Hemsidan Publikationer Utbildning och forskning inom bildkonst i Finland

Utbildning och forskning inom bildkonst i Finland

tiivistelmä / sammandrag
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Kuvataiteen koulutus ja tutkimus Suomessa (Utbildning och forskning inom bildkonst i Finland) 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2008:11 
 • Publicerad
 • 19-03-2008 
 • Sidoantal
 • 54 
 • ISBN
 • 978-952-485-491-7
  978-952-485-492-4 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8102  
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 • Universitetstryckeriet 
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
på finska (622 kb)

Sammandrag

Arbetsgruppen hade i uppgift att kartlägga utbildningen och forskningen inom bildkonst i universiteten och yrkeshögskolorna i Finland och lägga fram förslag på hur det är ändamålsenligt att ordna utbildningen och forskningen inom branschen fram till år 2012. Vidare var avsikten att ta ställning till hur utbildningen skall dimensioneras med beaktande av arbetslivets behov och de branschanknutna behoven.

Utbudet av utbildning som leder till examen inom bildkonstbranschen är tillräckligt i högskolorna. Man skall fästa speciell vikt vid de utexaminerade personernas möjlighet att få arbete och att livnära sig inom branschen. Resurser skall riktas in på att stärka utbildningens kvalitet i stället för att öka mängden personer som utbildas. Tillräckligt stora utbildningsenheter behövs för att stärka utbildningens nivå. Små enheter på yrkeshögskolenivå med avseende på ett begränsat antal studerande och ett begränsat antal personer som ansöker om en studieplats i enheterna skall inte fortsätta med nuvarande verksamhetsprinciper. Det är motiverat att Bildkonstakademin fortsättningsvis axlar utbildningsansvaret inom bildkonstsektorn på universitetsnivå. Viktigt är att Bildkonstakademin deltar i nätverksarbete och att akademin samarbetar med samarbetsparter på ett internationellt plan. Då blir det möjligt för studerande att bygga på sitt kunnande i ett internationellt perspektiv och att knyta internationella kontakter genast i början av studierna.

Från Bildkonstakademin och yrkeshögskolorna söker sig de utexaminerade bildkonstnärerna till samma arbetssektor. Viss arbetsfördelning finns dock mellan Bildkonstakademins och yrkeshögskolornas utbildning. Karakteristiskt för yrkeshögskolornas bildkonstundervisning är omfattande kunskaper på grundläggande nivå: utbildningen ger en grund för en person att vara verksam i ett flertal yrken inom vilka han eller hon behöver kunskaper i bildkonst. I Bildkonstakademins utbildning betonas praktisk och teoretisk expertis inom bildkonst.

Utöver studier i konstnärligt inriktat arbete borde utbildningen i bildkonst omfatta övriga studier som främjar sysselsättning i ett senare skede. I studier som leder till en examen skall man i ökande grad fästa vikt vid förmåga och möjligheter att vara verksam som en självständig yrkesutövare. Hur utexaminerade bildkonstnärer placerar sig i arbetslivet skall följas upp och statistikföras.

Längre utbildning i flera läroinrättningar gynnar bildkonstnärernas inträde i arbetslivet. Konstuniversitetens magisterprogram och högre högskoleexamina behövs för att komplettera den utbildning som en bildkonstnär får för att förbereda sig för yrkesverksamhet. De här utbildningskanalerna ökar de utexaminerade konstnärernas möjligheter att vara framgångsrika som konstnärer och på arbetsmarknaden. De resurser som frigörs i samband med en strukturell utveckling av yrkeshögskolornas bildkonstenheter borde riktas in på att utveckla den utbildning som leder till högre högskoleexamen. En förutsättning för utbildning som leder till högre högskoleexamen skall vara tillräckliga resurser för utbildning, handledning och erforderliga utrymmen. Bildkonstakademins forskningsprogram skall i fortsättningen vidareutvecklas i samarbete med avdelningar för postgraduala examina i utländska konstuniversitet. Också den postdoktorala verksamheten inom den konstinriktade forskningen skall utvecklas och organiseras i form av internationellt samarbete.

Man borde utreda hur man i samarbete mellan yrkeshögskolorna och Bildkonstakademin skall ordna vuxenutbildning och vidareutbildning.

En kartläggning behövs också om möjligheterna till samarbete mellan konstuniversiteten och yrkeshögskolorna. Högskolorna borde uppmuntras till mera omfattande samarbete t.ex. när nätverk bildas på internationell nivå.
Hemsidan Publikationer Utbildning och forskning inom bildkonst i Finland