Etusivu Julkaisut Turun korkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluiden kehittaminen

Turun korkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluiden kehittaminen

tiivistelmä / sammandrag / summary
Takaisin
 • Julkaisun nimi
 • Turun korkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluiden kehittäminen  
 • Tekijät
 • Jussi Nuorteva 
 • Työryhmä
 •  
 • Julkaisusarja
 • Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:7 
 • Julkaistu
 • 25-02-2008 
 • Sivumäärä
 • 79 
 • ISBN
 • 978-952-485-489-4
  978-952-485-490-0 (PDF)

   
 • ISSN
 • 1458-8102  
 • URN
 •  
 • Kieli
 • suomi 
 • Tilaukset
 • Yliopistopaino 
 • Julkaisija
 • Opetusministeriö  
julkaisu suomeksi (829 kb)

Tiivistelmä

Turun kolmella yliopistolla ja kahdella ammattikorkeakoululla on yhteensä yli 60 kirjastoyksikköä, joista valtaosa toimii Turun keskustan alueella. Yksiköiden suuri määrä ja niiden vaihtelevat toimintakäytännöt vaikeuttavat toiminnallisesti tarkoituksenmukaisten ja kustannustehokkaiden kirjasto- ja informaatiopalveluiden tuottamista pääosin oppilaitosten piirissä työskentelevälle asiakaskunnalle. Sähköisten aineistojen lisääntyessä kirjasto- ja informaatiopalveluiden toimintaympäristö ja palvelutarpeet muuttuvat radikaalisti. Selvitysmiehen tuli tehdä ehdotuksia Turun yliopistojen kirjastojen välisen yhteistyön vahvistamiseksi ja tietohuollon kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi. Selvitysmiehen tuli myös tehdä esitys kirjastojen fyysisen infrastruktuurin kehittämisestä sekä Turun yliopiston kirjaston ja Åbo Akademin kirjaston vapaakappaleoikeuteen perustuvien toimintojen yhdistämisestä tuottavuutta lisäävällä tavalla.

Turun alueella on hyvät edellytykset kehittyä entistä vahvemmaksi, kansainvälisesti korkean tason yliopistokeskittymäksi. Korkeakoulujen keskinäinen yhteistyö on vakiintunutta, joustavaa ja tuloksellista. Kirjastopalvelujen alueella hyviä esimerkkejä toimivasta yhteistyöstä ovat Turun yliopiston hallinnoima Eurotietokeskus, joka palvelee kaikkia EU-tiedon tarvitsijoita, sekä Åbo Akademin kirjaston osana toimiva Kupittaan ICT-kirjasto, joka on osa myös Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun kirjastoa.

Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun konsortiosopimus tukee yhtenäisten toimintakäytäntöjen luomista sekä tutkimuksessa ja opetuksessa että tukipalveluissa. Erityisen tärkeää täysimittaisten synergiahyötyjen saamiseksi on myös Åbo Akademin kiinteä osallistuminen yhteistoimintaan. Yliopistojen nykyistä itsenäisemmäksi muuttuva hallinnollinen asema ja uudistuva yliopistolainsäädäntö edellyttävät kykyä luoda toimivia malleja yhteistyölle. Turun korkeakoulut voivat yhteisin sopimusjärjestelyin kehittää hyvinkin laajaa rakenteellista yhteistyötä kirjasto- ja tietopalveluiden alueella. Tähän ne ovat osoittaneet myös valmiutta. Selvitys tähtää siihen, että ehdotetut toimintamallit voidaan pääosin ottaa käyttöön uuden yliopistolain astuessa valtioneuvoston suunnitelmien mukaisesti täysimittaisesti voimaan 1.1.2010 lukien.

Selvitysmies ehdottaa, että kirjastopalveluja tehostetaan asiakaslähtöisesti luomalla yhteinen kokoelmatietokanta ja sähköinen lainausjärjestelmä. Logistiikkaa ja resurssien käyttöä parannetaan keskittämällä yliopistokirjastojen lainaustoiminta kahdeksaan kirjasto- ja tietopalvelukeskukseen, joihin siirretään myös Turun yliopiston tiedekuntakirjastojen toiminta. Kirjastojen tietopalveluympäristöjä kehitetään. Tutkimuksen kokonaisvaltaiseen tiedonhallintaan ja kaikkien henkilöstöryhmien tiedonhallintaosaamisen kehittämiseen kiinnitetään ehdotuksissa erityistä huomiota.

Selvitysmies ehdottaa, että korkeakoulut laativat vuoden 2008 loppuun mennessä tarkemman toteuttamissuunnitelman kirjasto- ja tietopalveluiden yhteisestä järjestämisestä ja johtamisesta. Yliopistonmäellä sijaitseva Juslenian kiinteistö tulisi purkaa ja sen tilalle rakentaa kirjasto- ja tietopalvelukeskus, johon Turun yliopiston nykyinen pääkirjasto rakenteellisesti yhdistettäisiin. Sirkkalan kasarmeille tulisi rakentaa kirjasto- ja tietopalvelukeskus, johon keskitettäisiin Kupittaan alueella toimivat kirjastot. Vapaakappaletoimintojen ja korkeakoulujen yhteisen kirjavaraston sijoittamisvaihtoehdot selvitetään.
Etusivu Julkaisut Turun korkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluiden kehittaminen