Hemsidan Publikationer Utveckling av biblioteks- och informationstjansterna vid hogskolorna i Abo

Utveckling av biblioteks- och informationstjänsterna vid högskolorna i Åbo

tiivistelmä / sammandrag / summary
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Turun korkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluiden kehittäminen (Utveckling av biblioteks- och informationstjänsterna vid högskolorna i Åbo) 
 • Författare
 • Jussi Nuorteva 
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2008:7 
 • Publicerad
 • 25-02-2008 
 • Sidoantal
 • 79 
 • ISBN
 • 978-952-485-489-4
  978-952-485-490-0 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8102  
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Universitetstryckeriet 
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet  
på finska (829 kb)

Sammandrag

De tre universiteten och de två yrkeshögskolorna i Åbo har sammanlagt över 60 biblioteksenheter, av vilka största delen är verksamma i centrum av Åbo. Det stora antalet enheter och deras olika verksamhetspraxis gör det svårt att producera funktionellt ändamålsenliga och kostnadseffektiva biblioteks- och informationstjänster för kundkretsen, som huvudsakligen arbetar vid läroanstalterna. I och med att det elektroniska materialet ökar, förändras förhållandena och servicebehoven i fråga biblioteks- och informationstjänsterna radikalt. Utredningsmannen skulle lägga fram förslag till hur samarbetet mellan universitetsbiblioteken i Åbo kunde förstärkas och informationsförsörjningen utvecklas som helhet. Utredningsmannen skulle också lägga fram ett förslag till utveckling av bibliotekens fysiska infrastruktur samt till hur de funktioner vid Åbo universitets bibliotek och Åbo Akademis bibliotek som baserar sig på rätten till friexemplar kunde slås samman på ett produktivitetshöjande sätt.

I Åboregionen finns det goda förutsättningar för ett starkare, internationellt sett högklassigt universitetskluster. Samarbetet mellan högskolorna är etablerat, smidigt och ger resultat. Goda exempel på ett fungerande samarbete inom bibliotekstjänsterna är Europeiska dokumentationscentret, som administreras av Åbo universitet och betjänar alla som är i behov av EU-information, samt ICT-biblioteket i Kuppis, som är en del av Åbo Akademis bibliotek och samtidigt också en del av biblioteken vid Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola.

Konsortieavtalet mellan Åbo universitet och Åbo handelshögskola bidrar till skapandet av en enhetlig verksamhetspraxis såväl i forskningen och undervisningen som i stödtjänsterna. Särskilt viktigt för att åstadkomma synerginytta i full skala är också att Åbo Akademi aktivt medverkar i den gemensamma verksamheten. Universitetens administrativa ställning, som håller på att bli självständigare än tidigare, och universitetslagstiftningen, som kommer att reformeras, förutsätter förmåga att skapa fungerande samarbetsmodeller. Högskolorna i Åbo kan genom gemensamma avtalsarrangemang utveckla ett mycket omfattande strukturellt samarbete inom biblioteks- och informationstjänsterna. De har också visat beredskap för detta. Utredningen siktar på att de föreslagna verksamhetsmodellerna huvudsakligen skall kunna tas i bruk när den nya universitetslagen i enlighet med statsrådets planer träder i kraft i full utsträckning 1.1.2010.

Utredningsmannen föreslår att bibliotekstjänsterna utvecklas utifrån kundernas behov så att man skapar en gemensam samlingsdatabas och ett gemensamt elektroniskt utlåningssystem. Logistiken och resursanvändningen förbättras genom att man koncentrerar universitetsbibliotekens utlåningsverksamhet till åtta center för biblioteks- och informationstjänster. Till dem överförs också Åbo universitets fakultetsbiblioteks verksamhet. Bibliotekens miljöer för informationstjänst utvecklas. I förslagen läggs särskild vikt vid en övergripande informationshantering inom forskningen och vid utvecklingen av informationshanteringskompetensen hos alla personalgrupper.

Utredningsmannen föreslår att högskolorna före utgången av 2008 utarbetar en närmare genomförandeplan för hur biblioteks- och informationstjänsterna kunde ordnas och ledas gemensamt. Fastigheten Juslenia på Universitetsbacken bör rivas och ersättas med ett center för biblioteks- och informationstjänster, till vilket Åbo universitets nuvarande huvudbibliotek ansluts strukturellt. I Sirkkala kasern bör det byggas ett center för biblioteks- och informationstjänster för att samla biblioteken i Kuppis. Olika placeringsalternativ för friexemplarsfunktionerna och högskolornas gemensamma boklager utreds.
Hemsidan Publikationer Utveckling av biblioteks- och informationstjansterna vid hogskolorna i Abo