Etusivu Julkaisut

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen; Toimintaohjelma 2009–2013 -väliraportti

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen; Toimintaohjelma 2009–2013 -väliraportti 
 • Tekijät
 •  
 • Työryhmä
 • Kulttuurin matkailullista tuotteistamista edistävä työryhmä 
 • Julkaisusarja
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:23 
 • Julkaistu
 • 04-10-2011 
 • Sivumäärä
 • 40 
 • ISBN
 • 978-952-263-063-6 (PDF) 
 • ISSN
 • -L 1799-0327, 1799-0335 (PDF) 
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Julkaisija
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö 
suomeksi (1427 kb)

Tiivistelmä

Opetusministeriö asetti 12.9.2007 työryhmän kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen edistämistä varten. Kulttuuriviennin ohjausryhmä hyväksyi joulukuussa 2008 työryhmän esityksen toimintaohjelmaksi vv. 2009-2013. Työryhmä seuraa ja arvioi ohjelman toteutumista. Tässä väliraportissa kuvataan toteuma 30.6.2011 mennessä ja esitellään suunnitelma jatkotyöskentelyä varten.

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelmassa on määritelty seuraavat kehittämistoimet, joita työryhmä edistää
ja toteuttaa: 
- tietopohjan ja tilastoinnin vahvistaminen; 
- tuotekehitysmallin kehittäminen; 
- tuottaja- ja tuottamotoiminnan kehittäminen;
- Suomen kulttuurisen maaidentiteetin vahvistaminen;
- kulttuuritapahtumien matkailullinen kehittäminen; 
- yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen;
- Euroopan unionin ja kansainvälisten toimien hyödyntäminen.

Kehittämistoimiin liittyvät kaikki 16 käytännön toimenpidettä ovat toteutuneet tai käynnistyneet. Keskeisellä sijalla on ollut taustaselvitysten tuottaminen. Vv. 2008-2010 valmistui yhteensä 11 selvitystä, jotka antavat tietoa kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen edellytyksistä ja kehittämistarpeista. Työryhmän suunnitelmat jatkotoimenpiteiksi perustuvat pitkälti tähän selvitystyöhön. Tähänastisen työskentelyn perusteella sekä matkailun kehityksen valossa näyttää siltä, että kulttuurin matkailullisella tuotteistamisella voi olla arvioitua enemmän potentiaalia kulttuurialojen talouden ja työllisyyden vahvistamisessa. Kulttuurin ja taiteen avulla voidaan tuoda uudenlaista näkökulmaa matkailualalle, mikä puolestaan vahvistaa matkailuelinkeinon kilpailukykyä ja matkailualan kestävää kehittämistä. Jatkotyöskentelyssä toimintaohjelman kehittämistoimilla pyritään luomaan ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun ohella edellytyksiä kotimaan kulttuurimatkailun kestävälle kasvulle.

Työryhmän on määrä tarkastella erityisesti sitä, miten eri rahoituslähteiden, varsinkin Euroopan unionin (EU) rakennerahastokauden 2007-2013 ohjelmat tukevat kulttuurin matkailullista tuotteistamista. Vv. 2007-2010 julkista tukea myönnettiin kaikkiaan 2087 EU-osarahoitteisille matkailuhankkeelle yhteensä 212,8 miljoonaa euroa. Lukumääräisesti suurin osa oli yritystukihankkeita. Seuraavaksi eniten tukea myönnettiin kulttuuri- ja liikuntakohteille sekä tapahtumille (15,9 %), joille varattu rahoitus oli yhteensä 33,9 miljoonaa euroa.

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen tapahtuu siis usein yksittäisten hankkeiden ja toimien kautta. Vuonna 2011 aloitti toimintansa valtakunnallinen kulttuurimatkailun katto-ohjelma, Culture Finland. Ohjelman tehtävänä on yhdistää eri puolilla Suomea tapahtuvaa kulttuurimatkailun kehittämistyötä sekä edistää kulttuuri- ja matkailualoilla toimivien tahojen yhteistoimintaa.
Etusivu Julkaisut