Hemsidan Publikationer Utmaningar för fortbildningen av personer med högre utbildning samt utvecklingsförslag – det s.k. KYTKÖS-projektet

Utmaningar för fortbildningen av personer med högre utbildning samt utvecklingsförslag – det s.k. KYTKÖS-projektet

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Utmaningar för fortbildningen av personer med högre utbildning samt utvecklingsförslag – det s.k. KYTKÖS-projektet 
 • Författare
 • Erno Lehtinen, Tuire Palonen, Päivi Tynjälä, Kirsi Klemelä, Satu Merenluoto, Kirsi Pohjola och Koen Veermans 
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:22 
 • Publicerad
 • 2012 
 • Sidoantal
 • 36 
 • ISBN
 • 978-952-263-141-1 (PDF) 
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0343, 1799-0351 (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 •  
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (1095 kb)

Sammandrag

Syftet med KYTKÖS-projektet har varit att kartlägga modeller på internationell nivå för att utveckla fortbildningen för och kompetensen hos personer med högre utbildning samt att skissera upp eventuella finländska modeller.

Personer med högre utbildning innehar viktiga expertuppdrag i samhället. Det finländska samhällets förändringspotential och förmåga att svara på de krav som globaliseringen, den teknologiska utvecklingen och en hållbar utveckling ställer beror i hög grad på kompetensnivån hos den del av befolkningen som fått en högre utbildning. Trots att det inom olika branscher i Finland redan länge funnits välorganiserade strukturer för fortbildning och kompletterande utbildningar för anställda med högre utbildning, saknas mer allmänna strukturer för att säkra att dessa personer upprätthåller och utvecklar sin kompetens.

Förändringsbehoven inom fortbildningssystemet i Finland har skisserats upp utgående från en granskning av internationella modeller, resultat från expertisforskning och intervjuer som kartlagt läget i Finland. Den allmänna slutsatsen är metoderna som är i bruk inom det nuvarande finländska utbildningssystemet inte räcker till för att upprätthålla den för samhället oerhört viktiga kompetens som finns hos den del av arbetskraften som består av personer med högre utbildning, och att metoderna inte heller är flexibla nog för att motsvara behoven inom de nya expertbranscher som växer fram. Rapporten lyfter särskilt fram behovet av att stärka studievägarna för toppexperter, parallellt med behovet av att upprätthålla den allmänna kompetensnivån. Därtill betonar rapporten att den offentliga finansieringen bör riktas mer ändamålsenligt samt behovet av starkare incentiv för högskolorna att delta i fortbildning och kompletterande utbildningar.

Det viktigaste förslaget är att definitionerna av examina bör lösgöras från rätten till avgiftsfria studier. Utbildningspolitiskt sett är det ändamålsenligt att erbjuda gratis studierätt till studerande som avlägger en första examen, men högskoleexamina bör också kunna tas i bruk för avgiftsbelagda fortbildningar och kompletterande utbildningar som riktar sig till personer som redan har avlagt en högskoleexamen. I rapporten föreslås en modell för fortbildning och kompletterande utbildning som omfattar fyra nivåer. Nivå ett omfattar separata kurser som inte medför någon yrkesbeteckning. Nivå två omfattar specialiseringsutbildningar som kompletterar en högskoleexamen, och kan enligt den föreslagna modellen även medföra examen. Nivå tre omfattar examina på magisternivå som avläggs av personer som redan har arbetserfarenhet (executive master och högre YH-examina). Nivå fyra omfattar yrkesinriktade licentiatexamina, och kan sammanhänga med specialkompetens på olika verksamhetsområden (t.ex. specialpsykolog).

Hemsidan Publikationer Utmaningar för fortbildningen av personer med högre utbildning samt utvecklingsförslag – det s.k. KYTKÖS-projektet