Hemsidan Publikationer

Det nationella åtgärdsprogrammet för motion bland äldre; Hälsa och välmående genom motion

tiivistelmä / sammandrag / summary
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Det nationella åtgärdsprogrammet för motion bland äldre; Hälsa och välmående genom motion 
 • Författare
 • Elina Karvinen, Pirjo Kalmari, Kari Koivumäki 
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2011:30 
 • Publicerad
 • 19-10-2011 
 • Sidoantal
 • 43 
 • ISBN
 • 978-952-263-069-8 (nid./hft.)
  978-952-263-070-4 (PDF) 
 • ISSN
 • -L 1799-0343, 1799-0343 (print), 1799-0351 (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Utgivare
 • Undervisnings- och kulturministeriet 
på finska (1610 kb)
på engelska (946 kb)

Sammandrag

Delegationen för hälsomotion, som tillsattes av statsrådet, gav ledningsgruppen för det nationella hälsomotionsprogrammet Kraft i åren i uppgift att utarbeta ett åtgärdsprogram för motion bland äldre. Åtgärdsprogrammet utarbetades i samarbete med det EU-finansierade projektet PASEO, som hade ett motsvarande mål.

Målgrupper för åtgärdsprogrammet är äldre människor som rör sig för lite med tanke på hälsan: 1) 60+ personer som går i pension, 2) 75+ personer som bor självständigt och lider av begynnande problem med funktionsförmågan och 3) personer som omfattas av hemvård, serviceboende eller ångvarig anstaltsvård. Målet är att öka den vardagliga aktiviteten och motionerandet antingen på egen hand eller med handledning.

Åtgärdsförslagen bygger på kunskap om utmaningarna som en åldrande befolkning för med sig, motionens positiva inverkan på hälsan och funktionsförmågan, äldre personers fysiska aktivitetsnivå i förhållande till motionsrekommendationerna, motionsmiljöernas betydelse, den handledda motionens mängd och kvalitet samt om behovet av motionsrådgivning. För att kunna främja äldre människors vardagliga motion och öka motionsrådgivningen och den handledda motionsverksamheten krävs tväradministrativt samarbete. Ett välgjort utvecklingsarbete förutsätter en attitydförändring och att ny kunskap och nya verksamhetsmetoder omfattas. Förslagen är fokuserade på sex delområden:

Tvärsektoriell samverkan och arbetsfördelning: 1) Hälsomotion införs i lagar och förordningar som berör äldre personers ställning samt i de välfärdspolitiska strategierna, verksamhetsplanerna och budgetarna för de viktigaste ministerierna och för andra nationella aktörer. 2) Hälsomotion för äldre införs i kommunernas strategier för välfärd och hälsa och i strategierna och verksamhetsplanerna för lokala organisationer som når målgruppen. 3) I kommunerna verkar en tväradministrativ samarbetsgrupp som behandlar motionsärenden och främjar hälsa och välfärd bland äldre.

Motionsmiljöer och -förhållandena:
4) Fler säkra och tillgängliga promenadstråk införs, likaså näridrottsplatser utomhus. 5) Inneidrottsplatser för äldre byggs, saneras och tas i bruk. Motionsrådgivning och motionsverksamhet för äldre: 6) Motionsrådgivningen till äldre ökas i alla kommuner. 7) I alla kommuner ökas motionsverksamheten för personer som rör sig lite och äldre med olika nivåer av funktionsförmåga.

Allmän medvetenhet, attityder och kunnande: 8) Olika läroanstalter och organisationer uppmuntras att införa motion för äldre i grund- och kompletteringsutbildningar. 9) Upprätthållandet av lärarnätverken för hälsomotion för äldre tryggas. 10) I kommunerna ordnas evenemang för äldre med information om motion och frivilligarbete inom motionen. 11) Läro- och anvisningsmaterial inom området produceras och samlas i en materialbank, som också omfattar beskrivningar av god praxis. 12) Genomförande av kampanjer och evenemang som främjar en positiv inställning till motion bland personer som rör sig lite och äldre med olika nivåer av funktionsförmåga.

Interaktion mellan forskningen och utvecklingsarbetet:
13) Forskning och samordnade utvecklingsprojekt inleds som svarar på de utmaningar och krav som hälsomotionen för äldre ställer. 14) Det nationella motionsforumet för äldre ordnas regelbundet.

Samordning, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet: 15) Vid UKM, SHM och RAY utses ansvarspersoner och en metod för att samordna och utvärdera åtgärdsprogrammet. 16) Kvalitetskriterier för handledd hälsomotion för äldre utarbetas och förankras till stöd för genomförandet av åtgärdsprogrammet. Förslagen i tgärdsprogrammet riktas till beslutsfattare och olika aktörer nationellt, regionalt och lokalt.
Hemsidan Publikationer