Hemsidan Publikationer

Utveckling av den statliga styrningen av idrottsutbildningscentrens fria bildningsarbete

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Utveckling av den statliga styrningen av idrottsutbildningscentrens fria bildningsarbete 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 
 • Publicerad
 • 03-05-2011 
 • Sidoantal
 • 36 
 • ISBN
 • 978-952-263-058-2 (PDF) 
 • ISSN
 • 1799-0335 (PDF), -L 1799-0327  
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (848 kb)

Sammandrag

Den 19 oktober 2010 tillsatte undervisnings- och kulturministeriet en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till innehållsmässig reform av idrottsutbildningscentrens drifttillstånd och utveckling av statsfinansieringen av det fria bildningsarbetet.

Arbetsgruppens uppgift grundade sig på åtgärdsförslagen i utvecklingsprogrammet för det fria bildningsarbetet 2009–2012, på basis av vilka lagen om fritt bildningsarbete (638/1998) ändrades. På tillstånd att driva idrottsutbildningscenter tillämpas enligt lagens övergångsbestämmelse fram till 1.1.2012 bestämmelserna i den lag som gällde tidigare. Arbetsgruppens uppgift var att ge ett förslag till innehållet i tillståndet att driva idrottsutbildningscenter.

Arbetsgruppen hade som utgångspunkt att reformen av tillstånden skulle leda till att tillstånden är jämförbara i fråga om innehållet. Enligt arbetsgruppens förslag skulle man i tillstånden anteckna utöver de lagstadgade uppgifterna även utveckling och spridning till andra idrottsutbildningscenter av det kompetensområde som ingår i läroanstaltens profil. Arbetsgruppen föreslår att det samarbete som lagen föreskriver beskrivs med tanke på främjandet av idrotten och motionen samt med tanke på utvecklingen av idrottarnas tränings- och utbildningsmöjligheter. Därtill föreslår arbetsgruppen att elitidrottens riksomfattande träningscenter antecknas i tillstånden på basis av en separat utvärdering.

Därtill skulle arbetsgruppen utarbeta ett förslag till utveckling av statsfinansieringen av det fria bildningsarbetet. Finansieringsarbetsgruppen för det fria bildningsarbetet (Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2010:12) föreslog att arbetet för en reform av kvalitets- och utvecklingsfinansieringen av läroanstalter inom det fria bildningsarbetet måste fortsätta i synnerhet i syfte att integrera kvalitetsindikatorer i statsandelssystemet.

I fråga om statsandelssystemet för det fria bildningsarbetet föreslår arbetsgruppen att man för att utveckla det nuvarande systemet först måste göra en noggrannare utredning över läroanstalternas sätt att bokföra studerandedygnsprestationer. Arbetsgruppen föreslår att det nuvarande statsandelssystemet förnyas genom att man inleder ett forskningsprojekt på basis av vilket systemet görs mer transparent och förutsägbart. Därtill föreslår arbetsgruppen att man i samband med reformen av statsandelsfinansieringen utreder användbarheten hos indikatorer som bygger på genomslagskraften hos och utveckling av kvaliteten på utbildning inom det fria bildningsarbetet.

Arbetsgruppen anser att man för idrottsutbildningscentren ska skapa ett eget målavtalsförfarande, genom vilket ministeriet och läroanstaltens huvudman vartannat år avtalar om tyngdpunkterna i idrottsutbildningscentrets verksamhet. Målavtalet skulle också behandla läroanstalternas investerings- och utvecklingsbehov. Arbetsgruppen föreslår att idrottsutbildningscentrens profiler preciseras i utbildningscentrens nätverk före hösten 2012 och att målavtalsförfarandet införs när beslut om 2013 års finansiering fattas.

Hemsidan Publikationer