Hemsidan Publikationer

Arbetsgruppen för utveckling av stödsystemet för idrottsutbildningscentrens byggnadsinvesteringar

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Arbetsgruppen för utveckling av stödsystemet för idrottsutbildningscentrens byggnadsinvesteringar  
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:10  
 • Publicerad
 • 05-04-2011 
 • Sidoantal
 • 31 
 • ISBN
 • 978-952-263-024-7 (pbk.)
  978-952-263-026-1 (PDF)

   
 • ISSN
 • -L 1799-0327, 1799-0327 (pbk.) 1799-0335 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet  
på finska (1330 kb)

Sammandrag

Arbetsgruppens arbete hör samman med utvecklingsprogrammet för det fria bildningsarbetet 2009–2 012 (UVM 2009:12). Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte 18.12.2009 en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att utveckla stödsystemet för idrottsutbildningscentrens byggnadsinvesteringar.

Arbetsgruppens uppgift var att utarbeta en utredning över möjligheterna att övergå från det nuvarande prövnings- och projektbaserade stödsystemet till ett system som bygger på avskrivningar samt att utarbeta en utredning över möjligheterna att avskilja byggnadsunderstöden för den egentliga läroanstaltsverksamheten och för elitidrottens träningscenterverksamhet.

Därtill skulle arbetsgruppen beakta eventuella behov av lagändringar som uppkom under arbetets gång.

Arbetsgruppen har i enlighet med sitt uppdrag behandlat förslag till utveckling av stödsystemet. Som grund för förslagen valdes det nuvarande prövningsbaserade stödsystemet och ett stödsystem som bygger på avskrivningar. För bägge systemen granskades två alternativa lösningar. Vid behandlingen av alternativen beaktades också kraven på utveckling av träningscenterverksamheten i allokeringen av byggnadsunderstöd. Alternativens fördelar och nackdelar presenteras i promemorian.

Arbetsgruppen har utgått ifrån att en tillräcklig och stabil statlig finansiering tryggas under kommande år. Arbetsgruppen föreslår att den huvudsakliga finansieringsformen för idrottsutbildningscentrens byggnadsin-vesteringar även framöver är det prövningsbaserade understödssystemet, i en vidareutvecklad skepnad. Arbetsgrup-pen tog upp fyra förslag för utveckling av det nuvarande understödssystemet, vilka är:
- införande av ett målavtalsförfarande mellan undervisnings- och kulturministeriet och idrottsutbildningscentren
- indelning av anslaget som riktas till anläggningsprojekt i tre grupper (ombyggnad, nybyggnad och träningscenter-verksamhet)
- utarbetande av ett dokument med riktlinjer för idrottsutbildningscentren
- utredning av en höjning av anslaget som riktas till byggande

Arbetsgruppens förslag medför ett behov av att kontrollera om målavtalsförfarandet kräver ett omnämnande i lagstiftningen.

Indelningen av understödsanslaget i tre områden (ombyggnad, nybyggnad och träningscenterverksamhet) leder till ett tryck på att höja anslaget.

Hemsidan Publikationer