Hemsidan Publikationer Åtgärdsprogram för att stimulera det samiska språket

Åtgärdsprogram för att stimulera det samiska språket

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Åtgärdsprogram för att stimulera det samiska språket 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:7 
 • Publicerad
 • 02-03-2012 
 • Sidoantal
 • 70 
 • ISBN
 • 978-952-263-118-3, 978-952-263-121-3 (PDF)   
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0327, 1799-0327 (Print), 1799-0335 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Kopijyvä Oy 
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (1945 kb)

Sammandrag

Arbetsgruppen som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet hade som uppgift att bedöma det samiska språkets situation och de åtgärder som vidtagits för att förbättra situationen för samtliga tre samiska språk som talas i Finland, samt att utgående från bedömningen utarbeta ett förslag till ett övergripande och långsiktigt stimulansprogram för det samiska språket.

Uppgifter om antalet samer i Finland, deras modersmål och boningsort samlas in i samband med sametingsvalet som hålls vart fjärde år. Enligt den statistik som uppgjordes i samband med sametingsvalet 2011 fanns det sammanlagt cirka 10 000 samer. Av dem bodde cirka 65 procent utanför samernas hembygdsområde och utomlands. Enligt statistiken har den totala samebefolkningen mer än fördubblats sedan 1970, men antalet personer som uppgett samiska som modersmål har minskat i fråga om samtliga tre samiska språk.

Enligt grundlagen har samerna såsom urfolk rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. I samiska språklagen tryggas samernas rätt att använda sitt eget språk hos myndigheter samt åläggs det allmänna skyldighet att tillgodose och främja samernas språkliga rättigheter. Enligt den undersökning som gjorts om hur samiska språklagen fungerar finns det emellertid fortfarande mycket få som behärskar samiska hos myndigheterna och språket används inte mycket.

De senaste åren har det vidtagits flera åtgärder för att stimulera det samiska språket, men åtgärderna garanterar ännu inte att de samiska språken bevaras. Ställningen för samtliga samiska språk som talas i Finland är fortfarande hotad. Av dem är skoltsamiskan och enaresamiskan allvarligt hotade. Arbetsgruppen ansåg att de största utmaningarna när det gäller att stimulera språket är tryggande av tillräcklig undervisning och dagvård på och i samiska, samernas bortflyttning från samernas hembygdsområde, som har inneburit att de omgivningar där samiska används naturligt har minskat samt bristen på kompetenta yrkespersoner som kan tillräckligt bra samiska i olika branscher.

För att stimulera det samiska språket krävs enligt arbetsgruppen följande åtgärder: 1) språkboverksamheten, som har visat sig vara en effektiv åtgärd för att stimulera språk, etableras och utvidgas och dagvård finns tillgänglig på det sätt som lagen förutsätter, 2) undervisningen i samiska utvecklas i hela landet och ett system som stödjer undervisning i samiska som utnyttjar fjärranslutning tas i bruk, 3) utbildningssystemet producerar flera och mångsidigare yrkespersoner i olika branscher som behärskar samiska och som kan arbeta i synnerhet inom undervisning och kundservice, 4) särskilda åtgärder vidtas för att stimulera skoltsamiskan så att användningen av språket ökar och det studeras mera, 5) samiska språklagen tillämpas fullt ut i samernas hembygdsområde och myndigheterna främjar användningen av samiska aktivt, 6) radio-, tv- och webbinnehållet på samiska utökas betydligt, 7) språkvården, inspelningarna och forskningen vad gäller samiskan utvecklas och det är lätt att utnyttja forskningsrönen och forskningsmaterialet, 8) stödet till samisk konst och kultur utökas, 9) det gränsöverskridande samarbetet som stödjer samiskan och den samiska kulturen är etablerat och skapar nya starka samiskspråkiga miljöer. Arbetsgruppen föreslår flera konkreta åtgärder för de utvalda insatsområdena.

Hemsidan Publikationer Åtgärdsprogram för att stimulera det samiska språket