Hemsidan Publikationer

Förslag om förändringar i idrottslag och förordning

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Förslag om förändringar i idrottslag och förordning 
 • Författare
 • Idrottslagsarbetsgrupp
  Ordförande: Timo Haukilahti
  Sekreterare: Timo Oravainen 
 • Arbetsgrupp
 • Idrottslagsarbetsgrupp 
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2009:28 
 • Publicerad
 • 21-09-2009 
 • Sidoantal
 • 16 
 • ISBN
 • 978-952-485-784-0 (PDF) 
 • ISSN
 • 1797-951X (Online) 
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
på finska (456 kb)

Sammandrag

Undervisningsministeriet tillsatte den 30 januari 2009 (10/040/2009) en arbetsgrupp för att förbereda idrottslagens reformering. Enligt uppdraget skulle arbetsgruppen utarbeta ett förslag till ändring av idrottslagen (1054/1998) i form av en regeringsproposition. Grunden för författningsändringen var statsrådets principbeslut av den 11 december 2008 och undervisningsministeriets tillhörande åtgärdsprogram.


Arbetsgruppen skulle förbereda sitt förslag med särskild hänsyn tagen till rekommendationerna 20, 40 och 42 i undervisningsministeriets åtgärdsprogram om kommunernas idrottsfrämjande och beviljandet av statsbidrag till idrottsorganisationerna samt inrikta det statliga idrottsrådets arbete på mera genomgripande och grundläggande idrottsärenden. Ytterligare skulle arbetsgruppen bedöma behovet att reformera statsbidragssystemet när det gäller nya idrottsanläggningar speciellt genom att höja kostnadsgränserna för småprojekt.


Arbetsgruppen förberedde sitt reformförslag för paragraferna 4 och 7 i idrottslagen. Arbetsgruppen föreslår att större vikt fästs vid de strategiska expertuppgifterna inom statens idrottsråd och att rådets struktur moderniseras samt att fördelningen av bestämmelserna mellan lag och förordning preciseras. Arbetsgruppen föreslår också att idrottsorganisationernas rätt till stadsbidrag preciseras så att huvudkriteriet blir själva idrottsverksamheten. Dessutom ingick det i arbetsgruppens uppdrag att komma med förslag dels till ändringar av satsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1395/2001) så att den undre gränsen för projekt som får understöd kan höjas till 20 000 euro, dels till en fullmakt med rätt att kräva noggranna dokument särskilt vid byggande av krävande idrottsanläggningar redan i samband med ansökningar om understöd. Arbetsgruppen föreslog inga preciseringar eller ändringar av 2 § i idrottslagen om kommunernas uppgifter.

Hemsidan Publikationer