblioteket är statliga bibliotek vars verksamhet regleras genom lagstiftning och undervisnings- och kulturministeriets föreskrifter. Nationalbiblioteket fungerar i anslutning till Helsingfors universitet och dess verksamhetsområde definieras i universitetslagen.

Hemsidan Bibliotek Förvaltning