Hemsidan Publikationer

Uppgifter som sköts av Forskningscentralen för de inhemska språken

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Uppgifter som sköts av Forskningscentralen för de inhemska språken 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2010:1 
 • Publicerad
 • 13-01-2010 
 • Sidoantal
 • 66 
 • ISBN
 • 978-952-485-828-1 (hft.)
  978-952-485-829-8 (PDF)
   
 • ISSN
 • 1458-8102 (Print) 1797-951X (Online)  
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Universitetstryckeriet 
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
på finska (3001 kb)

Sammandrag

Arbetsgruppen fick i uppdrag att presentera ett förslag till hur man med beaktande av den förändrade verksamhetsmiljön mest ändamålsenligt kunde sköta de uppgifter som för närvarande handhas av Forskningscentralen för de inhemska språken. I uppdraget ingick att fastslå de kärnområden som ingår i Focis uppdrag, presentera förslag till en omstrukturering av Focis nuvarande verksamhet på ett sådant sätt som tryggar språkvården på de nationella språken och minoritetsspråken i Finland samt förslag till sådana ändringar i författningen, finansieringssystem och personalresurser som detta föranleder.

Arbetsgruppen har härvid beaktat de synpunkter som ingick i uppdraget: produktivitetsprogrammet för statsförvaltningen, utvärderingen av forskningscentralen som utfördes 2008 samt strukturreformen inom sektorforskningen, inklusive överförandet av grundforskningen till universiteten. Därutöver har behovet av regionaliseringar beaktats. Arbetsgruppen lät utföra två utredningar. Den ena utredningen har fokuserat på de tre stora ordboksprojekt som pågår vid Focis; deras historia, nuläge och framtid, medan den andra fokuserat på antalet tjänster inom olika språk vid universiteten så att uppgifterna skulle gå att jämföra med antalet tjänster i finska och därmed besläktade språk inom universitetsväsendet.

Arbetsgruppen fastslog att de kärnområden Focis svarar för dels är språkvård på finska och svenska samt utarbetandet av ordböcker och forskning i anslutning till språkvården och utarbetandet av ordböcker, dels språkvård på samiska språk, teckenspråk och romani i samråd med centrala aktörer på respektive område samt därutöver språkpolitisk expertis. Till de kärnområden forskningscentralen svarar för hör dessutom att uppbevara och utveckla språkvetenskapligt källmaterial och arkiv i elektronisk form.

Arbetsgruppen föreslår en effektivering och koncentration av de resurser som läggs ner på de två dialektordböcker som är under arbete, samt publicering endast i elektronisk form. Däremot föreslås det att sammanställandet av en ordbok över äldre finskt skriftspråk läggs ner, eftersom Focis resurser inte räcker till för samtliga långsiktiga ordboksprojekt, oavsett ordböckernas kulturella värde. Arbetsgruppen föreslår vidare att de forskningsuppgifter som till största delen har karaktären av grundforskning, inklusive resurserna för dessa, överförs till universiteten. Härigenom klarläggs arbetsfördelningen mellan Focis och universiteten ytterligare. Därutöver föreslår arbetsgruppen att minoritetsspråksfunktioner (i samiska språk, romani och teckenspråk) överförs från Focis till sådana universitet som redan bedriver forskning eller ordnar utbildning på ifrågavarande område. De nuvarande minoritetsspråksnämnderna föreslås däremot kvarstå vid Focis. För att sådana uppgifter som Focis nu ansvarar för ska kunna överföras till universiteten, bör motsvarande tjänster vid Focis dras in och därefter bör Focis och respektive universitet i samråd med undervisningsministeriet ingå ett avtal om detta. När skötseln av ifrågavarande uppgifter överförs till universiteten, ska detta ske med iakttagande av praxis vid statliga samarbetsförhandlingar.

Arbetsgruppen föreslår ytterligare att bibliotekets finsk-ugriska samling överförs till Helsingfors universitet, att det grundas en språknämnd för författningsspråk samt utarbetas ordböcker mellan finska – samt till den del det är möjligt även svenska – och invandrarspråken. Forskningscentralen för de inhemska språken föreslås byta namn till Kotimaisten kielten keskus – Centralen för de inhemska språken.

Hemsidan Publikationer