Hemsidan Publikationer Rapport avgiven av Citeringsindexarbetsgruppen II inom delprojektet JURE.

Rapport avgiven av Citeringsindexarbetsgruppen II inom delprojektet JURE

tiivistelmä / sammandrag / summary
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Rapport avgiven av Citeringsindexarbetsgruppen II inom delprojektet JURE. De finska forskningsorganisationernas Web of Science-publikationer och deras verkningsfullhet under åren 1990–2009 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:34 
 • Publicerad
 • 2011 
 • Sidoantal
 • 128 
 • ISBN
 • 978-952-263-084-1 (PDF) 
 • ISSN
 • ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (4803 kb)

Sammandrag

Rapporten har gjorts upp av citeringsindexarbetsgruppen II inom högskolornas nationella publikationsregisterprojekt (JURE) .

I rapporten klarläggs dels antalet, dels verkningsfullheten hos publikationer som finländska forskningsorganisationer har gett ut åren 1990-2009 med avseende på publikationsoch citeringsdatabaserna i Thomson Reuters ISI Web of Science. Citeringsindexarbetsgrupp I gav år 2010 ut en rapport där riktlinjerna för arbetet stakades ut, dvs. att klarlägga inverkan av alternativa metodologiska lösningar på analysen av vetenskapsspecifika och forskningsorganisationsspecifika publikationsoch citeringsmängder. Analyserna har utförts med metoder som citeringsindexarbetsgrupp I rekommenderar.

Rapporten ger en helhetsbild av hur den finländska publikationsverksamheten har utvecklats och av sampublikationerna på internationell nivå. Publikationsproduktiviteten och dess verkningsfullhet i Finland jämförs med de övriga OECD-ländernas. Utöver detta granskas utvecklingen per vetenskapsområde och per forskningsorganisation. En noggrannare, forskningsorganisationsspecifik analys omfattar alla universitet, statens forskningsanstalter och universitetssjukhus. Indikatorerna har räknats ut för en period som omfattar fyra år åt gången, dvs. 1990–1993, 1994–1 997, 1998–2001, 2002–2005, 2006–2009.

Publikationernas vetenskapliga verkningsfullhet beskrivs i rapporten med hjälp av dels det relativa citeringsindexet, dels indexet Top10 som beskriver antalet publikationer som hör till den mest refererade tiondedelen i världen. Skillnaderna i citeringspraxis mellan olika vetenskapsområdena har beaktats i analyserna genom att ställa det antal citeringar som varje specifik publikation har fått i relation till det publicerade antalet artiklar inom samma område i världen. Utöver detta granskas både faktiska och fraktionaliserade publikationsmängder. De sistnämnda publikationerna har fraktionaliserats med avseende på de deltagande länderna och organisationerna.

Rapporten visar att de finländska WoSpublikationerna har mer än fördubblats från början av 1990-talet till slutet av 2000-talet. Under perioden 2006–2009 gavs i Finland ut fler publikationer per invånare än i något annat OECD-land. Inom alla viktiga vetenskapsområden registreras en tillväxt. Alla publiceringsmängder för de enskilda forskningsorganisationer som den här rapporten omfattar har också ökat. I förhållande till publiceringsmängderna i hela världen ökade Finlands andel fram till början av 2000-talet. Efter detta har Finlands andel hållit sig relativt konstant. När man granskar de fraktionaliserade publikationsmängderna, dvs. när varje publikation har fraktionaliserats med avseende på de deltagande länderna och orskningsorganisationerna, har tillväxten varit betydligt mer måttfull, vilket har att göra med att det på internationell nivå har blivit vanligare med gemensamma publikationer.

På nationell nivå har citeringarna gällande finländska publikationer under hela den granskade perioden legat på en nivå som överskrider den genomsnittliga nivån i världen med några procent. I det relativa citeringsindexet finns dock avsevärda variationer mellan olika organisationer och de huvudsakliga vetenskapsområdena. Det bör påpekas att den använda databasen inte till alla delar är täckande utan varierar per vetenskapsområde. Databasen lämpar sig bäst för att beskriva publiceringsverksamheten inom medicin och naturvetenskaperna: publiceringen av forskningsresultaten koncentreras här till engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter och materialets täckning är utomordentlig. Däremot är databasens representativitet bristfällig beträffande viktiga konferenspublikationer inom området teknik. Inom samhällsvetenskaperna och de humanistiska vetenskaperna är databasens täckning dålig till följd av att en stor del av publikationerna är böcker och samlingsverk. Till saken bidrar också att forskningsresultaten på de här områdena ofta presenteras i nationella publiceringskällor.

Hemsidan Publikationer Rapport avgiven av Citeringsindexarbetsgruppen II inom delprojektet JURE.