Etusivu Julkaisut Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo

Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo; Raportti selvitystoimenpiteistä ja selvittäjä Tarja Cronbergin esitys hallitusohjelmatavoitteiksi 
 • Tekijät
 • Selvittäjä tohtori Tarja Cronberg 
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:19 
 • Julkaistu
 • 11-04-2011 
 • Sivumäärä
 • 29 
 • ISBN
 • 978-952-263-051-3 (PDF) 
 • ISSN
 • -L 1799-0327, 1799-0335 (PDF)  
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö  
suomeksi (1803 kb)

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi tohtori Tarja Cronbergiltä selvityksen taiteilijoiden toimeentuloedellytysten parantamisesta (Dnro 76/040/2009). Selvittäjän raportti Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo valmistui elokuussa 2010 (OKM:n työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:6). Raportissa selvittäjä esitti 11 kehittämisehdotusta, jotka koskivat mm. taiteilijoiden työmarkkina-asemaa, sosiaali- ja eläketurvaa, apurahoja sekä verotusta. Konkreettinen tavoite oli, että Suomessa työskentelevien taiteilijoiden tulisi saada muissa Pohjoismaissa asuvien taiteilijoiden tapaan 70-prosenttisesti toimeentulonsa taiteen tekemisestä nykyisen 50 prosentin sijaan.

Tohtori Cronberg on jatkanut selvitystyötään tekemiensä ehdotusten toteuttamismahdollisuuksien kartoittajana. Jatkoselvitys on tehty tiiviissä yhteistyössä mm. eri ministeriöiden sekä taiteilijajärjestöjen kanssa. Selvittäjä on esitellyt ehdotuksensa myös eduskun-nan sivistysvaliokunnalle, ja eduskunta sisällytti niitä kannanottoonsa 20.1.2011. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 8.3.2011 taiteilijajärjestöille myös yhteisen kuulemistilaisuuden toimenpide-ehdotuksista.

Jatkoselvityksen ehdotukset koskevat seuraavia asiakokonaisuuksia:
1  Taiteilija luovassa taloudessa
2  Itsensä työllistävät työmarkkinoilla
3  Toimeentulo taiteesta
4  Apurahojen määrä
5  Arvonlisäverovapaan myyntitulon yläraja
6  Työllisyysapuraha
7  Verotuksen ja sosiaaliturvan tasaus
8  Eläkeratkaisu
9  Valtion ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrä
10  Taideostojen verovähennysoikeus
11  Julkisen rakentamisen prosenttiperiaate.

Näistä kustakin esitetään konkreettinen ratkaisuehdotus, raportoidaan jatkoselvitystyön yhteydessä tehdyt toimenpiteet, ehdotetaan jatkotoimenpiteitä ja arvioidaan ehdotuksen toteutumisen vaikutus.

Lisäksi selvittäjä on tehnyt seuraavat perustellut esityksensä taiteilijoiden toimeentuloedellytysten parantamista koskeviksi hallitusohjelmatavoitteiksi:

Yleistavoite
Luovan talouden edellytyksenä on, että taiteilijoiden toimeentuloedellytyksiä parannetaan pohjoismaiselle tasolle ja että ei-työsuhteessa toimivat taiteilijat saadaan sosiaaliturvan piiriin.

Konkreettiset tavoitteet
- Taiteilijoiden tulee voida saada 70-prosenttisesti toimeentulonsa taiteen tekemisestä.
- Parannetaan valtion tukea taiteilijoille nostamalla apurahojen kokonaismäärää 10 prosentilla vuosittain seuraavan viiden vuoden aikana sekä pidentämällä apurahojen kestoa.
- Taiteilijoiden työttömyysturvaongelmien ratkaisuna työttömyysturva korvataan työllisyysrahalla.
- Ei-työsuhteessa toimivien taiteilijoiden sosiaaliturvaa parannetaan organisoimalla se Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen.
- Lisätään valtion ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrää.
- Kehitetään taidemarkkinoita toteuttamalla yritysten ja yhteisöjen verovähennysoikeus taideostoista, nostamalla arvolisäverovapaan taiteen ensimyynnin ylärajaa sekä kannustamalla kuntia ja yksityisiä tahoja noudattamaan prosenttiperiaatetta.
- Selkeytetään itsensä työllistävien sosiaaliturvaa ja asemaa työlainsäädännössä.

Etusivu Julkaisut Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo