Hemsidan Publikationer

Statligt stöd till facklitteratur; utvecklingsförslag

tiivistelmä / sammandrag / summary
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Statligt stöd till facklitteratur; utvecklingsförslag 
 • Författare
 • FD Tiina Käkelä-Puumala 
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:15 
 • Publicerad
 • 19-06-2012 
 • Sidoantal
 • 33 
 • ISBN
 • 978-952-263-162-6 (PDF) 
 • ISSN
 • 1799-0335 (Online), -L 1799-0327 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (661 kb)

Sammandrag

Utredaren hade till uppgift att göra en sammanfattning av det statliga stödet till facklitteratur samt att presentera konkreta förslag till utveckling av stödformerna.

I inledningen till utredningen behandlas det facklitterära området samt den finska facklitteraturens framtidsutsikter i förhållande till förändringarna i förläggandet av facklitteratur och internationaliseringen inom den vetenskapliga forskningen. I del I presenterar utredaren de nuvarande statliga stödformerna för facklitteratur och i del II lyfts de viktigaste utvecklingsobjekten fram, dessa är: projektstipendierna för informationsspridning, biblioteksstipendierna för fackförfattare och översättare av facklitteratur, exporten av facklitteratur samt stödet till högklassiga läromedelsprojekt och vetenskapsjournalistik.

I del III presenterar utredaren totalt sex åtgärds- och utvecklingsförslag. De fyra första av dessa anknyter till utvecklingen av stödformerna för facklitteratur:
- Antalet projektstipendier för informationsspridning bör ökas så att man årligen kan bevilja 10 arbetsstipendier för 6 månader.
- Biblioteksstipendiesystemet bör utvecklas så att storleken på och antalet biblioteksstipendier till fackförfattare och översättare av facklitteratur ökar avsevärt från nuvarande nivå.
- Exporten av facklitteratur bör utvecklas genom att stärka personalresurserna vid Informationscentralen för Finlands litteratur FILI.
- Undervisnings- och kulturministeriet bör bevilja kvalitets- och utvecklingsstöd till innovativa och föredömliga läromedelsprojekt.

Övriga utvecklingsförslag är:
- Utredning av nuläget i fråga om fackförfattarnas inkomststruktur.
- Utveckling av utbildningen inom facklitteratur vid universiteten.

Under arbetets lopp konsulterade utredaren Finlands facklitterära författare rf, Delegationen för informationsspridning, Informationscentralen för Finlands litteratur FILI samt Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf.
Hemsidan Publikationer