Etusivu Julkaisut Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo

Den kreativa tillväxten och konstutövarnas utkomst

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Publikationens namn
 • Den kreativa tillväxten och konstutövarnas utkomst; Rapport om utredningsarbetet och utredare Tarja Cronbergs förslag till mål i regeringsprogrammet 
 • Författare
 • Utredare doktor Tarja Cronberg 
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:19  
 • Publicerad
 • 11-04-2011 
 • Sidoantal
 • 29 
 • ISBN
 • 978-952-263-051-3 (PDF) 
 • ISSN
 • -L 1799-0327, 1799-0335 (PDF)  
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • -

   
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (1803 kb)

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriet gav doktor Tarja Cronberg i uppdrag att utreda hur utkomstbetingelserna för konstutövare skulle kunna förbättras (dnr 76/040/2009). Utredningsrapporten Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo blev färdig i augusti 2010 (UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar 2010:6). I rapporten framförde utredaren elva utvecklingsförslag för bl.a. konstutövarnas ställning på arbetsmarknaden, social- och pensionsskyddet, stipendier och beskattning. Ett konkret mål var att konstnärerna i Finland ska kunna leva till 70 procent på sin konst, så som i de övriga nordiska länderna, i stället för till 50 procent, vilket är läget i dag.

Doktor Cronberg fortsatte utredningen genom en kartläggning av möjligheterna att verkställa sina förslag. Under den fortsatta utredningen samarbetade hon med bl.a. olika ministerier och konstnärsorganisationer. Hon lade också fram sina förslag för riks-dagens kulturutskott, och riksdagen inkorporerade vissa av dem i sitt ställningstagande av den 20 januari 2011. Den 8 mars 2011 arrangerade Undervisnings- och kulturministeriet ett samråd om åtgärdsförslagen för konstnärsorganisationerna.

Förslagen i den fortsatta utredningen gäller följande teman:
1  Konstnären i den kreativa ekonomin
2  De självsysselsatta på arbetsmarknaden
3  Utkomst genom konstutövning
4  Stipendierna
5  Övre gränsen för momsfri försäljning
6  Sysselsättningsbidrag
7  Samordning av beskattning och social trygghet
8  Pensionslösningar
9  Statens extra konstnärspensioner
10  Skatteavdrag för konstförvärv
11  Procentprincipen i offentligt byggande.

Inom varje tema presenteras konkreta förslag, rapporteras de åtgärder som genomförts under den fortsatta utredningen, föreslås vidare åtgärder och bedöms effekterna av att förslaget realiseras.

Utredaren lägger också fram följande motiverade förslag för förbättring av konstutövarnas utkomstbetingelser som mål i nästa regeringsprogram:

Allmänt mål
Förutsättningen för en kreativ ekonomi är att konstutövarnas utkomstbetingelser höjs till den nordiska nivån och att konstnärer som inte är anställda omfattas av den sociala tryggheten.

Konkreta mål
- Konstutövarna ska till 70 procent kunna leva på sin konst.
- Statens stöd till konstutövarna ska förbättras genom att det totala stipendiebeloppet höjs med 10 procent per år under de följande fem åren och stipendieperioderna förlängs.
- Problemen med arbetslöshetsskyddet för konstutövare ska lösas med en sysselsättningspenning.
- Det sociala skyddet för icke anställda konstnärer ska förbättras genom att organisera det genom Lantbruksföretagarnas pension-sanstalt.
- Beloppet av statens extra konstnärspensioner ska höjas.
- Konstmarknaden ska utvecklas genom att företag och sammanslutningar ges möjlighet till skatteavdrag för konstförvärv, den övre gränsen för momsfri första försäljning av konst höjs och kommuner och privata instanser uppmuntras att verkställa procentprinci-pen.
- Det sociala skyddet för de självsysselsatta och deras ställning i arbetslagstiftningen ska förenklas.

Etusivu Julkaisut Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo