Hemsidan Publikationer Programmet för integration av invandrare med hjälp av idrott

Programmet för integration av invandrare med hjälp av idrott

tiivistelmä / sammandrag / summary
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Programmet för integration av invandrare med hjälp av idrott 
 • Författare
 • Ordförande: Kulturråd Seppo Paavola
  Sekreterare: Planerare Kari Koivumäki
  Medlemmar: Generalsekreterare Kirsti Laine,
  Specialplanerare Mikko Cortés Téllez 
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2010:16 
 • Publicerad
 • 28-04-2010 
 • Sidoantal
 • 23 
 • ISBN
 • 978-952-485-879-3 (htf.)
  978-952-485-880-9 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8102 (Print) 1797-951X (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Universitetstryckeriet
  telefon (09) 7010 2363
  books@yopaino.helsinki.fi

   
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
på finska (477 kb)

Sammandrag

Enligt åtgärdsavsnittet i statsrådets principbeslut av 11.12.2008 om de motionsfrämjande riktlinjerna “utarbetas och genomförs utvecklingsprogrammet för främjande av integration av personer med invandrarbakgrund med hjälp av idrott i samarbete med de övriga bildnings- och kulturväsenden”.

Integrationsåtgärderna för idrott siktar på att invandrare kan likväl som andra som bor i landet delta i idrottsverksamhet. Deltagandet i idrottsverksamhet kan främja delaktighet, sysselsättning och utveckla sociala förbindelser för invandrare. Programmets tyngdpunkt
ligger på invandrarbarn och unga, hälsofrämjande idrott för vuxna invandrare samt idrotts- och motionsföreningarnas verksamhet för invandrare. Utvecklingsprogrammet är utarbetad så omfattande som möjligt i enlighet med principen om inklusion.

Utvecklingsprogrammets åtgärder:

PROGRAMMET FÖR INTEGRATION AV INVANDRARE MED HJÄLP AV IDROTT

Programmets utvecklingsåtgärder:

1 UVM:s direktiv om att öka åtkomligheten av idrottsanläggningar från invandrarnas perspektiv
2 UVM:s verksamhetsanslag i regel endast till en riksomfattande eller regional idrottsorganisation
3 Verksamhetsanslaget för idrottsorganisationer kan också höjas på särskilda grunder
4 Kriterierna för specialunderstöd bl.a. riksomfattande tillgänglighet och principen om inklusion
5 Anslag i statens budgetproposition för år 2011 för integration av barn och unga med hjälp av idrott
6 Invandrarskolor med i pilotprojektet Främjande av motion i skolan (Liikkuva koulu)
7 Ett systematiskt utformningssätt som producerar uppföljningsdata om uppföljningen av invandrarnas idrott
8 Vid strukturreformen av statens idrottsråd beaktas bl.a. invandrarärenden
9 Ett riksomfattande invandrarforum i samband med regelbundna förhandlingsdagar för idrott
10 Indikatorer för integration av invandrare med hjälp av idrott.

Arbetsgruppen har vid beredningen av programmet den 5.2.2010 ordnat ett hörande av sakkunniga och hållit kontakt med organisationer som är verksamma inom området på ett sådant sätt, att åsikterna från fältet inom området speglas i programmet.

Promemorian godkändes vid kultur- och idrottsministerns ledningsgrupp den 9 mars 2010.
Hemsidan Publikationer Programmet för integration av invandrare med hjälp av idrott