Hemsidan Publikationer

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012–2015

tiivistelmä / sammandrag / summary
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012–2015 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:7 
 • Publicerad
 • 22-03-2012 
 • Sidoantal
 • 65 
 • ISBN
 • 978-952-263-110-7 (hft.)
  978-952-263-103-9 (Online) 
 • ISSN
 • -L 1799-0343, 1799-0343 (Print), 1799-0351 (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • svenska 
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på svenska (2874 kb)

Sammandrag

Enligt 4§ i ungdomslagen (72/2006) godkänner statsrådet vart fjärde år ett ungdomspolitiskt utvecklingsprogram. Regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram för 2012–2015 godkänts av statsrådet den 8 december 2011. I utvecklingsprogrammet ingår de riksomfattande ungdomspolitiska målen samt riktlinjerna för arbetet i enlighet med programmet på läns- och kommunnivå. För barnens del beaktar programmet särskilt synpunkter som handlar om deras uppväxt. Utvecklingsprogrammet baserar sig på de barn- och ungdomspolitiska riktlinjerna och målsättningarna i regeringsprogrammet. Den finländska barn- och ungdomspolitiken styrs av internationella avtal (Förenta nationerna, Europarådet) samt politiskt samarbete med Europeiska unionen.

Under beredningen av utvecklingsprogrammet blev med tanke på det rådande läget i samhället klart att barn- och ungdomspolitiken bör fästa uppmärksamhet vid barnens och de ungas liv via tre spetsprojekt: delaktighet, likställdhet och hantering av vardagen.
Delaktighet är ett vittomfattande begrepp, och betyder olika saker i olika sammanhang. Känslan av delaktighet anses uppstå genom att man deltar och påverkar.
Med likställdhet avses att alla människor har samma värde oavsett ålder, kön, etnisk eller nationell bakgrund, nationalitet, religion och övertygelse, åsikter, handikapp, hälsotillstånd, sexuell läggning, könsidentitet eller andra skäl som sammanhänger med ens person.
Hanteringen av vardagen kan granskas via begreppet livskompetens, som kan delas in i yttre och inre livskompetens. Detta utvecklingsprogram fokuserar på den yttre livskompetensen. I programmet avses med hantering av vardagen att en person - ett barn eller en ung människa, med beaktande av utvecklingsstadium - förmår ta ansvar för sitt eget liv, sin ekonomi och sin mentala välfärd.

Strategiska mål och helheter i barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram för 2012–2015 är:
Med programmet förbättras känslan av delaktighet
Strategiskt mål 1: Barn och unga utvecklas till aktiva medborgare som tar gemensamt ansvar.
Strategiskt mål 2: Barn och unga får ta del av kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet på lika villkor.
Strategiskt mål 3: De unga sysselsätts och deras sysselsättningsgrad förbättras.
Likställdheten förs framåt
Strategiskt mål 4: Likställdheten förverkligas.
Strategiskt mål 5: Flickor och pojkar har lika rättigheter och möjligheter.
Struktureringen av vardagen uppföljs och övervakas
Strategiskt mål 6: De unga har möjlighet att bo och leva självständigt.
Strategiskt mål 7: Alla barn och unga har oavsett sina utgångspunkter möjlighet att få en högklassig utbildning.
Strategiskt mål 8: Barns och ungdomars välmående och hälsa upprätthålls genom förebyggande åtgärder.
Samarbetet stärks
Strategiskt mål 9: Frågor som gäller barn, unga och familjer sköts kompetent och genom gott samarbete.
Hemsidan Publikationer