Hemsidan Publikationer Dags för grundläggände ultbildning. Utredning om indikatorer som beskriver skolornas verksamhetsmiljö

Dags för grundläggände ultbildning. Utredning om indikatorer som beskriver skolornas verksamhetsmiljö

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Dags för grundläggände ultbildning. Utredning om indikatorer som beskriver skolornas verksamhetsmiljö 
 • Författare
 • Ritva Jakku-Sihvonen och Jorma Kuusela

   
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2012:12 
 • Publicerad
 • 28-05-2012 
 • Sidoantal
 • 100 
 • ISBN
 • 978-952-263-151-0 (PDF)    
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0327, 1799-0335 (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (1266 kb)

Sammandrag

Uppdraget har varit att utarbeta en bakgrundsutredning om indikatorer som beskriver utmaningar i skolornas verksamhetsmiljö och möjligheterna att dra nytta av indikatorerna i finansieringen av den grundläggande utbildningen.

Med utgångspunkt i den information som finns att tillgå har vi stannat för att föreslå att statsandelen för den grundläggande utbildningen, då statsandelssystemet förnyas, fortsättningsvis bör basera sig på elevantal och på de förhöjningar som bestäms kommunvis. Tvåspråkighet och antalet elever som har andra modersmål än de undervisningsspråk som förekommer i kommunen är sådana faktorer som beskriver kommunen som skolans verksamhetsmiljö.

Också invånartäthet och skärgårdsmiljö indikerar i det nuvarande systemet tjänsternas tillgänglighet, för vilken en ny indikator är under utveckling. Den nya indikatorn som beskriver tillgänglighet är lämplig som grund för statsandelen för den grundläggande utbildningen, om det med hjälp av den går att beakta behovet av att anordna utbildning i små skolor och kostnaderna för elevernas skoltransporter i åtminstone samma grad som nu. Transportkostnaderna är i glesbebyggda områden och skärgården för tillfället en avsevärd utgiftspost för utbildningsanordnaren. Ifall utvecklandet av den nya indikatorn inte lyckas, bör invånartäthet och skärgårdsmiljö fortsättningsvis bevaras som grund för förhöjning, men på så sätt att viktningskoefficienterna för dessa granskas i den kommande helhetsreformen. Det dyrare priset för undervisningen i de högre klasserna i den grundläggande utbildningen bör även i fortsättningen beaktas då statsandelen bestäms.

Vi har föreslagit att en ny utbildningsindikator tas i bruk. Syftet med den är att beakta utbildningsbakgrunden för elevernas föräldrar som en faktor som beskriver skolornas verksamhetsmiljö. Användningen av en utbildningsindikator är motiverad eftersom det har framkommit att inlärningsresultaten differentieras i skolor som ger grundläggande utbildning. Denna differentiering har ett uppenbart samband med föräldrarnas utbildningsbakgrund. I rapporten behandlas sambandet mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund och inlärningsresultaten bland eleverna i den grundläggande utbildningen samt beräkningsgrunderna för utbildningsindikatorn.

De statsandelar som delas ut av undervisnings- och kulturministeriet gäller sådana verksamhetsområden som det är utmanande att inkludera i det grundprissystem som förvaltas av finansministeriet. Enligt vår uppfattning är det motiverat att de ifrågavarande resurserna även i fortsättningen delas ut inom ramen för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. I den här utredningen ingår förslag om behovsprövade understöd under de kommande åren, med vilkas hjälp man enligt vår uppfattning kunde förbättra förutsättningarna för skolornas verksamhet, så att de blir mer likvärdiga.

Hemsidan Publikationer Dags för grundläggände ultbildning. Utredning om indikatorer som beskriver skolornas verksamhetsmiljö