Etusivu Julkaisut Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen. Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti

Fostran till globalt ansvar. Slutrapport från styrgruppen för projektet om globalt ansvar

tiivistelmä / sammandrag
Takaisin
 • Publikationens namn
 • Fostran till globalt ansvar. Slutrapport från styrgruppen för projektet om globalt ansvar 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets publikationer 2010:14 
 • Publicerad
 • 2010 
 • Sidoantal
 • 33 
 • ISBN
 • 978-952-485-872-4
  978-952-485-873-1 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8110 (Print) 1797-9501 (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • svenska 
 • Beställningar
 • Universitetstryckeriet 
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
på svenska (999 kb)

Sammandrag

Undervisningsministeriets projekt om global fostran och globalt ansvar bygger på programmet Fostran till internationalism 2010 (FTI 2010). I de sju publikationer som producerats inom projektet under åren 2007–2009 (se bilaga 2 i slutrapporten) har projektets styrgrupp utvärderat betydelsen av global fostran och dess nyckelbegrepp i den nationella och internationella politiska referensramen samt redogjort för sin syn på den nuvarande situationen och utvecklingsbehoven inom global fostran. Den innehållsmässiga slutpublikationen för projektet om globalt ansvar riktas till målgruppen och innehåller en interim utvärdering (publikationens Tulevaisuus meissä. Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen kapitel 7) av genomförandet av de åtgärder som läggs fram i programmet FTI 2010. Projektets sju publikationer kompletteras av styrgruppens slutrapport, som framför synpunkter som är avsedda att beaktas i den strategiska styrningen av undervisningsministeriets förvaltningsområde. Slutrapporten fokuserar på de funktionella problemområden för främjandet av globalt ansvar som identifierades under projektet, dvs. på ”f laskhalsarna”, inte på målsättningarna och åtgärdsrekommendationerna i FTI 2010 programmet.

Styrgruppens förslag till verksamhetspolitiska utvecklingslinjer för undervisningsministeriet för att främja det globala ansvaret gäller

 •  undervisningsministeriets centrala styrdokument
 • undervisningsministeriets interna utbildnings- och ungdomspolitiska samarbete
 • globalt ansvar och hållbar utveckling inom högskolornas och andra läroanstalters och
  inlärningsorganisationers verksamhet
 • styrning av medborgarorganisationerna och tilldelning av resurser till dessa
 • utvärdering år 2010 av global fostran och programmet Fostran till internationalism 2010 inklusive
  rekomendationer för fortsatt arbete.

Förslaget representerar sådana principer som just nu är under arbete vid undervisningsministeriet.

Projektets perspektiv utgår från hela samhället, dess centrala funktion är livslångt lärande och den centrala aktören är medborgaren. Uppgiften, eller missionen, för global fostran är att befrämja människornas kännedom och medvetenhet om världen samt utveckling till ansvarsfulla, deltagande och kritiska medborgare och världsmedborgare. Målet, eller visionen, för global fostran är att alla medborgare ska bära globalt ansvar för ett gott liv och en hållbar framtid.

Etusivu Julkaisut Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen. Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti