Hemsidan Publikationer

Produktutveckling inom kulturturism; Åtgärdsprogram 2009–2013 - mellanrapport

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Produktutveckling inom kulturturism; Åtgärdsprogram 2009–2013 - mellanrapport 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 • Arbetsgruppen för främjande av produktutveckling inom kulturturism 
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2011:23 
 • Publicerad
 • 04-10-2011 
 • Sidoantal
 • 40 
 • ISBN
 • 978-952-263-063-6 (PDF) 
 • ISSN
 • -L 1799-0327, 1799-0335 (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (1427 kb)

Sammandrag

Den 12 september 2007 tillsatte undervisningsministeriet en arbetsgrupp för att främja produktutveckling inom kulturturism. Arbetsgruppen utarbetade ett förslag till åtgärdsprogram för 2009–2013, som styrgruppen för kulturexport godkände i december 2008. Arbetsgruppen uppföljer och utvärderar genomförandet av programmet. I denna mellanrapport beskrivs åtgärdsprogrammets utfall fram till 30.6.2011 och därtill presenteras en plan för det fortsatta arbetet.

I åtgärdsprogrammet för produktutveckling inom kulturturism anges följande utvecklingsåtgärder som arbetsgruppen främjar och genomför:
- stärkande av kunskapsbasen och statistikföringen;
- utveckling av en modell för produktutveckling; 
- utveckling av producentskapet; 
- stärkande av Finlands kulturella identitet;
- utveckling av kulturevenemang för turister;
- främjande av samarbete och kontaktnätverk; 
- utnyttjande av utvecklingsarbetet inom EU och internationella organisationer.

Alla 16 praktiska åtgärder som ingår i programmet har antingen genomförts eller inletts. Fokus har varit att producera bakgrundsutredningar. Åren 2008–2010 sammanställdes totalt 11 utredningar, som har gett information om förutsättningarna
och utvecklingsbehoven för produktutvecklingen inom kulturturism. Arbetsgruppens planer på framtida åtgärder bygger långt på detta utredningsarbete.

Utgående från det arbete som arbetsgruppen gjort hittills och turismens utveckling verkar det som om produktutvecklingen inom kulturturism kan ha en större roll än väntat i stärkandet av kulturbranschernas ekonomi och sysselsättning. Med hjälp av kultur och konst kan man ge turism-branschen nya perspektiv, vilket bidrar till att stärka turismnäringens konkurrenskraft och den hållbara utvecklingen inom turismen. Utöver att stärka turismen som riktar sig till Finland eftersträvar utvecklingsåtgärderna framöver att skapa förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt för kulturturismen inom landet.

Arbetsgruppen ämnar särskilt betrakta hur olika finansieringskällor, i synnerhet programmen inom Europeiska unionens strukturfondsomgång 2007–2013, stödjer produktutvecklingen inom kulturturism. Under åren 2007–2010 beviljades totalt
212,8 miljoner euro i offentligt stöd till sammanlagt 2087 turismprojekt som var medfinansierade av EU. Till antalet var största delen av dessa företagsstödprojekt. Därefter beviljades mest stöd till kultur- och idrottsobjekt samt evenemang (15,9 %), för vilka
man hade reserverat 33,9 miljoner euro.

Produktutveckling inom kulturturism sker ofta genom enskilda projekt och åtgärder. År 2011 startade den nationella kulturturism utvecklingsprogram, Culture Finland. Programmets uppgift är att kombinera utvecklingarbetet av kulturturism i
olika delar av landet och att stärka samarbetet mellan kultur- och turismsektorer.
Hemsidan Publikationer