Hemsidan Publikationer Det nuvarande tillstandet hos hogskolornas vuxenutbildning samt utvecklingsomraden

Det nuvarande tillståndet hos högskolornas vuxenutbildning samt utvecklingsområden

tiivistelmä / sammandrag / summary
Tillbaka
 • Publikationens namn
 • Det nuvarande tillståndet hos högskolornas vuxenutbildning samt utvecklingsområden 
 • Författare
 •  
 • Arbetsgrupp
 •  
 • Publikationsserie
 • Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2008:38 
 • Publicerad
 • 22-12-2008 
 • Sidoantal
 • 68 
 • ISBN
 • 978-952-485-631-7 (PDF) 
 • ISSN
 • 1458-8102  
 • URN
 •  
 • Språk
 • finska 
 • Beställningar
 •  
 • Utgivare
 • Undervisningsministeriet 
på finska (787 kb)

Sammandrag

Som en del av beredningen av totaltreformen av vuxenutbildningen tillsatte undervisningsministeriet den 9.6.2008 en arbetsgrupp med uppgift att utreda utvecklingen av samt utvecklingsbehoven och utvecklingsåtgärderna i anslutning till utbudet av yrkeshögskolornas och universitetens fortbildning, annan vuxenutbildning och den öppna högskoleundervisningen samt utarbeta förslag angående dessa. Dessutom hade arbetsgruppen till uppgift att utreda hur systemet med fristående examina kunde utnyttjas i vidareutbildning på högskolenivå och hur utbildning av läroavtalstyp kunde utvidgas i vidareutbildningen för högskoleutbildade samt ge förslag om dessa.

Enligt arbetsgruppens uppfattning är deltagandet i kortvarig fortbildning omfattande bland högskoleutbildade. De högskoleutbildade har emellertid inte tillräckliga möjligheter att skaffa sig vidsträckt ny kompetens under arbetskarriären eller visa sitt tidigare förvärvade kunnande i utbildning som leder till examen eller i utbildning efter examen.
Arbetsgruppen föreslår att det skapas en vidareutbildning av läroavtalstyp i den utbildning som skaffas efter avlagd högskoleexamen. För nivån och kvaliteten på vidareutbildningen av läroavtalstyp svarar högskolan, som även fungerar som förvaltningsmyndighet. Den utbildning och det lärande som sker på arbetsplatsen har en central roll. Finansieringen av vidareutbildning av läroavtalstyp bör ordnas genom särskild finansiering på samma sätt som finansieringen av läroavtal inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen.

Arbetsgruppen anser det vara viktigt att visandet av kompetens främjas som en del av avläggandet av examen genom att systemet med identifiering och erkännande av kunnande utvecklas. Ett separat system med fristående examina för avläggande av högskoleexamen upprättas inte.

Enligt arbetsgruppen är det nödvändigt att skapa nya breda kompetenshelheter, specialkompetenser, som kan skaffas i samarbete med arbetslivet efter en högskoleexamen. Specialkompetenserna utarbetas som beskrivningar av de kompetenser och kompetensresultat som krävs i arbetslivet och kompetenserna visas i arbetslivet. Specialkompetenserna bör kopplas till högskolornas forskning och kompetens. Den studerande kan förvärva det kunnande som krävs för påvisandet av specialkompetensen på många olika sätt: som vidareutbildning av läroavtalstyp, som yrkesinriktade specialiseringsstudier som skaffats på egen hand eller av arbetsgivaren, som avgiftsbelagd fortbildning, som personalutbildning ordnad av arbetsgivaren, som arbetskraftspolitisk vuxenutbildning eller genom egna, självständiga studier.

Arbetsgruppen föreslår bättre och mera flexibla möjligheter att avlägga examensdelar utan att avlägga hela examen och utan den rätt att avlägga examen som behövs för detta. Man kan avlägga examensdelar självständigt med hjälp av studierätter och genom att delta i öppen högskoleutbildning. Dessutom kan examensdelar erbjudas som vidareutbildning vid högskolorna, varvid de i större omfattning än för närvarande kan avläggas till exempel som personalutbildning som ordnas av arbetsgivaren.
Hemsidan Publikationer Det nuvarande tillstandet hos hogskolornas vuxenutbildning samt utvecklingsomraden