Hemsidan Publikationer Grundandet av Nationella centret för utbildningsevaluering

Grundandet av Nationella centret för utbildningsevaluering

tiivistelmä / sammandrag / summary
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Grundandet av Nationella centret för utbildningsevaluering 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 • Nationella centret för utbildningsevaluering 
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:19 
 • Publicerad
 • 20-06-2012 
 • Sidoantal
 • 50 
 • ISBN
 • 978-952-263-167-1 (PDF) 
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0327, 1799-0335 (Online)  
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (1313 kb)

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 1 december 2011 en arbetsgrupp för att utreda grundandet av Nationella centret för utbildningsevaluering. Arbetsgruppen fick i uppdrag att bereda ett förslag om nödvändig lagstiftning samt utreda de ekonomiska och övriga konsekvenser grundandet av ett evalueringscenter skulle medföra. Arbetsgruppen har berett förslaget i form av en regeringsproposition.

Nationella centret för utbildningsevaluering föreslås vara ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Centret föreslås bli ett expertorgan som utför externa utvärderingar av utbildningar och för att ta fram kunskap som underlag för utbildningspolitiska beslut och utveckling av utbildningen. Centret ska enligt förslaget sammanslås med den nuvarande utvärderingsverksamhet som bedrivs under ledning av Utbildningsstyrelsen samt den utvärdering av utbildningar och av högskolorna som sköts av Rådet för Utbildningsutvärdering och Rådet för utvärdering av högskolorna. Syftet med fusionen är att stärka utvärderingen av utbildningar. Grundandet av ett evalueringscenter skulle stärka den externa utbildningsutvärderingens oberoende ställning. Evalueringscentret föreslås inleda verksamheten vid ingången av 2014. Den utvärderingsverksamhet centret enligt förslaget ska bedriva täcker på motsvarande sätt som för närvarande förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning, det fria bildningsarbetet, den grundläggande konstundervisningen samt den externa utvärderingen av högskoleutbildning.

Den förvaltningsmodell som föreslås för evalueringscentret är en modell där beslutsfattandet delas upp mellan direktören och ett organ av direktionstyp, med ansvar för den strategiska styrningen. Organet är enligt förslaget ett evalueringsråd bestående av medlemmar som företräder sakkunskap på området. Enligt förslaget ska direktören ha beslutanderätten för den operativa ledningen. Evalueringsrådet ska för sin del enligt förslaget fatta beslut om centrets strategiska riktlinjer samt inneha en central roll vid utarbetandet av utvärderingsplanen. Även att organisera enskilda utvärderingar samt besluta om en auditering godkänts eller inte tillfaller evalueringsrådet. Enligt förslaget utnämner statsrådet direktören för evalueringscentret och tillsätter evalueringsrådet. Direktören tillsätts enligt för sju år och evalueringsrådet för fyra år i taget.

Enligt förslaget ska evalueringsrådets sammansättning prioritera expertis inom utvärdring av utbildning. Evalueringsrådet föreslås vidare bestå av personer som företräder olika utbildningssektorer, lärarutbildningen, forskning, arbetslivet och de studerande. I syfte att säkra sakkunskapen gällande utvärderingen av högskolorna samt kriterierna för den europeiska kvalitetssäkringen föreslås en sektion för utvärdering av högskolorna verka i anslutning till evalueringsrådet. Sektionen för utvärdering av högskolorna ska enligt förslaget ha beslutanderätten i utvärderingar som enbart gäller högskolor och där föreslås också ingå externa medlemmar.

Det viktigaste redskapet för den strategiska styrningen av utvärderingsverksamheten är utvärderingsplanen, som inkluderar utvärderingsobjekt och tidtabeller för utvärderingarna. Evalueringsrådet föreslås utarbeta ett förslag till utvärderingsplan, som fastställs av undervisnings- och kulturministeriet. I samband med detta är det viktigt att höra centrala intressenter på området.

Hemsidan Publikationer Grundandet av Nationella centret för utbildningsevaluering