Hemsidan Publikationer Utveckling av lokala museer; Arbetsgruppens mellanrapport

Paikallismuseotoiminnan kehittäminen; Työryhmän väliraportti

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Julkaisun nimi
 • Paikallismuseotoiminnan kehittäminen; Työryhmän väliraportti  
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:17  
 • Julkaistu
 • 05-04-2011 
 • Sivumäärä
 • 19 
 • ISBN
 • 978-952-263-042-1 (PDF) 
 • ISSN
 • -L 1799-0327, 1799-0335 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
suomeksi (766 kb)

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 14.9.2010 työryhmän, jonka tehtävänä on
1 selvittää paikallismuseoiden tilannetta toiminnan, rahoituksen, kokoelmien ja tilojen näkökulmasta
2 kartoittaa hyviä käytäntöjä ja yhteistyömalleja sekä koulutustarpeita
3 tehdä esityksiä paikallismuseoiden toiminnan ja toimintaedellytysten kehittämiseksi, museokentän rakenteen kehittämiseksi sekä julkisen tuen tehokkaaksi kohdentamiseksi ja sen vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Suomessa on 960 museota, joista noin 800 on paikallismuseoita. Termillä ”paikallismuseo” tarkoitetaan tässä raportissa kunnan, yhdistyksen, säätiön, seurakunnan tai valtion omistamaa, sivutoimisesti tai vapaaehtoisvoimin ylläpidettyä museokohdetta. Työryhmä selvitti tätä väliraporttia varten tilasto- ja selvitysaineistoja käyttäen ja yhteistyö-tahoja kuullen paikallismuseoiden resursseja sekä toiminnan haasteita. Työryhmä tarkastelee väliraportissa paikallismuseotoiminnan kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia sekä linjaa ehdotuksensa jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Työryhmä haluaa muistuttaa, että paikallismuseot tekevät kokonaisvaltaista työtä yhteisen kulttuuriperintömme eteen. Paikal-lismuseot ylläpitävät paikallisesti ja kansallisesti merkittäviä kokoelmia ja rakennuksia, välittävät tietoa paikallisesta historiasta ja nykypäivästä ja tarjoavat kulttuurikokemuksia ja -elämyksiä. Paikallismuseot tarjoavat mahdollisuuksia muun muassa vapaaehtoistyöhön ja työllistämiseen, yhteistoimintaan ja verkostojen luomiseen sekä kulttuurimatkailun tarpeisiin. Pääosin vapaaehtoistyöhön ja satunnaisiin avustuksiin tukeutuva toiminta tarvit-see kuitenkin tukea ja toimenpiteitä, jotka mahdollistavat paikallismuseoiden toiminnan ja kehittämisen tulevaisuu-dessa.

Työryhmä tulee esittämään loppuraportissaan tarkemman kuvauksen paikallismuseokentän rakenteesta ja resursseista. Työryhmä on linjannut jatkotyöskentelyään varten seuraavat kehittämisalueet ja niihin liittyvät toimenpidekokonaisuudet:

Tietoa, osaamista ja resursseja museotoimintaan:
-koulutusmahdollisuuksien ja -aineistojen tarve
-neuvonnan kehittäminen ja koordinointi
-toiminnan tarpeiden tunnistaminen ja rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen
-kestävien ylläpitomallien löytäminen

Rakennusten ja kokoelmien kunnossapito
-kokoelmanhallinnan järjestäminen ja alueellisten yhteistyömuotojen selvittäminen
-museorakennusten hoidon ja turvallisuuden parantaminen
-korjaustoimenpiteiden suunnittelu ja perinnerakennuskoulutuksen tarve sekä korjaustoiminnan -resursointi

Toiminnan uudet muodot ja yhteistyömallit
-vapaaehtoistyön merkitys ja vaikuttavuus sekä vapaaehtoistyön tukeminen ja kehittäminen
-paikallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
-kulttuuriperintökasvatuksen mahdollisuudet, kulttuuriympäristöjen vaaliminen ja kotiseutuarkistojen hoitaminen
-uudet yhteistyökumppanuudet

Hemsidan Publikationer Utveckling av lokala museer; Arbetsgruppens mellanrapport