Hemsidan Publikationer Revidering över utbildningsansvaret för de pedagogiska studierna för lärare i konstämnen samt hur detta förverkligats

Revidering över utbildningsansvaret för de pedagogiska studierna för lärare i konstämnen samt hur detta förverkligats

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Revidering över utbildningsansvaret för de pedagogiska studierna för lärare i konstämnen samt hur detta förverkligats 
 • Författare
 • Päivi Granö och Riitta-Liisa Korkeamäki 
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:18 
 • Publicerad
 • 26-06-2012 
 • Sidoantal
 • 34 
 • ISBN
 • 978-952-263-163-3 (PDF) 
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0327, 1799-0335 (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (1110 kb)

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet har gett 19.1.2012 utredningspersonerna i uppdrag att utreda utbildningsansvaret för de pedagogiska studierna för lärare i konstämnen och hur detta förverkligats inom ramen för lärarutbildningen på universitetsnivå. Avsikten var att kartlägga och bedöma utbildningsansvaret för lärarutbildningen i konstämnen på universitetsnivå samt hur detta förverkligats vid Sibelius-Akademin, Teaterhögskolan och Aalto-universitetet. På basis av kartläggningen och bedömningen hade utredningspersonerna i uppdrag att presentera ett förslag angående utbildningsansvaret för de pedagogiska studierna och hur detta förverkligas inom lärarutbildningen på universitetsnivå i konstämnen. Därtill skulle förslaget innehålla en bedömning av de ekonomiska och övriga konsekvenserna samt behovet an eventuella ändringar på författningsnivå.

Statrådets förordning om universitetsexamina (794/2004) definierar utbildningsansvaret för det pedagogiska området samt pedagogiska studier som pedagogiska studier. I förordningen (568/2005) preciseras den förra förordningen och defienieras de universitet som ansvarar för utbildning av lärare. Eftersom varken Sibelius-Akademin, Teaterhögskolan eller Aalto-universitetet enligt förordningen om universitetsexamina har utbildningsansvar inom det pedagogiska området, och de inte heller enligt den senare förordningen (568/2005) har ansvar för pedagogiska studier, skulle det krävas en ändring av ovan nämnda förordningar för atte ge dem examensrätt i pedagogiska studier.

Utredningspersonerna har kommit fram till att det inte är påkallat att ändra den nuvarande författningen på området. I praktiken innebär det alltså att det blivande Konstuniversitetet och Aalto-universitetet inte ges examensrätt i pedagogiska studier. De pedagogiska studier som bedrivs inom Konstuniversitetet och Aalto-universitetet ska således fås från ett sådant universitet som har ett pedagogiskt utbildningsområde och examensrätt i pedagogiska studier. Utredningspersonerna anser att det skulle gagna samtliga universitetsstuderande om studierna bedrevs integrerat, och att konsuniversiteten kunde bidra med ämnesdidaktisk expertis som också vore till nytta för studerande vid övriga universitet. Den lösning som presenteras utgår från samtliga lärargruppers behov av ett mångsidigt pedagogiskt kunnande utöver sin substans- och ämnesdidaktiska kompetens på det egna området. En viktig bakgrundsfaktor i detta avseende är behovet att integrera undervisningen för att utveckla den egna arbetsgemenskapen, till exempel i syfte att riva murarna mellan olika sektorer och för att hitta nya pedagogiska lösningar.

Utvecklingen av skolan i pedagogiskt hänseende kräver samarbete på bred front. Ur det perspektivet är det omotiverat att skapa en parallell och annorlunda lärarutbildningsmodell och därmed påbörja en differentiering av lärarutbildningen i konstämnen från den övriga lärarutbildningen. Såväl det pedagogiska området som konstfostran har ansvar för utbildningen av lärare, och skulle har stor nytta av ett stärkt samarbete inom utbildning och forskning.

Hemsidan Publikationer Revidering över utbildningsansvaret för de pedagogiska studierna för lärare i konstämnen samt hur detta förverkligats