Hemsidan Internationella ärenden Internationella organisationer och regionalt samarbete

Internationella organisationer och regionalt samarbete

Forskning, utbildning och kultur är av central betydelse för utveckling och konkurrenskraft. Dessa frågor behandlas i allt större utsträckning bl.a. vid FN och i dess organisationer samt i anslutning till internationell handelspolitik. Undervisnings- och kulturministeriet deltar inom sin sektor i samarbetet i internationella organisationer.

Internationella samarbetsorganisationer är bl.a. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD samt FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur UNESCO. Sekretariatet för Finlands UNESCO-kommission finns vid ministeriet.

Av FN:s specialorganisationer har Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten WIPO i uppgift att i samarbete med sina medlemsstater och övriga internationella organisationer främja skyddet för intellektuell äganderätt globalt. WIPO administrerar fler än tjugo internationella avtal inom olika delområden av skyddet för intellektuell äganderätt (bl.a. upphovsrätt, patent, varumärke).

Internationella centret för studier i konservering och restaurering av kulturarvet (ICCROM) är ett mellanstatligt utbildnings- och forskningsinstitut för skyddande, restaurering och konservering av kulturarvet. Dess huvuduppgift är att främja de globala förutsättningarna för skyddande av kulturarvet. ICCROM samarbetar med Förenta nationerna och endast FN:s medlemsstater kan vara dess medlemmar. ICCROM har en rådgivande ställning i förhållande till UNESCO:s världsarvskommitté.

Finland deltar i antidopningsamarbetet bl.a. inom det internationella organet för antidopning WADA (World Antidoping Agency) som arbetar på global nivå. Syftet med den internationella verksamheten är att harmonisera regler och förfaranden i olika länder och organisationer, utveckla kvaliteten på dopingtest samt främja utbildning och kommunikation.

Undervisnings- och kulturministeriet deltar även i det mellanstatliga regionala samarbetet i olika råd, bl.a.

  • Europarådet
  • Nordiska ministerrådet

samt t.ex. de regionala råden

  • Östersjöstaternas råd
  • Arktiska rådet
  • Barents euroarktiska råd.

Målet är att påverka regionala frågor om utbildning, vetenskap, kultur, idrott och ungdomspolitik i syfte att främja frågor som är viktiga för Finland.

Bilateralt regionalt samarbete idkas inom ramen för närområdessamarbetet.

Hemsidan Internationella ärenden Internationella organisationer och regionalt samarbete